ketvirtadienis, vasario 28, 2013

Iš Peru - Vieną dieną aš pamatysiu


Mariachi Misioneros del Rey - "Un Dia a la Vez". Vieną dieną aš pamatysiu Kristy

Sandėjus Adeladža tiki tik Dievo teismu

Bažnyčios Kijeve «Посольствo Божьего» pastorius Sandėjus Adeladža, teisiamas finansinės piramidės "King's Capital" byloje pareiškė, kad netiki Ukrainos teismais, o tik Dievo teismu. "Dievas mano liudininkas,ukrainiečiai tą ir daro, kad bėga iš šalies,  aš nesiruošiu bėgti. Lieku šioje šalyje, kad įrodyčiau, jog jeigu yra šalyje teisūs du žmonės, aš - vienas iš jų",- sakė jis. kai žurnalistai paklausė, kas antras tas teisusis, Adeladža pasakė:"Aš sakau: jeigu yra"...    
Jis teisiamas "King's Capital" finansinės piramidės byloje kartu su dar 5 žmonėmis, kaltinamais nusikalstama veikla, apgavystėmis stambiu mastu ir dokumentų klastojimu. Dėl piramidės veiklos finansiškai nukentėjo daug žmonių Ukrainoje.

Nancy Ramirez "Nepasiduokite"

Linkėjimai iš Kolumbijos. Dainininkė Nancy Ramirez "Nepasiduokite" dainuoja apie tai, ar gali mus kas atskirti nuo Kristaus meilės - nei persekiojimai, nei kentėjimai nei ligosnegali atimti to, ką turime.

