šeštadienis, liepos 30, 2011

Supuvimo anatomija - katalikų kunigai įbauginti vyskupo

Šiandien "Lietuvos rytas" išspausdino straipsnį "Po Bažnyčios pamatais tiksi intrigų bomba", kuriame grupė kunigų kreipėsi atskleisdami, kas išties vyksta Lietuvos katalikų bažnyčioje, ir tikėdamiesi pokyčių.
Galima drąsiai pasakyti, kad kunigų pateikiama informacija pranoksta galimas fantazijas apie totalitarines sektas- kunigai terorizuojami, klanai, grupės, dėl valdžios grumiamasi pasaulietinės teisėsaugos pagalba, valdžia ir politikai susiję,  ir net naudojami KGB metodai, o dėl polinkio susidoroti arkivyskupą Sigitą Tamkevičių kunigai vadina "Jūsų zekselencija". Iš vienos pusės tai gali stebinti, tačiau iš kitos kyla klausimas - o kada katalikybė buvo kitokia? Galbūt kaltas ne Sigitas Tamkevičius, o pati hierarchinė struktūra ir religinė organizacija?
Kai kurios kunigų pasisakymų ištraukos:
"Tik vieša paslaptis, jog Kauno kurijoje prieš kiekvienus rinkimus lankosi konservatoriai, kad S.Tamkevičius pasiunčia žinią parapijų kunigams, už ką tikintieji turėtų balsuoti.
Už tai pamaloninama dovanomis. Prisiminkite – tik Bažnyčia neįsileido prezidento Algirdo Brazausko palaikų į Arkikatedrą, jau po kelių dienų vėl buvo iškeltas Šv.Jonų bažnyčios priklausomybės klausimas. Esą Universitetui ji neturėtų priklausyti.
S.Tamkevičius sulaukia konservatorių paramos ir į aukštus postus stumdamas savus dvasininkus. Taip buvo ir skiriant naująjį kariuomenės kapelioną Saulių Kasmauską.
Neatsižvelgdama į kariuomenės kapelionų protestą, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė skubiai palaimino S.Tamkevičiaus statytinį.
Dar baisiau, kai šiandien Bažnyčia imasi ir KGB būdingos veiklos – S.Tamkevičiaus nurodymu atliekamos kratos kunigų butuose. Pasirodo, jis turįs informacijos, kurią gali žinoti tik specialiosios tarnybos.
Ir kodėl specialiosios tarnybos reaguoja į arkivyskupo nurodymus? Ar taip galėtų būti, jeigu ne glaudūs arkivyskupo ryšiai su valdančiaisiais?
– Ar galite konkrečiau papasakoti apie arkivyskupo prašymu atliekamas kratas?
– Buvęs kariuomenės kapelionas Alfonsas Bulota, jau seniai užsitraukęs arkivyskupo nemalonę, galėtų jums labai konkrečiai papasakoti, kaip arkivyskupo S.Tamkevičiaus prašymu bus atliekama krata jo namuose ir ūkiniame pastate.
Nieko nerasta, bet kunigas net pusę metų buvo laikomas namų arešto sąlygomis.
Prisiminkime, kaip arkivyskupas susidorojo su šviesiausiais dvasininkais – kardinolu Vincentu Sladkevičiumi, kuris paskutines dienas leido šalia Kauno kurijos stebimas, alkanas, sušalęs. Tėvu Stanislovu, pagaliau Ričardu Mikutavičiumi, kurį buvo galima pasitelkti Bažnyčios gerovei kaip turintį autoritetą tarp kultūros žmonių.
Su visais buvo kovojama nuožmiai. Nuo tada arkivyskupas pašiepiamai pradėtas vadinti „Jūsų zekselencija”, nes jo „darbo” metodai primena „zekų” bendravimo kultūrą".

Alfonsas Bulota, Buvęs kariuomenės vyriausiasis kapelionas, dabar Raudondvario klebonijos altarista
„2009 metų birželio 8 dieną į mano namus atėjo tyrėjai Danas Tamkevičius ir Olegas Ivanovas.
Nežinau, ar D.Tamkevičius yra arkivyskupo giminaitis. Tyrėjai pakvietė kviestinius ir parodė kratos orderį. Jame buvo parašyta: „Arkivyskupas S.Tamkevičius kreipėsi į prokuratūrą, kad būtų atlikta krata kunigo A.Bulotos bute ir ūkiniame pastate.”
Kratos pretekstas – arkivyskupas turįs žinių, kad iš mano kompiuterio išsiųstas arkivyskupą įžeidžiantis komentaras, kai „Lietuvos ryte” pasirodė straipsnis apie vyriausiojo kariuomenės kapeliono paskyrimą.
Nesupratau, kodėl reikėjo krėsti ir ūkinį pastatą, jei rūpėjo tik kompiuteris? Galiu tik spėti, kad arkivyskupui rūpėjo rasti ir kai kurių jį kompromituojančių dokumentų iš tų laikų, kai aš buvau kariuomenės kapelionas, Kunigų seminarijos dėstytojas.
Suprantama, kad dokumentų namuose nelaikau. Prieš tai keletą kartų buvo apvogtas mano butas, išneštos kai kurių dokumentų kopijos.
Ištyrus du mano kompiuterius paaiškėjo, kad nieko nėra. Po dviejų savaičių buvau iškviestas į Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybą.
Nesupratau, ką ta tarnyba turėjo bendra su kompiuterio žinutėmis? Įdomu tai, kad tose pačiose patalpose aš sovietiniais laikais nuo KGB gyniau S.Tamkevičių. O dabar gal anų tardytojų anūkai tardė mane arkivyskupo nurodymu.
Po pusmečio, gruodžio 16-ąją, gavau atsakymą, kad byla prieš mane nutraukta.”

Egipte sušaudė krikščionis

Egipte vyksta islamistinė revoliucija, šalis ritasi vis radikalesnio islamo link, vargu ar liberalios jėgos pajėgs pasipriešinti. Kartu kyla ir religinės netolerancijos banga. Per savaitę jau antras atvejis, kai religiniu pagrindu užpuolami krikščionys.
Nežinomi banditai sušaudė mašiną, kurioje važiavo 5 krikščionys, du iš jų žuvo, du sužeisti. Incidentas įvyko krikščioniškame Roman kaime, Minjos provincijoje, praneša Associated Press.

penktadienis, liepos 29, 2011

Pamokslaus pastorius iš Ganos


Antradienį Anykščių krikščionių bažnyčioje 18 valandą pamokslaus pastorius Harold Afflu iš Anglijos sekmininkų bažnyčios Elim. Gimęs Ganoje jis šiuo metu tarnauja Elim Tarptautinėje Ipswich Bažnyčioje. Ši bažnyčia per pastaruosius 10
metų ženkliai išaugo ir tapo energinga daugiakultūrine bendruomene.
Pastorius Harold apdovanotas pamoksl...ininko dovana ir dega troškimu tarnauti ir skelbti autentišką krikščionybę. Iš prigimties turintis visas lyderiui būdingas savybes, pastoriaus Harold tarnauja irkaip pranašas – užtarėjas. Jo tarnavimai jau vyko daugiau kaip 10 -je šalių. Pastorius Harold yra vedęs Florence, kuri taip pat pamokslauja ir yra knygos autorė - kartu jie yra parašę ir išleidę
knygą “Pasirengimas didingiems Viešpaties darbams”. Jie palaiminti augindami 3 vaikus: Deborah, Esther, and Samuel.

