penktadienis, birželio 28, 2013

Karloso Anakondijos tarnavimų transliacijos rusų kalba

Yra galimybė pamatyti argentiniečio evangelisto Karloso Anakondijos, knygos "Klausyk manęs, šėtone" autoriaus tarnavimus rusų kalba. Nuo birželio 28 iki 30 dienos Ukrainoje, Donecke, vyks evangelizacinė kampanija. 
Ją transliuos Ukrainos protestantų bažnyčia per savo tinklalapį pcu.org.ua birželio 28, 29 ir 30 dienomis 18.00 val. (vietos laiku).

ketvirtadienis, birželio 27, 2013

Merginų kovos - susimušė 300 paauglių

Kurioziškas atsitikimas JAV Lauderhill mieste, kur policija ir specdalinys su šautuvais turėjo įsikišti, kad nutrauktų maždaug 300 paauglių muštynes Lauderhill Mall prekybos centre, nukentėjo vienas, nesuimta nė vieno.
Pasirodo, dvi merginos susitiko pasimušti. Dvikovą paskyrė šiame centre  ar per Facebook ar per Twitter. Kiekviena atsivedė savo "palaikymo grupę". Nežinia, ar merginoms pavyko susimušti, užtat 15-16 metų "palaikymo grupės" pliekėsi iš peties, kol jų neišvaikė policijos ir ginkluotas specbūrys...

antradienis, birželio 25, 2013

David Vilkerson pranašystė apie didelį prabudimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

2004. David Vilkerson Conference in Tallinn.Pranašystė apie didelį prabudimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ką apie tai manote?

Smukusi visuomenė smaugia reikalavimais kunigus...Po spaudoje pasirodžiusių kritinių atsiliepimų apie tai, kad kai kuriose katalikų bažnyčiose iškabinta „paslaugų taksa“, o kai kurie kunigai nepasitenkina aukomis, o reikalauja konkrečių sumų, be to, yra nemandagūs, „Delfi“ interviu davė ir vyskupas Rimantas Norvila, kuris šalia santūraus kalbėjimo pateikė ir tiesiog  minties šedevrą – esą, katalikybė neatsako už visuomenės moralę, bet pagal reikalavimus kunigams gali nuspręsti, kokia yra krašto moralė (šiuo atveju, suprask, priekaištų daug kunigams, vadinasi, labai smukusi). „Tikrai nenoriu kaip nors atsikirsti kritikams, bet pirma į galvą ateina tokia mintis: politikoje galioja aksioma, jog valdanti partija paprastai tampa mažiau populiari. Tarp dvasininkų žinoma kita taisyklė: kuo krašto žmonių moralė labiau smukusi, tuo didesni reikalavimai keliami dvasininkams ir tuo jie daugiau kritikuojami. Tai ne mano išgalvota tezė, bet Vatikane girdėta visuotinės Bažnyčios patirtis“,- teigė vyskupas Rimantas Norvila.
Labai puiku, tik reiktų priminti, kad 80 procentų smukusios Lietuvos gyventojų yra Rimanto Norvilos vadovaujamos bažnyčios nariai. 20 metų  - jau gal pakankamas laikas pataisyti komunistų nusmukdytai moralei?
Tiesa, vyskupas galėtų pagalvoti, kad dėl išsakytų priekaištų gali būti ir kitas variantas, tiesiog žmonės nebenori taikytis ir toliau tylėti.

Kulkos pasiųs tiesiai į pragarą

 JAV Aidacho valstijoje pradėtos gaminti specialios kulkos, kurios sutrukdys islamo ekstremistams pasiekti tikslą - žūti, patekti į rojų ir gauti 72 nekaltas mergeles. Mat jos - dengtos dažais, kuriuose yra kiaulienos.
 Kompanija "South Fork Industries" jau prekiauja tokiomis kulkomis. Islame kiauliena draudžiama, todėl tokia kulkikė, pataikiusi į mirties ištroškusį islamistą suterš jo kūną, kas uždarys jam kelią į islamo rojų - jokių mergelių. Kulkos vadinasi Jihawg Ammo (Jihawg- jihad - ir hog - šernas, kuilys; ammo - šaudmenys). beje, kulkos apibūdinamos kaip  "taiki ir natūrali sulaikymo priemonė radikaliam islamui". O reklaminė kampanija vyksta su šūkiu "taika per kiaulieną". Kulkų pakuotė kainuoja 20 dolerių, jų populiarumas auga kasdien. Sunku bus vaikinams, kurie nespėjo iki kulkų pasirodymo.

šeštadienis, birželio 22, 2013

trečiadienis, birželio 19, 2013

Ar galima Romos katalikybę vadinti Kristaus?AR GALIMA ROMOS KATALIKYBĘ VADINTI
KRISTAUS BAŽNYČIA?
 (Pabaiga "Ar Romos katalikybė yra Dievo bažnyčia")