trečiadienis, vasario 27, 2013

Romos katalikų dogma apie skaistykląKodėl atsirado reikalas raginti žmones mokėti už mišias, laikomas už jų mirusius gimines? Atsakymas slypi katalikybės išgalvotoje skaistykloje.
Kokia gi Biblijos vieta jie grindžia šį teiginį? Štai ji:
„Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime" (Mt 12:32).
Katalikai įrodinėja, kad, jei nuodėmės negali būti atleistos nei Danguje, nei pragare, tai turi būti trečia vieta, kur žmonės būtų apvalyti nuo savo nuodėmių, ir tai turi būti skaistykla. Bet įsivaizduokime amerikietį, įvykdžiusį sunkų nusikaltimą Britanijoje, ir teismo nuosprendį, skelbiantį, jog negali būti atleidimo Britanijoje, o taip pat ir Amerikoje. Būtų nesąmonė įrodinėti, kad gali būti trečia šalis, kur jam gali būti atleista. Nemažiau nesąmoningas yra panašus argumentas dėl skaistyklos.
Kita ištrauka iš Biblijos, kurią katalikai naudoja savo teiginiui pagrįsti, yra: „Juk niekas negali kito pamato dėti, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Kiekvieno darbas išaiškės ant kokio pamato statė: aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, šieno ar šiaudų. Teismo dieną jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno darbas ant šio pamato išliks, tas gaus užmokesti. O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį; jis pats bus išgelbėtas, bet tartum per ugnį" (1 Kor 3:11-15).
Kaip gali ši Rašto ištrauka mokyti apie trečią vietą be Dangaus ir Pragaro? Skaistykla, anot katalikų, yra ugnies, ypatingų kankinimų vieta, kurioje riksmai ir klyksmai pripildo orą ir skaudina gyvųjų giminių širdis bei ragina juos atrasti pinigų tam, kad padėti godžiai kunigijai parūpinti įsivaizduojamą palengvinimą įsivaizduojamoje skaistykloje.
Aišku, kad viena Rašto vieta negali prieštarauti kitai. Ir štai Biblijoje turime paties Gelbėtojo žodžius, pradedamus kategorišku dvigubu „Iš tiesų", kad tikintieji niekada neis į teismą.
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mano žodžių klauso ir Mane siuntusiu tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir NEPATEKS į teismą, nes iš mirties yra perėjęs j gyvenimą" (Jn 5:24).
O katalikai net turi drąsos teigti, kad šventieji eis į teismą, į šių būrį jtraukdami visus Romos popiežius. Kieno žodis pasiliks - katalikų ar Viešpaties „Iš tiesų, iš tiesų"?
Dar skaitome:
,,Esame Jėzaus Kristaus kūno auka vieną kartą pašventinti visiems laikams" (Žyd 10:10). Ar šie žodžiai leidžia manyti, jog yra skaistykla? Ar nereiškia šis pasakymas, kad tikintieji yra pašventinti vieną kartą ir visiems laikams per sutaikinamąją Kristaus auką?
Ir vėl: „Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo VISŲ NUODĖMIŲ" (1 Jn 1:7). Sekant Raštu argi galime tikėti, kad tas, kurio nuodėmės nuplautos šventu Kristaus krauju, turėtų būti apvalomas nuo jų ugnimi skaistykloje? Mintys apie skaistyklą, bausmę už nuodėmes, maldas už mirusius atsirado ne anksčiau septintojo amžiaus ir nebuvo patvirtintos iki 1140 metų.
Ir net Romos kataliktų autorius rašo:
,,Origenas trečiajame amžiuje, Šv. Ambrozijus ir Šv. Jeronimas ketvirtajame, Šv. Augustinas penktajame siejo šį Šv. Pauliaus tekstą su atleistinomis nuodėmėmis, padarytomis krikščionių. Jas Šv. Paulius lygino su „medžiu, šienu, šiaudais` ; tokiu būdu šiuo tekstu jie patvirtina katalikišką tikėjimą skaistykla, gerai žinomą ir tikimą jų laikais, tuo neabejoja katalikai ir šiais laikais." < 23 >
Ar garbinga sakyti, kad šie Tėvai gerai žinojo dogmą apie skaistyklą keliais amžiais anksčiau, negu ji buvo pirmą kartą paskelbta? Tačiau esame dėkingi šiems Tėvams už pasakymą, kad „medis, šienas, šiaudai" nereiškia tikro medžio, šieno, šiaudų, bet turi būti suprantami simboliškai. Kodėl katalikai nėra nuoseklūs ir neskelbia, kad „ugnis" yra taip pat simbolinė, priskirdami paskutiniajam Dievo paskirtam pasmerkimo teismui visa tai, kas tikinčiųjų gyvenime nėra iš Šventosios Dvasios? Visi esame matę katalikų bažnyčiose šiurkščius ir atstumiančius paveikslus, vaizduojančius sielas skaistyklos liepsnose.
Atkreipkime dėmesį tekste 1 Kor 3:12-15 į tai, jog kiekvieno darbas išaiškės, kiekvieno darbas bus išbandytas, bet nėra užuominos, kad asmuo eis į teismą, tą neigia ir eilutės Jn 5:24 ir Žyd 10:10. Mūsu Viešpats pabrėžtinai kalbėjo, kad tikintysis niekada neis j teismą, NIEKADA, ir nėra nė šešėlio abejonės tuo.
Bet visi tikinčiųjų DARBAI bus įvertinti - ar jie geri, ar blogi. Jei geri - Šventosios Dvasios darbo vaisiai tikinčiųjų gyvenime - už juos bus atlyginta. Jei blogi - kūniško darbo vaisiai - jie pražus. Tikintysis bus išgelbėtas, bet tartum per ugnį, per „ugnį" simboline kalba, reiškiančia, kad kaip tikroji ugnis sudegina tikrąjį medį, šieną, šiaudus, taip Dievo teismas vieną kartą visiems laikams „sudegins" visa, kas yra smerktina tikinčiojo gyvenime. Tačiau ši ištrauka neužsimena apie trečią vietą tarp Dangaus ir Pragaro.
Autorius prisimena pagyvenusį vokietį, laikantį rankose pluoštą banknotų. Jei šie būtų buvę parduoti už vertę, kuri buvo nurodyta ant jų, jis būtų tapęs multimilijonieriumi ir jo turtai būtų siekę astronominius skaičius, bet pinigai buvo absoliučiai beverčiai. Po pirmojo pasaulinio karo kilusi infliacija juos visiškai nuvertino. Žmogus patyrė nuostoli. Panašiai ir tikintieji patirs nuostoli, jei duos laisvę kūnui.
Gėdingiausias prekybos indulgencijomis rekordas, turbūt, priklauso Tėvui Titzel iš Vokietijos, kuris keliavo po šalį nešinas didžiule geležine dėže pinigams juo patikėjusių žmonių, kad 941 sielos būtų išgelbėtos nuo skaistyklos.
Žymusis Martynas Liuteris pasipriešino jam, atidengdamas tokius gėdingus darbus.
,,Indulgencijos, - sakė Titzel, - yra vertingiausios ir didingiausios Dievo dovanos. Šis kryžius (rodydavo į raudoną kryžių, kurį pastatydavo kur benuėjęs) yra toks pat veiksmingas, kaip Jėzaus Kristaus kryžius. Ateikite, duosiu jums tinkamai užantspauduotų laiškų, o už juos net tos nuodėmės, kurias tik ketinate padaryti, bus atleistos.
Nekeisiu savo privilegijų į Švento Petro Danguje, nes savo indulgencijomis išgelbėjau daugiau sielų, negu apaštalas savo pamokslais.
Nėra nuodėmės, kurios indulgencija negalėtų atleisti. Net, jei kas piktžodžiautų prieš palaimintą Mergelę Mariją, Dievo Motiną, teužsimoka - tik tegul gerai užmoka - ir bus jam atleista.
Bet dar to negana, indulgencijos duoda naudos ne tik gyviems, bet ir mirusiems. Nebūtina net atgaila.
Kunige! Didike! Miestelėne! Moterie! Jaunuoli! Mergaite! Ar negirdite, kad jūsų mirę tėvai ar draugai šaukiasi jūsų: Mes kenčiame baisias kančias, menka išmalda padėtų mums; galite ją duoti, ar ne?'
Pinigams dar beriedant į dėžės dugną siela ištrunka iš skaistyklos ir išlaisvinta skrieja j Dangi}." <24>
Toks visiems žinomas indulgencijt} pardavimas buvo palaimintas popiežiaus. Nenuostabu, kad atėjo Reformacija.
Indulgencijos yra susiję su medaliais, škapleriais, rožiniais ir mukelėmis. Popiežius Adrianas IV išleido bulę apie indulgenciją su tam tikrais karoliais, kuriuos jis palaimino. Vėliau ši bulė buvo patvirtinta popiežių Grigalijaus XIII, Klemento VIII, Urbano VIII tokiais žodžiais:
,,Kas turi vieną šių karoliukų ir sukalba vieną,Tėve Mūsų' ir vieną Sveika, Marija', tą dieną išvaduoja iš Skaistyklos tris sielas, o pakartodamas tai atmintinai du kartus sekmadienį ar šventės dieną išvaduos šešias sielas. Taip pat kartodamas penkis sykius Tėve Mūsų' ir penkis Sveika, Marija' penktadieniais, penkis} Kristaus žaizdų garbei, laimės atleidimą septyniasdešimčiai tūkstančių metų ir jam bus dovanotos visos nuodėmės." < 25 >
Garsių popiežių karoliukų laiminimo vaidinimas iš tikrųjų yra prastas.