Anglikonų kunigas degino... Bibliją

Žmogaus durnumui nėra ribų, tą gyvenimas įrodinėja kiekvieną dieną. Norint išgarsėti ir pademonstruoti save tinkamos visos priemonės, tačiau anglikonų kunigas Džereintas Jorvertas iš Anglijos pranoko visus - jis pasijautė, kad Biblija, ypač Karaliaus Jokūbo vertimas,  jį įžeidinėja, atseit pristato Dievą "žiaurų ir kerštingą", o jis nenori su tuo sutinkti, todėl viešai surengė kai kurių puslapių iš Biblijos deginimą. Aišku apie tokios akcijos motyvus jis išsamiai papasakojo ВВС ir dar pasakė, kad vietiniai gyventojai jį "labai palaiko". Jis, beje dar pabrėžė, kad tai yra dalis "art - eksperimento", nukreipto atnaujinti Dievo supratimą, kuris atsiskleidė Jėzuje Kristuje. Jo manymu, Biblijos lapų sudeginimas yra žmonių kvietimas peržiūrėti santykius.
Belieka tikėtis, kad ekspermentuodamas kunigas bent jau bažnyčios nesugriaus...

ketvirtadienis, liepos 28, 2011

Vatikanas atsimušinėja - airiai per daug įtūžę ir ideologizuoti

"Vatikano radijas" praneša, kaip Vatikanas kruopščiai ruošiasi atsakyti airiams, deja, randa daugybę priežasčių pateisinti Katalikų bažnyčios poziciją ir net nurodo - pasaulyje purvo dar daugiau negu pas mus. 
Po ataskaitos apie Cloyne vyskupijoje nagrinėtus nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejus, Airijoje kilo dar viena didžiulė pasipiktinimo katalikų Bažnyčia banga, o Airijos premjeras Enda Kenny parlamentinėje diskusijoje apie Cloyne vyskupiją nepagailėjo itin griežtų žodžių tiek Bažnyčios, tiek Šventojo Sosto atžvilgiu, pastarajam esą nurodžiusiam airių vyskupams nepranešti atsakingoms valstybės institucijoms apie nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejus.
"Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi penktadienį žurnalistams pakartojo, kad netrukus bus pateiktas Šventojo Sosto atsakymas į šį kaltinimą.
„Patvirtinu, kaip jau buvo sakyta, kad Šventasis Sostas tinkamai atsakys į Airijos vyriausybės iškeltą klausimą, liečiantį Ataskaitą apie Cloyne vyskupiją. Bet kokiu atveju linkėtina, kad dabar vykstančios diskusijos apie tokias dramatiškas temas vyktų objektyviai, prisidedant prie to, kas pirmiausia turi būti visų širdyse – vaikų ir jaunuolių saugumo“, - kalbėjo t. Lombardi, pridurdamas, jog reikia pasitikėjimo ir bendradarbiavimo reformos tiek visuomenėje, tiek Bažnyčioje.
Liepos 13 dieną paskelbtoje ataskaitoje apie Cloyne vyskupiją aprašoma, kaip buvo tiriami skundai dėl vaikų lytinio išnaudojimo 1996 - 2009 metų laikotarpiu devyniolikos kunigų atžvilgiu. Tyrimo pradžia pasirinkti tie metai, kai Airijos vyskupų konferencija priėmė gaires apie Bažnyčios griežtą reagavimą į nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejus. Verta patikslinti, kad didžioji dalis skundų praneša apie senesnius, prieš keliolika ar net keliasdešimt metų nuo jų įteikimo vykusius įvykius, kai kurie iš skunduose minimi kunigai jau buvo mirę, nebesant galimybės iš jų pačių išgirsti paaiškinimų.
Ataskaitos rengėjų nuomone, vyskupija, kuriai per visą tyrimo apimamą laikotarpį vadovavo vyskupas John Magee, prieš du metus atsistatydinęs, į skundus reagavo aplaidžiai ir nerūpestingai. Faktiniai duomenys yra tokie – vyskupija policijai pranešė apie šešis skundus, o apie devynis, kurie tikrai turėjo būti pranešti, nutylėjo. Likusių keturių kunigų atžvilgiu bylos nepradėtos dėl nesurinktų nusikaltimo įrodymų. Kalbant apie Šventąjį Sostą, minimas apaštalinio nuncijaus, 2000 metais mirusio Luciano Storero laiškas, parašytas 1997 metais. Jame rašoma apie „rimtas dvejones“ dėl Airijos vyskupų konferencijos 1996 metų gairių ir dėl jose numatytos pareigos perduoti skundus policijai.
Šio laiško citavimas sukėlė daug įtūžio ir kraštutines reakcijas – antai, pasigirdo balsų, kad reikia nutraukti diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu, o dar keletas kitų prakalbo, jog reikia įstatymu įsakyti kunigams pranešti apie lytinį išnaudojimą, net jei apie tai išgirstų išpažinties metu. Tokie siūlymai, beje, pralenkia net ir labai antikatalikiškus istorinius režimus, kurie vis tik į išpažinties paslaptį nesikėsino.
Kunkuliuojant tokiam įtūžiui, verta pabrėžti t. Lombardi kvietimą išlaikyti objektyvumą diskusijose. Prieš pasirodant oficialiai Šventojo Sosto reakcijai, jau daug apžvalgininkų, komentatorių, tai pat ir dvasininkų nurodė, kad reakcijos prieš Bažnyčią ir Vatikaną yra pernelyg kategoriškos ir iškreiptos.
Viena vertus, objektyvumas reikalauja pripažinti, kad tikrai kunigų tarpe buvo nepilnamečių išnaudotojų ir vyskupų, kurie apie tai sužinoję, deramai nereagavo. Tai, prisiimdamas pilną atsakomybę, pripažino ir buvęs Cloyne vyskupas Magee, beje, pilnai bendradarbiavęs su ataskaitos apie Cloyne vyskupiją rengėjais. Iš kitos pusės, tas pats objektyvumas sako, kad absoliuti dauguma kunigų su nepilnamečių išnaudojimu visiškai nesusiję, priešingai, jie lygiai taip pat pasipiktinę konfratrų poelgiais, kaip ir visi kiti.
Kalbant konkrečiai apie Cloyne vyskupiją, priešiškuose komentaruose dažnai praleidžiama, kad pirmiausia pačios Bažnyčios Airijoje komisija, kontroliuojanti 1996 metų gairių taikymą, parengė ir viešai paskelbė ataskaitą apie blogą praktiką ir gairių ignoravimą Cloyne vyskupijoje, kaip ir 2001 metų Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijos reikalavimų negerbimą. Tuo tarpu kitose vyskupijose normų ir reikalavimų laikytasi.
Kalbant apie nuncijaus laišką, prieš kelias dienas jį komentavo Vatikano spaudos salės direktorius. Jis paaiškino, kad, skaitant pilną tekstą, aišku, kad nuncijaus laiške rūpestis buvo ne nusikaltusių dangstymas, o Airijos Bažnyčios dokumento ir kanonų teisės numatomų procedūrų neatitikimai, kurie vėliau galėtų pakenkti bylų eigai. Tai tikrai teisėta pastaba, kurią klaidinga interpretuoti - tiek Bažnyčios viduje, tiek išorėje - „nurodymu“ kaip nors toleruoti nepilnamečių lytinį išnaudojimą, nespręsti tokio pobūdžio bylų, nekalbant jau apie tai, kad laiškas nėra oficiali direktyva ir neturi galios „nurodyti“.
Kitas veiksnys – tuometinės bažnytinės juridinės praktikos požiūriu, dėl lytinio išnaudojimo į valstybės institucijas turėjo kreiptis auka ar jos artimieji, nepaisant to, ar nusikaltimas senas ar nesenas. Šiandien pripažinta, kad šis požiūris nebuvo pakankamas, apie galimą nusikaltimą turi pranešti ir vyskupas, atitinkamai valstybės normoms. Tačiau šios normos priimtos visai neseniai. Tad kiek prasminga valstybei prikaišioti, kad vyskupas nusižengė įstatymui nedarydamas to, ko iš jo iki visai neseniai šalies įstatymai ir nereikalavo daryti?
O italų sociologas Massimo Introvigne jau ne pirmą kartą atkreipia dėmesį į kitą aplinkybę: per padidinamąjį stiklą žiūrima ir labai aštriai vertinama keliolika atvejų susijusių su kunigais, o per tą patį laikotarpį už katalikų Bažnyčios institucijų ribų įvykę šimtai, gal tūkstančiai nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejai visuomenėje ignoruojami, nutylimi, užmirštami. Pasak sociologo, tai rodo, jog kritikuojant katalikų Bažnyčią veikia ne tik teisėtas rūpestis vaikų saugumu, bet ir ideologiniai faktoriai".
Taigi, labai aišku, kad eilinį kartą galvojama, kaip išnešti sveiką kailį ir apginti tiek katalikybės, tiek dabartinio popiežiaus (taip pat ir buvusio Jono Pauliaus II)  reputaciją, mat tuo metu, kai jis buvo atsakingas už priežiūra, nebuvo ištirta nė viena pedofilijos byla.