Ieškoti atsakymo į šį klausimą mūsų skaitytojams pasiūlysime Apreiškimo antrajame skyriuje (Apr 2:18-22), kur kreipiamasi į Tiatyros surinkimą. Matome, kokia buvo tikroji surinkimo padėtis tuo laiku, kai apaštalas Jonas rašė šį laišką. Daugelio Rašto tyrinėtojų manymu šie kreipimaisi, skirti septyniems Azijos surinkimams, aprašo ne tik tikrąją jų padėtį Žmogaus Sūnaus akyse, bet ir pateikia mums pranašišką Bažnyčios istorijos vaizdą, atsiskleidusį amžių bėgyje. Stebina panašumas tarp to, kas skirta Tiatyros surinkimui, ir Apreiškimo septynioliktojo skyriaus, kurį ką tik svarstėme. Panašumas toks didelis, kad peršasi išvada, jog, kas išpranašauta Tiatyros surinkimui, skirta Romos bažnyčiai.
Šiame laiške skaitome apie Jezabelę, baisiąją Senojo Testamento laikų asmenybę, vadinančią save pranaše, suvedžiojančią Viešpaties tarnus, kad šie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Grasinama ją nublokšti į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja -į didį vargą, jei šie neatsivers. Nėra abejonės, jog čia aprašyta Romos bažnyčia.
Šiame laiške yra eilutė, atsakanti į klausimą, ar Romos katalikybę galima vadinti Kristaus bažnyčia?
„O kitiems tiatyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie, kaip sakoma, nėra pažinę šėtono gilybių, sakau: jums neužkrausiu kitos naštos, tiktai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu" (Apr 2:24-25). Pabrėžtos dvi ypatybės: 1) nesilaikymas „ano mokslo` ; 2) nepažinimas šėtono gilybių. Kitais žodžiais tariant, Kristaus sekėjai katalikų bažnyčioje yra krikščionys ne dėl to, kad jie buvo kažkada pakrikštyti. Nors Šėtonas stengėsi sugriauti krikščionybę, pridengiant pagonybę plonu krikščioniško mokymo šydu, ačiū Dievui, kad tame ploname šyde yra kai kas iš Dievo Žodžio, ką Jis gali maloningai panaudoti sielų laiminimui. Katalikui, tik paviršutiniškai susipažinusiam su Biblija, sunku laikytis Dievo Žodžio. Žmonės mokomi apie Jėzaus Kristaus Dieviškąją kilmę, Jo malonę, Jo atperkamąjį darbą ant kryžiaus, o po to viskas sugadinama katalikiškomis dogmomis, kurios taip prieštarauja Evangelijos paprastumui ir užgožia Ją savo įmantriais ritualais.
Ir net viso to nepaisant, Dievas veikia sielas. Ir katalikų tarpe yra tikrų krikščionių.
Tam paliudijimą randame ir tamsių viduramžių laikmetyje. Esame dėkingi poniai Frances Bevan už daugelio nuostabių giesmių, datuojamų priešreformaciniais laikais, vertimus, giesmes, išreiškiančias nuoširdžią meilę Gelbėtojui ir garbinančias Jį. Dievą garbino daugelis vienišų krikščionių, išsimėčiusiųjų po Angliją.
Vertėjos dėmesį patraukė vienuolės Gertrude the Nun (1256-1330), Dr. Johann Tauler (1291-1361), Heinrich Suso (1291-1365) ir kitų giesmės. P Frances Bevan rašo:
,,Koks aiškus Dievo liudijimas buvo šių, vadinamų `Dievo draugų', veikla, lengva pamatyti lyginant jų rašinius su tų `teisiųjų' Dievo tarnų, kurie pasiliko Romos katalikybės įtakoje.
Pavyzdžiui, kaip skiriasi Thomas a Kempis ir Tauler. Akivaizdu, kad pastarasis turėjo amžinąjį gyvenimą, džiaugėsi juo bei turtais Kristuje; pirmasis gi nuoširdžiai šito troško. Pastarajam atleidimas, ramybė ir džiaugsmas buvo tikrovė; pirmajam - tikslas, pasiekiamas įtemptomis pastangomis. Dangiškasis džiaugsmas, Kristaus pažinimas Jo šlovėje ir džiaugimasis neatsižvelgiant į jokias aplinkybes - tai būdinga `Dievo draugams'."
Dabar pateiksime keletą poezijos eilučių šių puikių krikščionių, kurie buvo išauklėti ir apsupti katalikybės pagoniškųjų prietarų.
Gertrude, the Nun rašo:
,,Lord, not through the works of rightousness,
The works that I have done,
But through the glory of Thy grace,
The merit of Thy Son."
 (Viešpatie, ne per gerus darbus,
Kuriuos padariau,
Bet per Tavo malonės šlovę,
Per Tavo Sūnaus nuopelną.)
Šiose nuostabiose eilutėse nėra nė pėdsako katalikiškumo.
Štai Heinrich Suso eilės:
,,For ever through endless ages,
Thy cross and Thy sorrow shall be,
The glory, the song and the sweetness
That makes heaven to me."
(Amžinai nesibaigiančius amžius
Tavo kryžius ir gailestis liks,
Šlovė, giesmė ir saldumas
Kurie atveria Dangų mums.)
Nė žodžio apie Mergelę Mariją ir nesuskaitomus katalikų tarpininkus. Poetas mato tiktai Jėzų.
Dr. Johann Tauler šitaip rašė įkvėptas Dievo Dvasios:
„Nebėra daugiau dirbančių, bet tik Dievas, Kuris veikia juose, ...esantis virš jausmų, prigimties ar priežasties. Žmogus, nedarantis nieko kita ištisus metus, kaip tik leidžiantis Dievui jį keisti, tuos metus praleis gerai ir palaimingai."
Čia matome gilų dvasinį supratimą be katalikiškų  prietarų žymės.
Pamenu pasivaikščiojimą su draugu Airijoje prieš keletą metų. Jis atkreipė dėmesį į seną valstietį, beeinantį vos už kelių metrų, ir tarė: „Paskubėkime ir pasivykime šį seną žmogų. Jis niekuomet gyvenime nebuvo protestantiškame surinkime, bet pasišnekėk su juo ir būsi nustebintas, kaip gerai jis žino Bibliją." Mes paėjome sparčiau ir netrukus jau buvome bekalbą su tuo senu žmogumi. Jis laisvai citavo Šventąjį Raštą, parodydamas gilų dvasinį Dievo Žodžio supratimą. Mes galėjome tik džiaugtis susitikę brolį Kristuje. Bet, deja, tai buvo tik labai reta išimtis tarp katalikų, kurių dažnas visiškai nežino Biblijos. Jei į Šventąjį Raštą žmonės katalikiškuose kraštuose gilintųsi, tai daugelis būtų išvaduoti iš Romos katalikybės prietarų.
Ir pabaigai. Katalikų tyrinėjimų centras Anglijoje išleido eilinę brošiūrą - Dwyerio „The Catholic Faith" („Katalikų tikėjimas"). Akivaizdžiai norėta paskatinti protestantų perėjimą į Romos katalikybę. Suskaičiuota, kad per metus taip atsitinka keturiolika tūkstančių kartų. Nenuostabu, jog minėtoje knygutėje viskas sudėstytaa taip apgalvotai norint patraukti į savo pusę protestantus. Katalikybės tamsioji pusė atsidūrusi antrajame plane. Viskas atrodo lyg taip ir turėtų būti: garbinga ir pagrįsta.
Yra daug labai patrauklių bei mokančių įtikinti veikėjų, propaguojančių katalikybę, bet nesunku pamiršti, kad jų rankos nėra švarios.
Paskutiniame „The Catholic Faith" puslapyje parašyta:
,,Gali ateiti akimirka, kai jūs būsite įtikinti, jog katalikų tikėjimas yra teisingas. Tuo tarpu jūs nesiryžtate žengti žingsnio, kuris nuvestų jus į Bažnyčią."
Nesvyruokite. Nusigręžkite. Šventasis Raštas aiškiai pasisako šiuo klausimu:
„Išeikite iš jos, Mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų! Nes jos nuodėmės pasiekė Dangų ir Dievas prisiminė jos piktenybes" (Apr 18:4­5).
Anot Dievo pranašų, Romos bažnyčios - Pontifikato laukia baisi pražūtis paskutinėmis dienomis. Aukštoji hierarchija menkai tesupranta, kad greitai bus griežtai pasmerkta pagal savo nuopelnus. Ji dar mažai tesuvokia, kad katalikybės aukų verksmų - baisių, pilnų skausmo - per ilgus amžius vis gausėjo. Aukos reikalavo tinkamo atpildo skriaudėjams. O šis netruks ateiti. Skriaudėjos tikrasis vardas yra įspaustas jos kaktoje:
„DIDŽIOJI BABELĖ, IŠTVIRKELIŲ IR ŽEMĖS ŠLYKŠTYBIŲ MOTINA" (Apr 17:5).
Ji aprašyta puikia simboline kalba, tarsi sėdinti ant skaisčiai raudono žvėries, reiškiančio atkurtą Romos imperiją. Jiedu paskutinėmis dienomis nepaprastai sutars ir darbuosis kartu. Bet tai negalės ilgai tęstis. Politinė religinė institucija -pontifikatas - sieks aukščiausios pasaulio valdžios; atkurtoji Romos imperija sieks to paties. Tai nuves į konfliktą.
,,Tie dešimt ragų, kuriuos matei, ir žvėris, - jie nekęs ištvirkėlės, nuplėš jos drabužius ir paleis ją nuogą, ės jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. ...Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, viešpataujantis žemės karaliams" (Apr 17:16,18).
Gali kilti klausimas: ką simboline kalba reiškia toks dalykas, kaip moters kūno ėdimas ir jos pačios degimas ugnyje? Ogi - didžiausio masto visų katedrų, bažnyčių, vienuolynų, kolegijų ir pastatų konfiskavimą bei sugriovimą, beribių turtų nusavinimą, katalikų bažnyčiai priklausančių žemių perėmimą. Trumpai tariant, tai reiškia sugriovimą visos tos baisios sistemos, kuri persekiojo tikruosius Dievą tikinčiuosius visais amžiais. Koks atpildas! Tai neapsakoma. Tokio senovinės institucijos išrovimo su šaknimis nėra buvę pasaulio istorijoje.
Šis įvykis taps Dievo vaikų didelio džiaugsmo priežastimi. Skaitome:
,,Po to girdėjau Danguje skardžius balsus, tarsi didžiulės minios: Aleliuja! Išgelbėjimas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi Jo nuosprendžiai! Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu; Jis atkeršijo už Savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis!' Ir dar kartą jie tarė: Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius"` (Apr 19:1-3). Dievo malonės atsisakyta, Jo didelė kantrybė atkakliai ignoruota. Galų gale turi ateiti Jo kerštas, kuris nušluos „melų prieglobstį", kad būtų patvirtinta Dievo teisingoji valdžia. Atėjusi ta diena sukels džiaugsmą Dievo šventųjų tarpe, mat teisybė turės visiškai nugalėti, neteisybė - paliauti. Tada ateis šventoji Dievo valdžia.
Jam tebūnie garbė ir šlovė, valdžia ir jėga per amžius! Amen.


antradienis, birželio 18, 2013

Būrėja - ekstrasensė reikalavo BMW X5

Maskvos policija sulaikė verslininką, kuris tapo prietaringumo auka.
Jis su žmona kreipėsi į 61 metų būrėją, kad ta padėtų išspręsti finansinius sunkumus. Pasinaudojusi patiklumu, ji išsprendė, bet savo. Viskas baigėsi tuo, kad verslininko šeima iširo, o jis nužudė būrėją. 
2013 m. kovą šeima pirmą kartą nuėjo pas būrėją, ta pajuto "kraują" - išviliojo daug brangių papuošalų, pamatė prakeikimą ant visų šeimos narių ir prižadėjo jį pašalinti. Ji tiek suižūlėjo, kad reikalavo jai perrašyti BMW X5 automobilį ir poros butą. Kai vyras atsitokėjo, buvo jau per vėlu, mat būrėja įteigė žmonai, kad dėl visko kaltas jis - esą nori perimti bendrą verslą, o ją davesti iki savižudybės, be to, nustatė prieš jį jo 3 vaikus. Verslininkas turėjo išsikraustyti iš namų, o "būrėja" toliau kontroliavo jo žmoną.
"Ji viską sunaikino, ką kūriau 5 metus", - tardytojams sakė vyras, prisipažinęs, kad užmušė ekstasensę afekto būsenoje, kai ši pareiškė, kad ji viską gaus, ko nori iš jo šeimos ir pagrasino savo prakeikimais užmušti jo vaikus.
Šiuo metu verslininkas suimtas... 

Birželio 18-ąją - demarkacinė linija

1919 m. Vakarų valstybių atstovai nustatė pirmąją demarkacijos liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos.

šeštadienis, birželio 15, 2013

MENAP "Aš galiu šokti Visagaliui"

Gal nebus visai įprasta, bet čia šokanti bažnyčia:)

Buvę katalikų kunigai džiaugiasi laisve Kristuje

 Jėzus Kristus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo prarasta. Dar vienas katalikų kunigas tapo krikščionimi Lotynų Amerikoje. Yra net ir specialios buvusių kunigų svetainės http://www.conocereislaverdad.org arba http://www.enlacallerecta.es, kur buvę Romos katalikų kunigai yra pasiruošę padėti tiems, kurie patekę į dvasinę krizę.