Baptistai apgynė pragarą

JAV susirinkusi Pietų Baptistų konferencija priėmė nutarimą apie mokymo apie pragarą nekeičiamumą. Tokia būtinybė atsirado, kai vienas iš šios kongregacijos pastorių išleido knygą, kurioje įtikinėja, kad "Dievo meilė didesnė ir Jis neleis niekam papulti į pragarą".
Tai jau ne pirmas bandymas koreguoti šią doktriną. Kiek anksčiau Danijos liuteronai nusprendė, kad pragaro ir amžinų kančių nėra ir dabar visi Danijos gyventojai keliauja tiesiai į dangų. Pragarą ir amžinas kančias vienaip ar kitaip neigia Jehovos liudytojai, Septintos dienos adventistai, mormonai ir dar keletas religinių organizacijų.

antradienis, liepos 26, 2011

Norvegijos skerdikas - aukšto lygio masonas

Andersą Behringą Breiviką Norvegijoje išžudžiusį daugybę žmonių, bandyta sieti su "krikščionių fundamentalizmu", tačiau paaiškėjo, kad jis - aukšto lygio Švento Olafo ložės masonas. Fotografija, kurioje jis nusifotografavęs su masonų ložės nario apranga, rodo, kad jis yra 3 laipsnio masonas, kas reiškia - masonas meistras.
Norvegų žiniasklaida tvirtina, kad dabar jis turėjo jau 7 pasišventimo laipsnį iš 11- os, šis laipsnis vadinasi "Rytų riteris". Norvegų masonai turi 11 laipsnių, o ne 33, kaip ložės dirbančios pagal škotišką modelį.  "Rytų riteris" įeina į Aukščiausią kapitulą, valdomą Ordino Meistro .
Norvegų masonų ložė kol kas nekomentuoja, tik išbraukė žudiką iš savo gretų .
Kai kas Norvegijoje mano, kad jam galėjo įsakyti - masonijoje yra besąlyginis paklusnumas aukščiau stovintiems ordino nariams.

sekmadienis, liepos 24, 2011

Norvegijos žudynėse masonų pėdsakas?

Po Norvegijoje įvykdytų teroro išpuolių sulaikius Andersą Behringą Breiviką Norvegijos policija jį apibūdino kaip „krikščionių fundamentalistą“. Vienas policijos pareigūnas sakė, kad pagal internete surinktą informaciją 32-ejų metų norvegas yra „krikščionių fundamentalistas“. Matyt, taip politkorektiška Norvegijos policija stengėsi pabrėžti, kad ne musulmonai yra kalti. 
Vis dėlto detalesnis požiūris atskleidžia ypač keistą įtariamojo paveikslą, visiškai nesutampantį su apibūdinimu „krikščionių fundamentalistas“.  Savo socialinio tinklo "Facebook" profilyje jis tarp mėgstamiausių knygų buvo įrašęs F.Kafkos "Procesą" ir G.Orwello "1984-ieji". Jo mėgstamiausias serialas buvo "Dexter" apie Majamio policijos ekspertą, kuris žudo nusikaltėlius. Joks "Fundamentalistas" tokių "pomėgių" negali turėti.
Tuo labaiu, kad naujienų agentūra NTB teigia, kad A.B.Breivikas turėjo kelis legalius ginklus ir priklausė ginklų klubui. Tačiau įtariamasis nepriklausė norvegų neonacių judėjimui ir neturėjo jokių susidūrimų su policija.
Įdomiausios yra nuotraukos iš jo archyvo. Bet kokias sąsajas su "krikščionišku fundamentalizmu" paneigia fotografija, kurioje jis nusifotografavęs su masonų ložės nario apranga. Tokia apranga masonai pasipuošia tik vykdydami savo ritualus - skiriamieji ženklai, masonų prijuostė ir t.t.   

Airija verda - politikai siūlo nutraukti diplomatinius ryšius su Vatikanu

Airija verda - politikai siūlo nutraukti diplomatinius ryšius su Vatikanu. Viena iš labiausiai katalikybei atsidavusių Europos šalių pasipiktinusi Vatikano elgesiu. Kritikos ir pačios aštriausios, pažėrė net aukščiausi Airijos politikai, ko dar iki šiol nėra buvę. Priežastis - Vatikanas tyli, nors praeitą savaitę buvo pateikti oficialūs kaltinimai, kurie suformuluoti 400 puslapių komisijos ataskaitoje apie kunigų ir vienuolių seksualinius nusikaltimus Kloino vyskupijoje. Airija pareikalavo oficialaus atsakymo.
Airijos premjeras Enda Keni perlamente tiesiai pasakė, kad užuot ėmesis veiksmų, kad užtikrintų vaikų saugumą, Vatikanas bandė išsaugoti savo valdžią ir reputaciją. "Rezultatai rodo, kad ir šiandien tarp Vatikano kunigų dominuoja susiskaldymas ir aristokratiškas nosies užrietimas, - sakė jis parlamente,- užuot ėmęsis priemonių išnaikinti prievartai, Šventasis sostas stengėsi apsaugoti arkivyskupo garbę, savo valdžią ir reputaciją. Jų pražūtinga pozicija visiškai priešinga nusižeminimui ir atjautai, ant kurių turi remtis Katalikų bažnyčia".
"Mes gyvename XXI amžiaus Airijoje ir daugiau nepakęsime tokių nusikaltimų ir pasipūtimo mūsų respublikoje", - premjero žodžius cituoja ИТАР-ТАСС.
Telieka priminti, kad Airijoje, preliminariais skaičiavimais katalikų kunigų ir vienuolių seksualinės prievartos aukomis galėjo tapti iki 15 000 asmenų.

penktadienis, liepos 22, 2011

Pokyčiai - teologija tapo tetrologija

Matyt, bendrijos "Tikėjimo žodis" tapatybės ieškojime vyksta dramatiški pokyčiai - po gilių ir išsamių studijų, gilinimosi į teologiją, hermaniautiką ir ekumeniją - teologija tapo tetrologija. Pastorius Darius Širvys http://www.btz.lt/ išspausdino straipsnį "Tikėjimo dramos eskizai", kur remiasi jau nebe apaštalų mokymu, o ... Viljamu Šekspyru ir tikėjimą, Evangeliją ir Dievo darbą pateikia tiesiog kaip ... teatrą. Jo manymu, tai galbūt "suteiks gaivaus įkvėpimo mūsų liudijimui". Norėtųsi paklausti - liudijimui ar vaidinimui?

Štai keletas ištraukų :
"Gali būti, kad didžiausia bėda ne kažkur išorėje, bet mumyse, dažnai tiesiog nenorinčiuose gyventi pagal Evangeliją, kurią skelbiame kitiems. Tik neketinu verkšlenti ar ko nors kaltinti - vargu ar taip ką besudominsi - tiesiog siūlau nupūsti dulkes nuo krikščioniško pašaukimo sampratos, pažvelgiant į jį  dramos kontekste. Gal tai mus praturtins naujomis mintimis ir suteiks gaivaus įkvėpimo mūsų liudijimui?"    