Šiaurės Korėjos armijos paradas

penktadienis, birželio 14, 2013

Neįmokėjusiems nė lito pensijas didins tris kartus

Tai bent dosnumas, kai kiti pensininkai vos išgyvena, visiems pensinio amžiaus sulaukusiems tradicinių religinių bendrijų dvasininkams siūloma nuo kitų metų mokėti triskart didesnes išmokas iš valstybės kišenės.
Šiuo metu valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkams, sulaukusiems pensinio amžiaus, skiriama 360 litų per mėnesį išmoka. Priėmus pataisas, valstybinė šalpos išmoka siektų 1080 litų.
 Pavydėti negražu, tik reiktų pasakyti, kad tie piliečiai per gyvenimą neįmoka į "Sodrą" nė lito. Draudžiami ir gydomi taip pat valstybės lėšomis, galų gale valstybė net išlaiko katalikų kunigų senelių namus.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato duomenimis, Lietuvoje yra apie 840 katalikų kunigų, apie 20 evangelikų liuteronų, keli reformatų kunigai ir kiek daugiau stačiatikių popų, taip pat po vieną kitą smulkesnių krikščionių konfesijų kunigų.
Profesorius reikalauja mirties už islamo-fašizmo kritiką

Vokietijoje gyvenantis rašytojas Hamedas Abdel-Samadas kreipėsi į Egipto vyriausybę, kai Egipto vienos grupuotės lyderis ir Al Aschar universiteto profesorius Machmudas Šabanas paskelbė , kad jis "atsitraukė nuo islamo" ir paskelbė jam mirties nuosprendį.
Rašytojas Hamedas Abdel-Samadas buvo pakviestas į pasaulietiškos egiptiečių organizacijos forumą, skirtą islamo-fašizmui, kur pasakė, kad "šis reiškinys atsirado prieš 1500 metus -kai musulmonai grįžo į Meką ir ėmė viską griauti. Iki to musulmonai laikėsi religinio pliuralizmo ir sakydavo:"Jūs turite savo religiją, mes -savo".
Po šio pasisakymo per televiziją pratrūko profesorius:"Jis blogai atsiliepė apie islamą, jis turi mirti. Net jeigu atsiprašytų, jis turi būti nužudytas. Jo atsiprašymas gali sutaikyti jį su Alachu būsimame gyvenime, bet dabar jis turi mirti".
Internete jau prasidėjo kompanija raginanti nužudyti rašytoją. "Tai tiesiog ironija - profesorius ir buvęs teroristas bando nupjauti islamą nuo priedėlio"fašizmas" naudodami fašistų metodus - nužudyti už pasisakymus",- sako rašytojas.
Beje, reiktų priminti, kad Nobelio premijos laureatas Naguibas Machfuzas buvo nužudytas, o jo nužudymas pateisintas islamo ideologų. Iki šiol nuo islamo radikalų slapstosi rašytojas Salmanas Rušdis. 

ketvirtadienis, birželio 13, 2013

Vatikanas - karjera per lovą

Vatikane neramu, popiežius Pranciškus imasi vertinti, kas ten vyksta. Jis pripažino, kad Romos katalikų citadelėje aplinka, švelniai sakant, savotiška - korupcija ir aktyviai veikia gėjų lobistai. "Reikia pažiūrėti, ką čia galima padaryti", - cituoją jį CNN.
Taigi, Pranciškus patvirtino senus faktus ir gandus,kad kaip ir Holivude, Romos kurijoje daug aukštų Katalikų bažnyčios pareigūnų karjerą daro per lovą.
Tiesa, oficialūs Vatikano atstovai neigia popiežiaus žodžius, esą tai buvo privatus pokalbis, todėl jie nei tvirtins, nei neigs popiežiaus teiginių.CNN teigimu, popiežius prasitarė, kai buvo susitikęs su atstovais iš Lotynų Amerikos.
Vasario mėnesį Italų spauda pranešė, kad dar Benediktas XVI gavo 300 puslapių dosjė apie aukščiausių Vatikano pareigūnų, kurie buvo netradicinės seksualinės orientacijos, šantažą, lėšų grobstymą ir t.t., pranešė  La Repubblica.Tiesa, Benediktas XVI taip nieko ir nesiėmė daryti, matyt, nesaugu net ir popiežiui paliesti sutanotus gėjų lobistus. 

trečiadienis, birželio 12, 2013

Ar Dievui reikia tornadų?

JAV Oklahomoje po kelių tornadų, kurie nusiaubė gyvenvietes, žuvo 40 žmonių, žmonės vis dar tebėra pasimetę. Jiems tiek materialiai, tiek dvasiškai teikiama pagalba. Bilio Greimo asociacija pranešė, kad teigiama tragedijos pusė ta, kad 11 žmonių, išgyvenusių tornadus, priėmė Kristų, kaip asmeninį Gelbėtoją. "Dievas juos paslėpė ir išgelbėjo",- sakė tarnautojas Maiklas Glesis.  
"Klausiau kiekvieno atskirai, ar jie nori priimti Kristų, kad jei vėl pasikartos tokia situacija, jie būtų tikri, kad eis į dangų,- sakė jis apie grupę žmonių, prisiglaudusių baptistų bažnyčioje,-  visi jie atsakė "Taip". 
Be to, pastebėję artėjantį tornado kitą kartą į bažnyčią subėgo 200 vietinių gyventojų. Elektra atsijungė, o jie tamsoje meldėsi, giedojo, skambino artimiesiems ir išreiškė savo meilę jiems, kiti gaudavo žinutes, kad už juos meldžiamasi.  Tornadas tada praslinko greta.

Rusijoje nebus jokių protestų

Rusijoje nebus jokių protestų -  pankroko grupės "Pussy Riot" narių protestas vienoje Maskvos bažnyčių praėjusiais metais privertė sugriežtinti baudžiamąjį kodeksą. Šalies parlamentas priėmė įstatymą, kuris už tikinčiųjų įžeidimą numato iki trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Už jį balsavo 308 Dūmos deputatai, ir tik 2 buvo prieš, praneša agentūra AFP.
Įstatymo tekste teigiama, kad už akcijas, kurių tikslas yra įžeisti tikinčiųjų jausmus, gali būti skirta iki vienerių metų kalėjimo. Iki trejų metų bausmė gresia už tokias akcijas Dievo namuose. "Pussy Riot" narės 2012 metų vasarį Kristaus Išganytojo katedroje Maskvoje surengė protestą prieš tuometinį premjerą, o dabar prezidentą Vladimirą Putiną, melsdamos, kad Rusija būtų nuo jo išvaduota. Dvi atlikėjos už tai buvo nuteistos dvejų metų laisvės atėmimo bausmėmis, kurias ir atlieka kalėjimuose. 

antradienis, birželio 11, 2013

V.Putino skyrybos sušvelnino moralę...

Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Liudmilos Putinos santuoka nutraukta. Vladimiras ir Liudmila Putinai buvo susituokę beveik 30 metų: jų vestuvės įvyko 1983 metų liepos 28-ąją. Jie turi dvi dukteris - 1985 metais gimusią Mariją ir 1986 metais gimusią Jekateriną. Ketvirtadienio vakare Vladimiras ir Liudmila Putinai kartu apsilankė baleto spektaklyje Kremliuje. Tai buvo pirmas bendras jų pasirodymas per daugiau kaip metus.Po spektaklio jie interviu televizijos kanalui "Rossija 24" patvirtino, kad išsiskyrė. "Mes visada liksime labai artimi žmonės. Aš jam dėkinga už palaikymą", - sakė L. Putina.
"Tai (skyrybos) buvo bendras mūsų sprendimas, mūsų santuoka baigėsi", - pareiškė V. Putinas. "Mes beveik nesimatome. Kiekvienas turi savo gyvenimą", - pridūrė jis.
L. Putina paaiškino: "Aš nemėgstu viešumos, man sunku skraidyti".
"Mes labai mylime savo vaikus, jais didžiuojamės, nuolat matomės", - pažymėjo L. Putina. O jos buvęs vyras pridūrė, kad dukterys "išsilavinimą įgijo Rusijoje ir nuolat gyvena tėvynėje".
Po šio įvykio moralinis klimatas Rusijoje staiga sušvelnėjo... Juokinga, bet dabar tiek stačiatikių, tiek kiti dvasininkai apie skyrybas vis pakalba filosofiškai, staiga visi suprato, kad ne toks jau didelis blogis, tos skyrybos... Kad tik ko V.Putinas nesugalvotų iškrėsti dar...

Peru - sekmininkų bažnyčia

pirmadienis, birželio 10, 2013

Sijonai traukiniuose yra gėris

Švedijoje kurioziška situacija - kompanija uždraudė mašinistams traukiniuose nešioti šortus, tie nepasimetė ir užsivilko sijonus. Dabar kompanija pasimetė, mat dėl genderinių subtilybių vyrui nešioti moteriškus rūbus nedraudžiama.
Daugiau kaip 10 mašinistų Švedijoje, kai kompanija Arriva uždraudė šortus, įšoko į forminius sijonus.
Vienas iš mašinistų sakė, kad "žmonės skersakiuoja", bet nepakeliamai karšta, todėl vyrai taip ir protestuoja, ir vėdinasi. O pati "tvarką įvesti" nusprendusi kompanija liko durniaus vietoje - nenorėjo šortų, dabar po traukinius šmirinėja sijonuoti vyrai (kojų jie tikrai nedepiliuoja). "Mes manome, kad darbuotojas turi atrodyti tvarkingai. Jei vyras nori rengtis moteriškai, tai viskas gerai, - sakė Arriva atstovas,- Uždrausti taip rengtis neįmanoma, nes tai jau būtų diskriminacija".
Beje, atstovas sakė, kad rugsėjo mėnesį kompanija susitiks su darbuotojais ir galbūt ką nors pakeis aprangos kode.Taigi, visa vasara prieš akis, gal kas patars mašinistams, kad prie sijonų labai ir aukštakulniai tinka. 
Pranašo Mohamedo pasekėjai sušaudė 15-metį

Sirijoje toliau liejasi kraujas, šį kartą vadinamieji sukilėliai tėvų akyse sušaudė 15-metį paauglį dirbusį kavinėje padavėju, praneša Syrian Observatory for Human Rights.
15-metis Muchamedas Kataa su kažkuo prieš kelias dienas susiginčijo gatvėje ir tada esą pasakė: "Net jei pranašas Mohamedas nusileis į žemę, aš netikėsiu"...  Tokie "piktžodžiavimo" žodžiai pasiekė islamistų ausis, jie susirado auką ir Alepo centre sušaudė, nors motina ir tikino, kad jis dalyvavo demonstracijose prieš Asadą. 

sekmadienis, birželio 09, 2013

šeštadienis, birželio 08, 2013

Čilė - puiki bažnyčia

Viena iš bažnyčių Čilėje. Save ji vadina sekmininkų - metodistų bažnyčia, nors nėra didelio skirtumo, nes tiek sekmininkai, tiek baptistai, presbiterionai, metodistai vadina save tiesiog evangelikais. Skirtumai daugiau bažnyčių pavadinimuose. Įdomu, pažiūrėkite, kokio dydžio šlovinimo grupė ir choras. Labai gražu, daininga ir muzikali tauta.

Arabų krikščionys - visada pasitikėk Jėzumi

penktadienis, birželio 07, 2013

Nusižudė psichiatrai, kurie atkalbinėjo nuo savižudybių

Paradoksali istorija JAV, kur Niujorke nusižudė radijo šaumenai, vedę laidą "Vejantis laimę". Jie tiesioginiame eteryje konsultuodavo depresyvius ir psichologinių problemų turinčius žmones, atkalbinėdavo nuo ketinimų nusižudyti, mokydami juos pozityvumo. deja, patys nesugebėjo susidoroti su savo problemomis. Vedėjų sutuoktinių Džono Litingo, kuriam 48 metai, ir jo žmonos psichiatrės Lin Rauzen kūnai buvo rasti bute, šalia - atsisveikinimo laiškai.
Džono Litingo laiške rašoma, kad jie abu nusprendė nusižudyti, o jis daugiau negali pakelti kentėjimų, kuriuos patiria jo žmona.
Naujiena sukrėtė kaimynus, radijo klausytojus, kurie apibūdino porą kaip "nuostabius žmones". "Atsiminkite, pozityvus nusiteikimas - štai kas svarbiausia, pabandykite ko nors spontaniško. Išeiti iš gyvenimo visada per anksti",- mokė psichiatrė savo klausytojus.
Be radijo laidos sutuoktiniai vykdė ir biznio projektą "Kodėl ne dabar?", kurio misija buvo "stimuliuoti neatskleistus resursus, kad žmonės pradėtų gyventi taip, kaip nori".


ketvirtadienis, birželio 06, 2013

Brazilijoje prostitutės vėl nelaimingos

Mums vis teigia, kad prostitutės yra tiesiog aukos, o štai Brazilijos sveikatos apsaugos tinklalapis paskelbė kampanija, kurios devizas "Aš laiminga, kad esu prostitutė" . Tiesa, po to ministerijai teko aiškintis, kad kampanija, nukreipta prieš venerinius susirgimus ir skatinanti prostitutes tirtis, negarbina seniausios profesijos.
 Gal kampanija ir būtų praslinkusi nepastebėta, bet skundais ministeriją užvertė evangeliniai krikščionys.
Tik po to kompanijos šūkis atšauktas, o Brazilijos prostitutės - vėl nelaimingos...

Kaip atrodo gėjus?