"Garsusis anglų dramaturgas Viljamas Šekspyras yra pavadinęs šį pasaulį scena, o jame gyvenančius žmones aktoriais. Pasak jo, kiekvienas šiame gyvenime turi savo vaidmenis ir suvaidina jų ne vieną. Turima omenyje ne tai, jog žmonės linkę į dvigubą gyvenimą ar veidmainystę, - tiesiog patį gyvenimą Šekspyras prilygina vaidmeniui.  Jei taip, tuomet krikščionys jokia išimtis, nes jie taip pat savo vaidyba, gyvenimo liudijimu kažką geriau ar blogiau įkūnija šio pasaulio scenoje".
"Tai, kad tikintieji turi savo žiūrovus, suprato dar apaštalas Paulius, pavadindamas ankstyvosios Bažnyčios tarnus reginiu angelams ir žmonėms (žr. 1 Kor 4, 9). Naujojo Testamento graikų kalboje tai atitinka žodį tēatron, kurį populiariausi angliški vertimai verčia kaip spektaklis. Aišku, kad apaštalas Paulius suvokė esąs įtrauktas į savotišką dramą, turinčią visus jai derančius elementus - scenarijų, aktorius, sceną ir žiūrovus. Pirmaisiais amžiais Romos visuomenė neretai susipažindavo su krikščionimis tiesiog miestų arenose, to meto teatrų scenose. Tačiau anuomet tikintiesiems tekęs vaidmuo buvo nepavydėtinas - ten jie žengdavo kaip pjautinos avys (žr. Rom 8, 36) - buvo atiduodami žvėrims ir kalavijui ar deginami ant stulpų vietoj gatvės žibintų. Paradoksalu, tačiau keletą amžių trukęs krikščionybės persekiojimas baigėsi ne taip, kaip buvo tikėtasi, - nepaisant kankinių kraujo, niekinimo ir erezijų, tikinčiųjų skaičius nuolat augo, o Evangelija leido šaknis visuomenėje, kol galiausiai buvo visuotinai pripažinta. Galime drąsiai sakyti, jog Bažnyčia pirmaisiais krikščionybės amžiais įgyvendino jai patikėtą Evangelijos scenarijų - žiūrovams nebeliko priežasčių abejoti tikrumu ir teisingumu tuo, ką jie matė scenoje. Vis dėlto Apvaizda nepadėjo taško šiame istorijos etape, todėl tikėjimo drama tęsiasi iki šių dienų".

Musulmonai Jeruzalėje sufalsifikavo 500 kapų

Musulmonams Koranas leidžia meluoti netikėliams, islamistai tuo ir naudojasi, nepaisydami net pačių neetiškiausių ir šlykščiausių melo formų, net kai kalba eina apie tokias bendrai visiems žmonėms pripažįstamas neliečiamas vietas vietas kaip kapai. Islamistų ideologija taip aptemdė protą, kad jie, siekdami savo tikslų,  niokoja net ir musulmoniškas kapines. Toks atvejis paaiškėjo nagrinėjant vieną bylą Izraelyje.
Izraelio teismas panaikino savo sprendimą neleisti statyti Tolerancijos muziejaus vienoje Jeruzalės dalyje, nes anksčiau musulmonai buvo pareiškę, kad tai senos musulmonų kapinės, o Izraelio teismas uždraudė statybas. Tačiau archeologai ištyrė "kapines" ir nustatė, kad be paminklų kapuose daugiau nieko nėra. Pasirodo, paminklai buvo pagrobti iš kitų musulmoniškų kapinių ir pastatyti. Iš viso taip Jeruzalėje buvo "įrengta" apie 500 kapų.

Mirė Liusjenas Froidas

Būdamas 88 metų amžiaus Londone mirė Liusjenas Froidas, Zigmundo Froido anūkas. Jis gimė Berlyne 1922 metais, bet kartu su šeima pabėgo iš Vokietijos 1933 metais.
L.Froidas buvo laikomas vienu iš geriausiai apmokamų šiuolaikinių dailininkų, jis tapydavo daugiausiai įžymybių portretus.

ketvirtadienis, liepos 21, 2011

Vokietija - šimtai katalikų kunigų seksualinės prievartos aukų reikalauja kompensacijų

Vokietija - kunigų seksualinės prievartos aukos reikalauja kompensacijų. Į Vokietijos vyskupų konferenciją jau kreipėsi 579 žmonės, kurie laiko save seksualinės prievartos aukomis iš kunigų pusės. Jie reikalauja finansinės kompensacijos.  560 atvejų komisija, kurią sudarė psichologai, teologai, juristai jau patenkino prašymą skirti kompensacijas 5000 eurų ribose. Kai kuriais atvejais komisija siūlo didesnes kompensacijas, praneša Седмица.ru.
Tačiau galutinį sprendimą priims vyskupijos, kurių ribose vyko nusikaltimai.
Laikraščio "Süddeutsche Zeitung" duomenimis, bendras dabar dar gyvų seksualinės prievartos aukų skaičius Vokietijos katalikų bažnyčioje yra "žymiai didesnis negu 2000 žmonių". Tai reiškia, kad mažiau nei trečdalis kreipėsi kompensacijos.

trečiadienis, liepos 20, 2011

Irane medžioja moteris

Islamistinis Irano ajatolų režimas griežtina kovą su šariato pažeidėjais. Šiuo metu suaktyvėjo vadinamoji dorovės policija - ji gatvėse medžioja moteris, kurios per daug neislamiškai atrodo, sakykim, centimetru per trumpos rankovės. Pažeidėjos sodinamos į policijos automobilius ir baudžiamos. Nuotraukose - juodai apsirengusios iranietės islamo policininkės.

Ukrainoje nužudė vieną iš žymiausių ekstrasensų

Ukrainoje nužudė vieną iš žymiausių ekstrasensų, liaudies gydytojų, burtininkų - molfarą (burtininką)  Michailą Nečiajų.
81 metų burtininkas buvo papjautas savo namuose Jasenevo kaime, įtariama, kad jį nužudė vienas iš jo klientų, kurių senolis nestokodavo. Greičiausiai tai padarė moteris.
Kaimo gyventojai sako, kad jį nužudė juodasis magas, nes pats žuvusysis pasakodavo, kad yra baltasis (saulės) magas, bet Karpatuose yra ir juodųjų (mėnulio) magų, tarp jų vyksta kova.  Kaimo gyventojai įsitikinę, kad jį nužudė būtent juodasis magas.

antradienis, liepos 19, 2011

Borisas Grebenšikovas - Mama, aš negaliu daugiau gerti


Kadangi Lietuvoje vyksta antialkoholonė kampanija, prisidedu ir aš. Borisas Grebenšikovas - Mama, aš negaliu daugiau gerti. Ši problema tiek Rusijai, tiek Lietuvai vienodai aktuali.

sekmadienis, liepos 17, 2011

Saudo Arabijoje diskriminuos vyrus

Saudo Arabijoje diskriminuos vyrus - tik pagalvokite, per metus iš parduotuvių, pardavinėjančių moterų apatinius, kosmetiką ir kitus moteriškus dalykėlius turi atleisti visus vyrus pardavėjus. Tokį sprendimą priėmė karalystės darbo ministras. Tikimasi, kad šis sprendimas sukurs 5000 darbo vietų moterims. Tiesa, sprendimas nelengvas, nes kai kurie islamo dvasininkai draudžia moterims dirbti prekyboje, nes ten gali jos turėti kontaktų su kitais vyrais, ką islamas draudžia, praneša "Седмица.ru".
Arabijos ministras paaiškino, kad moteris pardavėja bus paslėpta nuo pirkėjų, o vyrams bus draudžiama užeiti į moteriškas parduotuves. Žodžiu, arabėms ateina sunkūs laikai - triusikėlius teks pirkti pačioms. Kai kurie parduotuvių savininkai kraipo galvas - kaip jie galės kontroliuoti pardavėjas, jeigu jiems bus draudžiama užeiti į parduotuvę.