Kadangi mūsų šalis yra pakankamai konservatyvi, ne visi yra ir matę, kaip atrodo gyvas gėjus, tai čia nuotrauka ir Brazilijoje vykusių gėjų parado. Negaliu garantuoti, kad tai tipiškas šios seksualinės rūšies atstovas, bet jei tokį sutiksite gatvėje, neabejokite ir elkitės pagarbiai, nespoksokite, pirštais nerodykite ir nekomentuokite, kad neįžeistumėte jo jausmų.  

Klebonas pamokė girtuoklius?

Komiška istorija Dzūkijoje. Lazdijų rajono Veisiejų miestelio klebonas Egidijus Juravičius, kaltinamas dviejų parapijiečių sumušimu, pranešė "Lietuvos rytas".
Du veisiejiškiai, atvežti į ligoninę, pasiskundė, kad paryčiais į jų namus įsiveržęs klebonas su dar vienu asmeniu juos sumušė. Tačiau miestelyje kalbama kitaip – esą patys aukomis besidedantys vyriškiai veržėsi pas dvasiškį, reikalaudami pinigų.
Dviejų veisiejiškių pasakojimus, kad apie pusę keturių ryto į jų namus įsiveržė klebonas su nepažįstamu vyru ir juos sumušė, miestelio gyventojai vadina didžiausia nesąmone. Esą buvo atvirkščiai – klebonui prasiskolinę girti veisiejiškiai paryčiais reikalavo dar pinigų.
Kaimynas Vytautas Sadauskas "Lietuvos ryto" televizijai pasakojo, kad vyrai naktį laužėsi pas kleboną. „Naktį nuėjo ir beldėsi, duok dar. Klebono brolis buvo iš Amerikos atvažiavęs. Pradėjo laužti duris ir sako: neduosi - čiulpsi tą. Suprantat ką“, - pasakojo veisiejiškis ir prisipažino sceną matęs ne pats, o žinantis, kaip viskas vyko, iš paties klebono pasakojimo. 
Stipri ta garsioji dzūkiška naminukė, oi stipri.... 

trečiadienis, birželio 05, 2013

Miestas ant septynių kalvųKĄ ŠVENTASIS RAŠTAS SAKO APIE ROMOS
KATALIKYBĘ?
 (Tęsinys iš "Ar Romos katalikybė yra Dievo bažnyčia?")
Ar Šventajame Rašte užsimenama apie Romos katalikybę? Atsivertęs Biblijos pabaigoje esantį Apreiškimo septynioliktąjį skyrių skaitytojas ras tai, ką kažin ar galima priskirti kam nors kitam. Išskirsime kelis dalykus ir palyginsime juos su Romos katalikybe. Pamatysime, kaip jie tinka vienas kitam ir nepalieka mums abejonės, kad dalis Apreiškimo skirta Romos katalikybei, o ne kam nors kitam.
Pradėsime nuo kvietimo:
„Eikš, parodysiu tau teismą didžiosios ištvirkėlės, sėdinčios ant daugelio vandenų" (Apr 17:1).
Čia esame kviečiami simboline kalba. Minima moteris apibūdinta kaip „didžioji ištvirkėlė". Kitoje eilutėje aprašytas jos nuodėmių gausumas. Moteris yra apkaltinta paleistuvavimu su žemės karaliais ir tuo, kad nuo jos ištvirkavimo vynu pasigėrė žemės gyventojai.
Apaštalas Jokūbas kalba mums apie tai, kas gi iš tikrųjų yra dvasinė paleistuvystė. Dievo Dvasia ima šios baisios kūniškos nuodėmės įvaizdį tam, kad išreikštų Dievo pasibjaurėjimą Bažnyčia, ieškančia sutarimo ir draugystės su pasauliu.
Raštas pasisako griežtai:
„Jūs, svetimautojai ir svetimautojos! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu" (Jok 4:4).
Labai gerai žinoma, kad Roma visada siekė viešpatauti tautoms, laikydavo savo rankose politinę ir dvasinę valdžią. Šiuo metu popiežius yra aukščiausias Vatikano miesto valdovas, laikantis save aukštesniu už pasaulio prezidentus ir monarchus. Jo iškilmingumas ir rūmai visiškai nepanašūs į kuklią Jėzaus padėtį, mat Jis neturėjo kur galvos priglausti, gyvendamas kūne. Romos katalikybė yra vienintelė krikščioniška organizacija, siekianti politinės valdžios tam, kad geriau galėtų skleisti savo dogmas tautose. Roma yra tikrai kalta dėl begėdiškos dvasinės paleistuvystės.
Ar didžioji ištvirkėlė nesėdi ant daugelio vandenų? Ar KATALIKYBĖ, o tai reiškia VISUOTINE, nėra išdidus vardas, kuriuo ji pasivadino? Ar nesididžiuoja ji turinti pasekėjų visuose pasaulio kraštuose, ypač milijonus garbintojų Europoje ir Amerikoje? Nėra kitos tokios krikščioniškos organizacijos.
Mums kalbama, kad ši didžioji ištvirkėlė pilna prakeiksmo vardų. Popiežius drįsta vadinti save Kristaus vietininku, pasaulio šviesa, šlovės karaliumi, Judo padermės atžala - vardais, skirtais tik vienam mūsų Viešpačiui. Jau esame išvardiję keletą šventvagišku vardą, duotų Mergelei Marijai, katalikų vadinamai nuodėmingųjų užtarėja bei gynėja, Dangaus vartais, Švenčiausiąja, Maloningiausiąja. Ar vardai, pateikti šiame sąraše, nepriklauso tik mūsų Viešpačiui?

Štai ką skaitome šioje ištraukoje:
„Šv. Bernardo sapne, kuris atvaizduotas Milano bažnyčios altoriaus paveiksle, matomos dvejos kopėčios, kylančios į Dangų. Vienų kopėčių viršuje stovi Kristus, kitų - Marija. Visi, bandantys įeiti į Dangų Kristaus kopėčiomis, patiria nesėkmė - krenta žemyn. Nei vienas, kylantis Marijos kopėčiomis, nepatiria nesėkmės. Mergelė, siekdama pagelbėti, ištiesia savo ranką, ir tai padeda pretendentams lengvai pakilti." < 45 >
Ištvirkėlė Apreiškimo septynioliktajame skyriuje apsirengusi purpurinės ir skaisčiai raudonos spalvos rūbais. Ar nieko neprimena jums katalikų kardinolų raudonos kepuraitės ir mantijos, o taip pat katalikų kunigų liturginių rūbų purpurinė spalva, kuri ir šiandieną tebėra mėgstama? Toliau skaitome, kad paleistuvė buvo pasipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Nuėję į daugelį šventyklų pamatysime Mergelės Marijos ir šventųjų atvaizdus, išpuoštus auksu, sidabru ir brangakmeniais.
Esame girdėję pasakojimą apie vieną viduramžių popiežių, parodžiusį Michelangelui Vatikano turtus, tarp kita ko ir didžiules aukso, sidabro bei brangakmenių parodas. Mandagiai šypsodamasis popiežius tarė: „Matote, Bažnyčia negali, kaip pirmaisiais amžiais, sakyti: `Sidabro ar aukso aš neturiu'." „Bet taip pat ji negali pasakyti: `Stok ir vaikščiok'," - buvo greitas ir taiklus atsakymas, leidžiantis suprasti dvasinės jėgos stoką katalikybėje.
Toliau skaitome apie aukso taurę moters rankoje, pilną ištvirkavimo šlykštybių ir nešvarumų. Roma plačiai garsėja ne tik dvasine paleistuvyste, bet taip pat skandalais dėl kunigų celibato nesilaikymo, pernelyg gerai žinomų, kad juos galima būtų paneigti. Istorijoje yra faktų, liudijančių, kad net popiežiai tuo nusidėjo.
Apie popiežių Paulių III (bažnyčiai vadovavo 1534-1549 metais) skaitome:
,,Šis `Kristaus vietininkas' užuot susigėdęs dėl savo nedorybių, puikavosi jomis prieš pasaulį. Savo nesantuokiniam sūnui Leviui jis suteikė Parmos ir Piacenzos kunigaikščio vardus, o du savo mokyklinio amžiaus vyresniuosius sūnus aprūpino, paskirdamas juos kardinolais, kai šie teturėjo penkiolika ir keturiolika metų. Del Monte kardinolas Julius III, pirmininkavęs vietoje Pauliaus III Trento susirinkime, tapo kardinolu dar būdamas berniuku. Popiežius atsivedė jį į savo namus, tenkindamas savo užgaidą matyti šį vaidinant, o ir vėliau jį įdarbino nešioti jo beždžionių namelį. Tokių tad buvo žmonių, tvarkiusių krikščioniško tikėjimo reikalus." 

Toliau Biblijoje skaitome:
„Mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo" (Apr 17:6).
Žvelgiant į istoriją plačiai, tai gali tikti tik Romai. Kas labiausiai persekiojo krikščionis, jei ne Roma? Apie tai parašytos knygos. Kas nėra girdėjęs apie Šv. Baltramiejaus naktį ?
„Prancūzijos protestantų vadovai buvo Karaliaus pakviesti į jo sesers vestuves. Jiems iškilmingai buvo duota priesaika ir užstatas, žadant užtikrinti saugumą. Nežiūrint to, Šv. Baltramiejaus šventės vidurnaktį (1572 rugpjūčio 21 d.) prasidėjo jų skerdynės. Buvo nužudyta dešimt tūkstančių hugenotų - vyrų, moterų ir vaikų, įskaitant penkis šimtus aristokratų. Jų subjaurotus kūnus metė į gatves, grioviai buvo pilni kraujo. Skerdynėms ruoštasi ne tik Paryžiuje, bet ir kituose miestuose. Pagal Sully įvertinimą apsiginti negalėjusių aukų buvo septyniasdešimt tūkstančių. Kai karalius Charles IX vėliau, apgailestaudamas dėl savo baisios kaltės, siekė ją palengvinti, išgalvodamas hugenotams kaltinimus dėl politinės konspiracijos, `Kristaus vietininkas' peikė jo atgailą, giedodamas TE DEUM ir liepdamas minioms džiūgauti dėl baisaus nusikaltimo. "
Kai Romą pasiekė žinios apie skerdynes hugenotų, kuriuos kaltino tik tuo, jog jie buvo protestantai ir skaitė Bibliją, tai Romoje buvo surengta šventė. Popiežius Grigalius XIII procesijos metu ėjo į visas bažnyčias ir aukojo padėkos maldas prie kiekvieno šventojo relikvijų.

Kas nėra girdėjęs apie baisiąją inkviziciją? Ji kilo Europoje: Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Bohemijoje ir išplito iki Sirijos bei Indijos. Skaitome: „Inkvizicijos aukos buvo gaudomos paprastai vidurnaktį. Šventojo sosto artimi draugai apsupdavo namo duris, pašnibždėdavo juos pasiuntusio teisėjo vardą. Namo gyventojai, sukaustyti siaubingų žodžių, išduodavo savo brangiausius giminaičius be gailesčio. Sugautas asmuo būdavo siunčiamas į kalėjimą, paprastai esanti po žeme. Jis nežinodavo savo kaltintojo. Žmogui nebūdavo pasakoma, kokį nusikaltimą padarius jis įtariamas. Ir kuomet kaltinamasis-atsisakydavo prisipažinti kaltu, inkvizitoriai jį baisiausiai kankindavo... Nė vieno kaltinamojo žodžio žmogus nežinodavo net tada, kai jį vesdavo į viešą inkvizicijos akto įvykdymą. Pirmą kartą apkaltintasis juos perskaitydavo išrašytus ant savo drabužių, jau ruošiant kartuves ar laužą susidorojimui su juo."<48>
Po inkvizicijos įsteigimo tryliktajame amžiuje iki jos panaikinimo Ispanijoje devynioliktajame amžiuje šimtai tūkstančių žmoniūų buvo nukankinti ir nužudyti, o dažnai sudeginti gyvi.
Katalikybė mažai tepasiketė ir dvidešimtajame šimtmetyje. Ji nedrįsta žengti per toli protestantiškuose kraštuose dėl visuomenės nuomonės ir kitų valstybių požiūrio, bet nedrąsiose valstybėse, kuriose yra įsigalėjusi Romos katalikybė, jūs aptiksite persekiojimo atvejų. Pateiksime pavyzdį, kas atsitiko 1959 metais Kolumbijoje, kur La Platoje protestantai pradėjo statyti maldos namus:
,,Tuo laiku parapijos kunigas tėvas Jose Ovies ir vyskupas Gerardo Martinez pasisakė prieš statybą. Jie sukurstė žmones prieš protestantus. Dėl to buvo žiauriai užpulta protestantų nuosavybė rugsėjo mėnesį. Tėvo Ovies žodžiai: `Laikas mano sekėjams nuspręsti, ar mes toleruosime protestantų maldos namų statybą La Platoje'. "
Katalikų apologetai įtikinėjo, kad protestantai degino Romos katalikus Angliją valdant karalienei Elzbietai. Tai tiesa, bet su didelėmis išlygomis. Jie nebuvo deginami dėl to, kad buvo Romos katalikai. Priežastis ta, kad šie surengė sąmokslą, nukreiptą prieš valstybę ir jos saugumą. Jie buvo nubausti už tėvynės išdavimą. Katalikai negali nukreipti dėmesio į nieką kitą, kai kalba eina apie Baltramiejaus nakties skerdynes, apie Inkvizicijos siaubus: nykščių išsukiojimus, skriemulius sąnarių išnarinimui (vadinamus corda - kankinimų karaliene); veglia, panašia į kalvio priekalą, su smaigaliu viršuje, nešančia geležinę mirti; nuleidžiamas duris ir taip toliau. Protestantiškuose kraštuose katalikai nepersekiojami dėl jų religijos išpažinimo, jei jie nepažeidžia krašto, kuriame gyvena, įstatymų.
Galų gale, didžioji ištvirkėlė yra matoma sėdinti ant septynių kalvų. Dabar visi žinome, kad Roma garsėja kaip ,,miestas ant septynių kalvų". Ir tai taip pat padeda atpažinti Romą, atvaizduotą šiame skyriuje. Ar nenuostabu, kad Dangiškojo įkvėpimo plunksna taip baisiai vaizduoja didžiąją ištvirkėlę?
„Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, paslaptis: `DIDŽIOJI BABELĖ, IŠTVIRKĖLIŲ IR ŽEMĖS ŠLYKŠTYBIŲ MOTINA" (Apr 17:5).