šeštadienis, liepos 16, 2011

Induistų asketai valdo milijardus - pirmauja Sai Baba

Indijoje nauja tendencija - pakrapščius paaiškėjo, kad induistų asketai, guru, dvasiniai mokytojai ir t.t. turtingi kaip arabų šeichai. Nebūtų nieko keisto, tačiau tai tie žmonės, kurie visaip aiškina, kad materialus pasaulis yra blogis, reikia atsisakyti vartotojiškumo ir patys tarsi rodo pavyzdį, kiek nedaug žmogui reikia ir koks jis be turtų dvasingas.
Sakykim, nepralenkiamas neturtingųjų turtuolių sąraše yra Sai Baba. Po "dievo" Sai Babos mirties jo asmeniniuose kambariuose buvo rasta 2,8 milijono dolerių grynais, aukso ir sidabro už 5 milijonus dolerių. Spintose gulėjo maišeliai su briliantais, daugiau kaip 500 porų apavo, dešimtys flakonų su kvepalais ir plaukų laku, rašo "The Washington Post". Sai Babos sekėjai tvirtina, kad jis niekada neturėjo banko sąskaitos, tačiau trestas, kuris įsteigtas jo vardu, valdo turto ir lėšų maždaug už 10 milijardų dolerių.

trečiadienis, liepos 13, 2011

Austrija - kantybė baigėsi ir kunigams

Vokiškai kalbančioje Katalikų bažnyčios dalyje vis labiau aiškėja reformatoriškos nuotaikos. Vokiečių teologai ir jaunimo organizacijos viešai reikalauja reformų, dabar įsijungė ir kaimyninė Austrija. Daugiau kaip 300 katalikų kunigų (bendras jų skaičius 4200) prisijungė prie iniciatyvos "Aufruf zum Ungehorsam" ("Šaukimas nepaklusnumui").
Aktyvistai šios iniciatyvos programiniame dokumente aiškina savo veiksmus tuo, kad "Roma atsisako nuo pribrendusių reformų bažnyčioje, o vyskupai nieko nedaro".
Kunigai, kurie pasisakė už iniciatyvą, įsipareigojo melstis už reformą per kiekvienas mišias, ir neatsakyti duoti euharistiją nekatalikams, išsiskyrusiems ir sudariusiems pakartotiną santuoką. Reformatoriai kunigai ragina aukoti sekmadieniais ir per šventes tik po vienas mišias, įvesti "žodžio liturgiją", kurią galėtų atlikti pasauliečiai, priešinasi parapijų stambinimui, reikalauja į kunigus įšventinti vedusius vyrus ir moteris.
Vienos vyskupas Kristofas Šenbornas neteko amo išgirdęs tokias naujienas ir skubiai parašė savo kunigams, nepamiršdamas ir pagrasinti: "Ar galiu jumis pasikliauti? Primenu, kad krikščioniškas paklusnumas religiškai pasireiškia paklusnumu Popiežiui ir vyskupams. Tie, kurie pagal sąžine galvoja, kad jie neturi paklusti Popiežiui ir kad Roma yra klaidingame kelyje ir rimtai priešinasi Dievo valiai, turi pasitraukti ir daugiau nesusieti gyvenimo su Romos Katalikų bažnyčia".
Internetinis kunigų reformatorių tinklalapis registruotas kunigo Hanso Vensdorno vardu.

antradienis, liepos 12, 2011

Gruzijoje stačiatikiai piktinasi leidimu registruoti religines organizacijas

Gruzijoje stačiatikiai piktinasi leidimu registruoti religines organizacijas - Tbilisyje vyko daugiatūkstantinė stačiatikių protesto demonstracija, kai parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo leido religinėms organizacijoms, pripažintoms Europos Sąjungoje, tapti juridiniais asmenimis. Pask stačiatikių patriarcho Ilijos II, tai "griauna Gruziją" ir neatinka Gruzijos stačiatikių bažnyčios interesų. Kitaip sakant, stačiatikius ištiko pykčio priepuolis, nes dabar ir kitos religinės organizacijos turės galimybę veikti viešai, kas labai kenkia jų monopolijai. Gruzijoje dabar 84% laiko save stačiatikiai,  1,5% - katalikais, 9% - musulmonais, 5% - gregorianiečiais, praneša "Грузия Онлайн".

pirmadienis, liepos 11, 2011

Pietų Sudanas - nepriklausomybė

Pietų Sudanas - pagaliau nepriklausomybė. Po du dešimtmečius trukusios pilietinio karo su Šiaurės Sudanu, kuris siekė islamizuoti Pietų Sudaną, šalis tapo laisva. Per karą žuvo apie 2 milijonus žmonių. Šioje nuotraukoje, kas būdavo, kai kaimuose nebelikdavo vyrų, nes juos išžudydavo - taip kartais atrodydavo Pietų Sudano sukilėlių pajėgos, besipriešinusios regurialiai armijai. 

šeštadienis, liepos 09, 2011

Gotas žmogėdra teisėsi dėl... savo reputacijos


Kurioziška byla buvo nagrinėjama Rusijoje Sankt Peterburge, kur 21 metų poetas, floristas ir muzikantas gotas Maksimas Glavackis, nuteistas už tai, jog kartu su kitu gotu Jurijumi Možnovu nužudė ir suvalgė savo fanatę irgi gotę Kariną Budučjan. Nepilnametė gotė taip buvo susižavėjusi savo herojumi, kad įsiprašė pas savo pažįstamą į butą, kur gyveno "poetas" su savo "asmens sargybiniu". Tačiau vyrai kažkodėl įsimylėjusią fanę nuskandino vonioje, o paskui supjaustė į gabalus ir kūno dalis išmėtė, dalį išsikepė ir suvalgė. Už tai abu gotai gavo po 19 metų kalėjimo.
Tačiau dabar gotas žmogėdra pats padavė į teismą mergaitės motiną, teigdamas, kad yra "auka", nes mergaitės motina teisme jį įžeidė ir su juo buvo "nežmoniškai" elgiamasi, be to, buvo pakenta "jo reputacijai", buvo pažeminta jo garbė ir orumas.
Aišku, kad teismas nieko tokio neįžvelgė. O jautrusis poetas liko su sugadinta reputacija.
Pagal Newsru

penktadienis, liepos 08, 2011

Vienuoliai kapucinai prievartavo vienuoles ir prieglaudos moteris


После оглашения судебного вердикта он выступил с прямыми нападками на судей, а также на Церковь и на представительниц монашеского ордена, к которому принадлежит жертва
Italijos katalikų bažnyčia atsidūrė sunkioje padėtyje. Jos moralinis veidas rimtai ima kelti abejones. Per mėnesį "išplaukė" jau antras žiaurus seksualinis skandalas - vienuoliai kapucinai prievartavo vienuoles ir prieglaudos, kuriai jie vadovavo, moteris. Italijos Kozenco miesto teismas pripažino Kozenco prieglaudos vargšams vadovus vienuolius kapucinus kaltais dėl prievartos. Mieste garsus ir populiarus vienuolis padre Fedele  už 5 seksualinės prievartos epizodus, tarp jų vienas grupinis išprievartavimas, gavo 9 metus ir 3 mėnesius kalėjimo, praneša InoPressa.ru  ir pateikia nuorodą į La Repubblica. Tos pačios prieglaudos sekretorius Antonio Gaudio gavo 6 metus ir 3 mėnesius, kaip ir jo patronas.
Kapucinų vienuolis padrė Fedele įžymus savo misijomis į Afriką, futbolininko karjera, bandymais į doros kelią vesti pornožvaigždes. Žinoma "padrė" kaltu nesijaučia ir sako, kad čia yra sąmokslas, jis apkaltino vienuolę, kuri jį apskundė ir sakė, kad "toliau eis šventumo keliu". Ką gi, kalėjimas bus pati ta vieta seksualiniams iškrypėliams siekti "šventumo" ir sakyti karštas kalbas.
Įdomu, kad į teisėsaugą kreipėsi vienuolė, kuri pareiškė, jog buvo priversta vartoti preparatus, dėl kurių poveikio ji atsidurdavo prievartautojų valioje. Moteris teigė, kad taip padarė ne dėl savęs, o dėl kitų moterų.