antradienis, birželio 04, 2013

Šaunuoliai kolumbiečiai Dagoberto "El Negrito"

Šaunuoliai kolumbiečiai Dagoberto "El Negrito"- va kaip griežia "Žvelk į Jėzų Kristų"

Išgelbėti gyvybę

Žmonės peržengia ideologijas. Nepaisant ilgametės neapykantos, priešiškumo ir nesupratimo, žmonės randa jėgų įveikti skiriančius barjerus, ypač kai patiria bendrą skausmą. Žydų šeima išgelbėjo palestiniečio berniuko gyvybę, paaukojusi jam savo mirusio vaiko inkstą. Sprendimas buvo sunkus abiems šeimoms.
Trimetis Naomas Noaras iškrito iš 4 aukšto ir patyrė traumas, kurios nebeleido gyventi. Po konsultacijos su rabinu, šeima nusprendė Naomo inkstą paaukoti kuriam nors operacijos laukiančiam vaikui. Jakubas Ibhisadas, 10-metis palestinietis, gydėsi Jeruzalės ligoninėje jau 7 metus, jo artimųjų inkstai persodinimui netiko. Žydų gydytojai paprašė paaukoti inkstą neizraeliečiui, šeima sutiko.
"Žinojimas, kad aš kažkam išgelbsčiu gyvybę, suteikė man užtikrintumo. Tai buvo nelengas pasirinkimas, bet aš jį padariau ir džiaugiuosi, nesvarbu, kad tai palestinietis berniukas, bet aš tikiuosi, kad tai atneš mums taiką",- sakė berniuko mama.
"Tai vienas iš didžiausių ir labiausiai jaudinančių indėlių į taikos procesą",- telefonu šeimai dėkojo Izraelio prezidentas Šimonas Peresas.
"Neturiu žodžių, kad padėkočiau šeimai, kuri išgelbėjo mano sūnų. Mes išgyvenome ilgus metus skausmo, kai mano sūnui reikėjo dializės. Dėkojame ir tikimės, kad Dievas palaimins šią šeimą ir duos šiai šeimai dar vieną vaiką", - sakė Jakubo tėvas Samiras.

KGB agentas jau 4 metus slepiasi bažnyčioje

kai kam už blogus darbus ir šiame gyvenime tenka atsakyti. Sukanka jau 4 metai, kai Kanadoje, Vankuveryje, pirmojoje liuteronų bažnyčioje nuo deportacijos slepiasi Michailas Lenikovas,buvęs KGB agentas, kurį valdžia nori išsiųsti. Ketvirtųjų metinių proga bus surengti iškilmingi pietūs.
 Taigi, vyriškis gyvena blogiau negu kalėjime - į lauką neišeina, saulės šviesos nemato. Ar po ilgo gyvenimo bažnyčioje jis tapo pamaldus, nepranešama.

pirmadienis, birželio 03, 2013

Koptai gieda

Labai įdomi koptų giesmė iš Egipto.

Kas tiems kelininkams pasidarė?Ankstyva vasara ne vienam trenke per smegenis. Bet kad žiebtų visai institucijai? To dar negirdėjau... Bet pasirodo, būna...
Štai koks skelbimas pasirodė:
"Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos kviečia visus į saugaus eismo projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“ renginį Anykščių bažnyčioje. 
(Galima spėti, kad bažnyčioje labai nesaugus eismas, davatkos viena kitai kelią užstoja, užima neteisėtai parkavimo vietas, kerta išilginę liniją arba viršydamos greitį veržiasi prie komunijos ko pasėkoje, matyt, būna daug nelaimingų atsitikimų - pastaba). 
11 val. Šv. Mišiose gros pučiamųjų orkestras, po Šv. Mišių orkestras atliks specialią saugaus eismo programą (turbūt įeina gedulingi kūriniai, nebent yra sukurti specialūs maršai "Prisisek diržą", "Vilkėk liemenę" ir "negerk, broleli" - pastaba).
Prieš Šv. Mišias ir po Šv. Mišių bus galima nemokamai išbandyti saugos diržų efektyvumo ir automobilio apsivertimo imitavimo įrenginius, bus platinami leidiniai saugaus eismo tema, atšvaitai, kitos priemonės su šviesą atspindinčiais elementais". 

Na, turiu pasakyti, kad tokia programa net ir turinčius lakią fantaziją gali iš koto išversti. Tai kur jau čia mes nužygiavom dvasingumo kelyje, jeigu bažnyčiose jau saugaus eismo renginiai vyksta. Matyt, kitą kartą bažnyčioje jau surengs šventę ūkininkams apie herbicidus:"Dusk, kolorade".