Šv. Pijaus X kunigų brolija šventina, Vatikanas nepripažįsta

Praėjusią savaitę lefebristai, taip populiariai vadinama prancūzo vyskupo Marcelio Lefebvre‘o įkurta Šv. Pijaus X kunigų brolija,  įšventino 20 naujų kunigų ir 23 diakonus. Artimiausiu metu numatyti dar 9 kunigų ir 10 diakonų šventimai.
Vatikano Spaudos salės direktorius Federico Lombardi SJ, atsakydamas į tarptautinės žiniasklaidos atstovų klausimus, žodžiu pakomentavo pastarosiomis dienomis vykusius lefebristų kunigų šventimus:
"Galiu pakartoti tik tai kas jau ne kartą tokiomis progomis sakyta praeityje ir priminti ką Šventasis Tėvas šiuo klausimu rašė savo laiške vyskupams, paskelbtame 2009 m. kovo 10 d. Šiame laiške, aiškindamas ekskomunikos atšaukimą keturiems vyskupams lefebristams, Benediktas XVI rašė, jog kol Brolija neturi Bažnyčioje apibrėžto kanoninio statuso, tol ir jai priklausantys kunigai nevykdo Bažnyčioje jokių teisėtų pareigų. Tad ir naujų kunigų šventimai laikytini neteisėtais".
Prancūzo vyskupo Marcelio Lefebvre‘o įkurta Šv. Pijaus X kunigų brolija už įstatymo ribų atsidūrė 1988 m. kuomet jos steigėjas be popiežiaus leidimo konsekruodamas keturis naujus vyskupus buvo ekskomunikuotas. 2009 m. popiežius Benediktas XVI atšaukė vyskupų ekskomuniką, tačiau Brolijos statusas dar neapibrėžtas. Kol kas vyksta aiškinimasis ar nuostatos, kurių ji laikosi, suderinamos su Bažnyčios mokymu. Žodžiu, pabūklai gerokai aprūdiję, bet retkarčiais šitame kare dar iššauna.
Lefebristai pripažįsta tik lotynų kalba aukojamas mišias, aršiai pasisako prieš bet kokias naujoves, o dabartinę katalikybę paniekinamai vadina "modernistine".

Gyvavo ilgai, žlugo gėdingai

Didžiojoje Britanijoje, kilus skandalui, kai paaiškėjo, kokiais būdais informaciją renka bulvarinio leidinio žurnalistai, žiniasklaidos magnatas Rupertas Merdokas buvo priverstas jį uždaryti. "News International" atstovas pareiškė, kad tabloidas "News of the World" sekmadienį išleidžia paskutinį numerį ir uždaromas.
Laikraštis "News of the World" gyvavo 168 metus ir buvo labai populiarus, tačiau tai, ką "News of the World" padarė gero, nubraukta žurnalistų elgesio - pasirodė, kad jie vaikydamiesi sensacijų paklauso įžymybių telefonų, taip pat buvo sekami sprogimo metro žuvusiųjų artimieji, o į vienos nužudytos mergaitės mobilųjį telefoną žurnalistai įsilaužė - dabar 5 žurnalistų veiksmai tiriami teisėsaugos. Verslininkų manymu, tokie būdai yra gėdingi, nežmoniški ir taip tęstis daugiau negali. Juolab kad išplaukus šiems faktams, reklamos davėjai ėmė stabdyti kontraktus.

ketvirtadienis, liepos 07, 2011

Makaka tapo įžymybe

Viena Indonezijos juodoji makaka tapo tikra sensacija - ji ne tik nušvilpė iš keliautojo fotoaparatą, bet ir pripyškino savo autoportretų. Tiesa, pavyko tik keletas. Bet ir to pakako šlovei.
Britas savaitę gyveno su makakomis, kurios buvo labai mielos ir smalsios, viena iš jų brūkštelėjo per fotoaparatą,  tas suzvimbė ir išėjo fotografija. Makaka susidomėjusi apžiūrėjo save ekrane, čiupo jį ir miške surengė sau fotosesiją. Po to britas vis dėlto atgavo savo daiktą su visomis nuotraukomis. Nesakykite, šiai fotomenininkei negalima turėti priekaištų - portretas įsimintinas ir skoningas, o ji - tikra gražuolė. 

Niujorko taksistai tapo... mormonais

JAV miesto Niujorko taksistai tapo... mormonais. Ne ne tikrais ir apatinių "šventyklos" rūbelių jie nenešioja, tiesiog ši religinė organizacija nusprendė šiemet populiarinti save ir ant taksi automobilių patalpino reklaminius skydelius "Aš - mormonas".
Religijotyrininkai išvis pastebi, kad mormonai šiemet aiškiai suaktyvėjo, net du iš jų kelia savo kandidatūras į JAV prezidento postą, o miuziklas "Mormono knyga" šiemet šlavė apdovanojimus.

Jehovos liudytojai - dar vienas teismas

Jehovos liudytojai  pamėgo teismuotis įvairiose šalyse. Dar vienas teismas - šį kartą Prancūzijos Jehovos liudytojų organizacija kreipėsi į Europos teismą teigdami, kad valstybė pažeidžia jų teises. Tiesa, šiuo atveju, į teismą kreiptis reikėjo išties, mat grupė parlamentarų Prancūzijoje nutarė sužlugdyti šią religinę organizaciją ir pareikalavo sumokėti atgaline data  60 procentų mokestį nuo visų paaukojimų, surinktų nuo 1993 iki 1996 metų. Prancūzijos vyriausybė norėjo, kad Jehovos liudytojai sumokėtų iš viso 58 milijonus eurų, kas keletą kartų viršija visus organizacijos aktyvus ir turtą. Tokie didžiuliai mokesčiai netaikomi nė vienai kitai religijai Prancūzijoje.
Europos teismas vienbalsiai nutarė, kad Prancūzija pažeidė Jehovos liudytojų teises, kurių Prancūzijoje yra 123 000, pagal gausumą jie yra penkta religija Prancūzijoje.

trečiadienis, liepos 06, 2011

Charizmatai ir katalikai purena bendrą dirvą

"Vatikano radijas" praneša, kad Vatikane birželio mėnesį posėdžiavo Šv.Sosto ir kai kurių charizminių protestantų Bažnyčių atstovai. Septintojo tarptautinio dialogo tema buvo „Charizmos Bažnyčioje, mūsų bendroji dirva“. Baigiamame dokumente susitikimo dalyviai patvirtino, jog katalikai ir sekminininkai pripažįsta Šventosios Dvasios laisvai suteiktų malonų gausą ir kad šioje sferoje Bažnyčios vaidmuo yra reikšmingas.
Tarptautinis dialogas tarp Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos ir charizminių protestantų atstovų buvo pradėtas 1972 m. Jo tikslas – ugdyti pagarbą vieni kitiems ir supratimą tikėjimo reikalais. Per ateinančius trejus metus įvyks dar trys mišrūs susitikimai skirti pastoracinėms įžvalgoms, išganymui ir pranašystės malonei. Pasibaigus dialogo darbų penkmečiui 2015 m. bus paskelbtas „Baigiamasis raportas“.
Tiesa, iš pranešimo visiškai neaišku, kas atstovavo "kai kurias charizmatų bažnyčias", tačiau aišku, kad siekiama tam tikro susikalbėjimo ir vienybės. Katalikų bažnyčioje egzistuoja vadinamosios charizmimės grupės, kurios faktiškai atkartoja ar imituoja charizmatinių bažnyčių modelį, retoriką, tarnavimo būdus. Sakykim, Lietuvoje gerai žinoma "Gyvųjų akmenų" katalikų bendruomenė, dalį katalikų charizmatų veiklos atspindi Veikliųjų žmonių bendrija ir t.t.  

Katalikų bažnyčią Belgijoje gelbėja lenkai

Katalikų bažnyčią Belgijoje gelbėja lenkai. Kokia katalikybės padėtis Vakarų Europoje galima įsitikinti nuvykus į didmiesčius. Sakykim, Briuselyje vienoje iš gražiausių senamiesčio bažnyčių per savaitę būna 5 mišios. Tik vienos iš jų prancūzų kalba, o 4 - lenkų.  

antradienis, liepos 05, 2011

Nigerijoje islamistai puola katalikų bažnyčias

Mažiausiai 10 žmonių žuvo per sprogimą Nigerijos šiaurės rytų mieste Maiduguryje. Niekas neprisiėmė atsakomybės už šiuos įvykius, tačiau vietinė spauda neabejoja, kad teroristinius užpuolimus įvykdė islamistų sektantų grupė „Boko Haram“. Grupės atstovai prieš dvi savaites surengė užpuolimus Maiduguryje prieš kareivines, dvi policijos nuovadas ir katalikų katedrą. Per užpuolimuose žuvo iš viso 11 žmonių. „Boko Haram“ atstovai prieš mėnesį surengė sprogimus Maiduguryje prie vienos katalikų bažnyčios ir gimnazijos, o per praėjusias Kalėdas užpuolė dvi Maidugurio katalikų bažnyčias. Vienoje jų per užpuolimą sudegė šeši žmonės.

Bėdos dėl krikšto

Lietuvoje pavasarį vyko akcija, kai grupė žmonių bandė atsisakyti katalikiško krikšto, tačiau jiems buvo paaiškinta, kad tai - neįmanoma. Tačiau, pasirodo, dar ir kaip įmanoma, tai parodė atsitikimas Prancūzijoje.
Olivija Kan buvo apstulbinta savo sesers katalikės poelgio, kai keletui mėnesių palikusi pas ją savo dukras, nes sunkiai sirgo, sužinojo, kad jas be jos žinios pakrikštijo katalikų bažnyčioje. Jauniausiai dukrai - 9 metai. Ji pati yra ištekėjusi už musulmono ir vaikus auklėjo atitinkamai su islamo tradicijomis.
Supykusi moteris nuėjo pas kunigą ir pareikalavo "anuliuoti krikšto aktą", tačiau jis pasakė, kad tai neįmanoma, nes "vaikai patys norėjo". Moteris kreipėsi pas advokatą ir patraukė į teismą. Teisme kunigas sutiko anuliuoti krikštą ir išbraukti įrašus iš parapijos knygos.

pirmadienis, liepos 04, 2011

Katalikybė pasiskelbė "vienintele" šeimos gynėja Lietuvoje

Būtų juokinga, jei nebūtų kvaila ir įžūlu - institucija, kuri yra nusistačiusi prieš šeimą taip, kad neleidžia savo tarnams jų kurti, užsikrovė "Vienintelės šeimos gynėjos" Lietuvoje medalį.  Tokį pareiškimą padarė arkivyskupas S.Tamkevičius Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.
"Kas gali išgelbėti šeimą? Vyriausybė? Pačiu geriausiu atveju ji gali tik medžiagiškai padėti šeimoms, jei valstybės finansai leidžia tai padaryti. Seimas gali priimti šeimai naudingus įstatymus, kurie remtų ir skatintų kurti tradicines geras šeimas...
Iš tikrųjų vienintelė šeimos gynėja šiandien yra likusi Bažnyčia ir jai vienai reikia atlaikyti visus smūgius ir kaltinimus, kad ji esanti beširdė suirusioms ir nenusisekusioms šeimoms. Šis kaltinimas yra visiškai neteisingas, melas, nes Bažnyčiai žmogus rūpi kaip niekam kitam“, - kalbėjo S.Tamkevičius.
Taigi taigi... Matyt, išties šeima yra toks baisus reikalas, kad katalikybė visomis keturiomis gina savo tarnus nuo šeimų... Iš kitos pusės tas šeimų "gelbėjimas" labai jau nevykęs - Lietuvoje vienas iš didžiausių skyrybų skaičius Europoje.

Ukrainoje suliepsnojo kryžiaus karai

Juokas juokais, bet tai tiesa - šimtai rusų kazokų Feodosijoje susigrūmė su Ukrainos specnazu dėl kryžiaus. Nukentėjusių yra pakankamai iš abiejų pusių.
Susidūrimas įvyko todėl, kad anksčiau vietinė valdžia, vykdydama teismo sprendimą, nuėmė stačiatikių kryžių, kuris buvo prie įvažiavimo į miestą.Kryžius piktino Krymo totorius. Kazokai pabandė kryžių pastatyti į vietą, tačiau čia įsikišo specnazas.
Feodosijoje, nors valdžia ir draudė, tą kryžių stačiatikiai pastatė gegužės 4 dieną, tačiau liepos 1 valdžią jį nuėmė, tada kazokai pademonstravo tikrą religinį įkarštį - susirinkę iš viso Krymo jie patraukė atstatyti religinio simbolio. Iškilminga rikiuote praž[ygiavo nešdami kryžių Feodosijos gatvėmis, iš viso eisenoje dalyvavo apie 300 žmonių. Tačiau nuėję pasatatyti kryžiaus jie rado laukiančią policiją ir - mūšis, Jame dalyvavo apie 100 kazokų ir 300 policininkų.sekmadienis, liepos 03, 2011

Vaikų stovyklos pradėjo darbą

Vasara -stovyklų metas. Prasidėjo kasmetinė sekmininkų sąjungos stovykla vaikams Ignalinos rajone.
Šiemet stovykloje (pamaina lietuvių kalba) - virš šimto vaikų, kurie pateko į Pandų šalį.
Nuotraukoje - stovyklos atidarymas, vadovai, kurie daugumoje iš Biržų  bažnyčios "Dievas yra meilė" pristato stovyklos programą. 

šeštadienis, liepos 02, 2011

Venesueloje susiskaičiavo

Rytoj Pietų Amerikos valstybėje Venesueloje 580 000 žmonių dalyvaus pamaldose pagrindinei Pietų Amerikos sekmininkų sąjungai "Dievo asamblėja" priklausančiose 2260 bažnyčiose ir pamokslavimo taškuose. Venesuelos sekmininkų bažnyčios stabiliai auga.
Gausiausia Pietų Amerikoje yra Brazilijos "Dievo asamblėjos" sąjunga, ten priklausančių žmonių skaičius perkopė jau 21 milijoną.  

Diagnozė - "seksualinė anoreksija"

Pagaliau ir medikai pasakė tai, kas seniai aišku - apsinuoginusios gražuolės reklamose, pornografija ir besaikis kūno demonstravimas į naudą neišeina. Italų mokslininkai nustatė naują amžiaus ligą ir pavadino ją "seksualine anoreksija". Taip medikai įvardijo negalavimą, kuris puola pagrinde vyrus - problemos su erekcija ir apatija seksualiniams santykiams.
Gydytojų žodžiais, pasaulis "pernelyg apsinuogino" - apnuoginti kūnai, įspūdigos gražuolės, iškilūs biustai  - visur, kur beeisi prieš akis, o moterys savo kūną pateikia kaip prekę. Seksualumo ataka ypač paveikė vyrus, kurie pavargo nuo perdėto seksualumo ir praranda susidomėjimą lytiniu gyvenimu iš viso.
Mokslininkai apklausė 28 000 vyrų, kurie patiria tokią būseną. Pagrindine priežastimi įvardinta pornografija. Pornografija vyrai užsiėmė dar jauname amžiuje, o ilgametis pornografijos vartojimas baigiasi tuo, kad maždaug 25 metų vyrai atšalą erotinėms scenoms realiame gyvenime.
Psichologai pabrėžia, kad problema kur kas gilesnė - partneriai tiesiog nemoka susikurti santykių, todėl reikalingi tampa erotiniai žurnalai ir internetas.
Išeitį gydytojai vis dėlto rado - tai seksualinis auklėjimas, kuriuo turi užsiimti tėvai. Tačiau ką daryti su pernelyg seksualizuota visuomene, gydytojai nepasakė...

Šiaurės Sudanas - vyksta krikščionių genocidas

Sudano miesto Kalugli anglikonų vyskupas Andudu Adam Elnail šaukiasi pagalbos - ragina krikščionis visame pasaulyje melstis ir pasninkauti prieš Sudano padalinimą. Jau dabar vyksta tikras krikščionių genocidas vienoje iš Šiaurės Sudano sričių - Nabujo kalnų rajone - valstybinė aviacija bombarduoja kaimus, šaudo artilerija ir puolimą vykdo tankai, kariuomenė masiškai žudo žmones - kaip pasakoja pabėgėliai, kartojasi Darfūro tragedija, puolimas nukreiptas prieš krikščionis, praneša Christian Today.
Todėl Chartumo valdžia įsakė JTO taikdariams palikti šalį. "Eilinį kartą mes susiduriame su košmaru, kai bandoma sunaikinti žmones, kultūrą ir visuomenę, tai genocidas. Tai ne karas tarp dviejų armijų, o visiškas mūsų kultūros, istorijos ir žemės sunaikinimas, tai teroristinis karas, kurį kariauja Chartumo vyriausybė prieš savo tautą",- sako vyskupas
Jau anksčiau islamistinis Sudano režimas apie 20 metų kariavo prieš Pietų Sudaną, siekdamas, kad Sudanas taptų visiškai musulmoniška valstybe ir siekdamas sunaikinti krikščionis ir animistus. Per šį karą žuvo daugybė žmonių, tačiau Pietų Sudano sukilėliai apsigynė. Dabar ta pati istorija kartojasi ir Šiaurės Sudane, kur siekiama visiškai sunaikinti krikščionis ir ištrinti visus krikščionybės istorijos pėdsakus.  

Genderinis darželis Švedijoje šokiruoja net ir švedus

Švedijoje viename iš darželių "Egalia" neliko mergaičių ir berniukų. Ne, jo neuždarė, jį tebelanko33 vaikai, tačiau lyties jie nebeturi, yra tiesiog "draugai", o darželio auklėtojai išvis vengia vartoti įvardžius JIS ir JI, juos pakeisdami homoseksualų žargono žodžiu, praneša "Associated Press". Švediškai jis - han, ji - hon. Kad išvengtų, auklėtojai vartoja žodį hen - jo nėra švedų kalboje, o paimtas jis iš gėjų ir lesbiečių žargono.
Kad vaikai neįpultų į "genderinius stereotipus" ypatingas dėmesys skiriamas knygų ir žaislų, aplinkos parinkimui - esą tai leidžia būti vaikams tuo, kuo jie nori būti.
Vaikų darželis Egalia atidarytas 2010 m. liberaliausiame Stokholmo rajone ir išlaikomas už biudžeto lėšų. Jis tapo pačiu radikaliausiu kovos dėl lyčių lygybės pavyzdžiu. Taip vaikai kartu žaidžia virtuvėje gamindami valgį, kartu stato namus iš plytų - tai naikina barjerus dirbti tam tikrą darbą. Beje, visos lėlės - juodaodės, dėl ko darželis jau gavo grasinimų iš vietinių rasistų. Direktorė patenkinta - prie darželio eilės norinčių patekti, o tik vieną vaiką iš darželio atsiėmė tėvai.
Darželio direktorė tvirtina, kad jos užduotis  - sukurti tolerancijos aplinką seksualinėms mažumoms, todėl vietoj "nepolitkorektiškos" Snieguolės ar Pelenės darželyje skaitomos knygos apie žirafų patinų- homoseksualistų santykius, kaip jie pergyvena, kad negali susilaukti vaikų, kol nesuras krokodilo kiaušinio. Beveik visos pasakos darželyje tokios - apie vienos lyties poras, vienišus tėvus ir t.t. 
Suardymas tradicinių įsivaizdavimų apie šeimą visuomenėje yra pagrindinė ikimokyklinio auklėjimo užduotis Švedijoje, mat laikoma, kad berniukai gauna nepelnytą pranašumą prieš moteris. Kad "šitą neteisybę" ištaisyti, daugelyje darželių yra "genderiniai pedagogai", kurių užduotis rasti tuos vaikus, kurie  vis dėlto kažkodėl laikosi stereotipinio mąstymo, ty laiko save berniukais arba mergaitėmis.
Vis dėlto net kai kurie švedai sako, kad tai jau nuėjo per toli ir vaikai visuomenėje pasijus dezorientuoti ir tokį auklėjimą vadina "genderine beprotyste".

Iranas - mirtis už evangeliją

Islamo respublika prieš pastorių ir jo šeimą. Nepavykus įtikinti pastoriaus sugrįžti į islamą, skirtas mirties nuosprendis.Matyt, tiek tėra islamo teisingumo...
Pastoriui iš Irano Juozapui Nadarkani kiekviena diena gali būti paskutinė, Aukščiausiasis teismas paliko galioti mirties bausmę, kurią žemesnės instancijos teismas skyrė už islamo palikimą ir evangelijos skelbimą tarp musulmonų. Amerikiečių krikščionių misonas de Mars sako, kad "jokia pagalba Irane negalima, jo dar kartą paprašys atsisakyti krikščionybės, o jei ne - pakars. Vienintelis tarptautinis spaudimas gali ką nors pakeisti:"Aš kviečiu visus krikščionis melstis ir, jei kas gali, protestuoti prieš Irano režimą, nužudžiusį daugybę krikščionių šalyje",- sako jis, kaip praneša  "Седмица.ru".
Pastoriui iš Irano Juozapui Nadarkani  - 33 metai, jis turi du sūnus 8 ir 6 metų, paskutinius 10 metų jis buvo namų bažnyčių tinklo pastorius. Pirmą kartą buvo suimtas 2006 metais. 2009 m. spalyje jį suėmė vėl ir pareikalavo atsisakyti krikščionybės, naudodami įvairias priemones, tarp jų ir psichotropines. Kadangi jo nepavyko palaužti, valdžia suėmė žmoną Fatimą, kurią nuteisė kalėti iki gyvos galvos, grasino, kad vaikai bus atiduoti auginti musulmonų šeimai. Vėliau ją pavyko išlaisvinti, padavus apeliaciją.
Pagal Newsru

penktadienis, liepos 01, 2011

Malavis - praktiškai kasdien gimsta po bažnyčią

Į Vokietijoje vykusį baptistų kongresą atvykę Malavio baptistai papasakojo, kaip bažnyčia auga jų šalyje ir broliams parodė gražų pavyzdį.
Pirmiausia, Malavyje dabar toks dvasinis judėjimas, kad bažnyčios susiformuoja ir gimsta praktiškai kasdien. Baptistų sąjungoje ten dabar 200 000 žmonių (Vokietijoje jų skaičius yra apie 80 000).
 Bendruomenių skaičius Malavyje pasiekė 1500.
Malavio baptistų prezidentas Vincent Chirwa, skatino vokiečių baptistus drąsiau liudyti Kristų kasdieniniam gyvenime ir nusimesti rėmus, susiformavusias tradicijas ir nekreipti dėmesio į "bendrai priimtinus" dalykus.

Programistai patvirtino - Biblija rašyta skirtingu laiku, autorių daug

Programistai patvirtino - Biblija rašyta skirtingu laiku, autorių daug. Izraelio universiteto grupė mokslininkų sukūrė programą, kuri dirbtinio intelekto kūrimo rėmuose leidžia sužinoti, kas parašė tekstą - vienas autorius ar kolektyvas. Matematinis algoritmas pagrįstas žodžių vartojimo ypatybėmis. Savaime aišku, pirmoji knyga, kurią mokslininkams užsinorėjo patyrinėti ir atidžiau pažvelgti, yra Tora - Senasis Testamentas.
Nuo tyrimo pradžios mokslininkai priėjo išvados, kad išties Tora yra įvairiu laiku rašiusių daugybės autorių tekstų rinkinys.
Biblijos tyrinėtojai teigia, kad ją parašė dvi grupės žmonių - "šventikai" - susiję su Jeruzale ir Jeruzalės šventykla ir "Ne šventikai".
Programa 90% sutiko su mokslininkų teiginiais. Programistai teigia esą patenkinti, kad jų programa leido per keletą minučių sumuoti kelių kartų mokslininkų rankinį darbą, o tie 10 procentų, su kuriais programa nesutiko, gali tapti įdomaus mokslinio tyrimo objektais. Sakykim, tradiciškai buvo laikoma, kad "Pradžios" knygos pirmoji dalis buvo parašyta "šventikų" grupės atstovo, tačiau programa su tuo nesutiko.