(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963

JAV katalikai nebenori mišių, vokiečių - trokšta reformų


The Barna Group apklausos duomenimis, dauguma JAV katalikų mišias laiko nuobodžia prievole.
Buvo apklausti jauni 18-29 m. katalikai, 57% jų pasakė, kad mišios gali tapti "nuobodžia prievole", beje, 61% iš jų mokėsi katalikiškose mokyklose.
Vokietijoje televizija ZDF taip pat atliko apklausą, kuri parodė, kad reformų trokštama čia dar labiau, be to, katalikai savo mąstymu nė kiek nesiskyrė nuo katalikybei nepriklausančių respondentų, sakykim, 88 % (tarp katalikų - 84%) apklaustųjų norėtų celibato panaikinimo, 83% (tarp katalikų - 75%)- moterų kunigystės. 
Beje, dėl išsiskyrusių ir antrą kartą susituokusių dalyvavimo sakramentuose pasisako 81% vokiečių, tarp katalikų - 79%.
antradienis, vasario 26, 2013

Religijų įkūrėjų kapai


Kai skrenda lėktuvas, fermeris meldžiasi

Britų fermeris Piteris Ganeris pasodino sodą-labirintą ir apkarpė medžius taip, kad iš viršaus jie atrodo kaip Biblijos citata, praneša CNL-NEWS ir The Christian Post. Piteris Ganeris, kuriam virš 60 metų, 20 metų triūsė, kad suformuotų užrašą "Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas". 
Jis sako, kad labirintas, kurį jis sukūrė, primena gyvenimą - niekas nežino, kaip jis atrodo, pažvelgus iš viršaus. Jūs galite eiti per gyvenimą sumišę, bet iš tikro gyvenimas turi prasmę, jeigu pažvelgti į jį kitų kampu. "Kiekvieną kartą, kai lėktuvas skrenda virš mūsų, aš žiūriu į jį ir meldžiuosi, tikiuosi, kad kas nors perskaitys žinią",- sako fermeris.

CORO TABERNACULO CRISTIANO "Duok man savo džiaugsmą"


Vienas iš mano mėgstamiausių ispanai iš JAV CORO TABERNACULO CRISTIANO "Duok man savo džiaugsmą". "Dieve - tu esi mano taika ir ramybė, išgelbėk mane ir duok naują širdį, duok savo džiaugsmą"...

pirmadienis, vasario 25, 2013

Grupė GYVAI atsisveikina ir išsiskirstoGrupė GYVAI skelbia apie veiklos pabaigą.

Vienuolika su puse metų grojusi žinomiausia Lietuvos
krikščioniška roko grupė GYVAI skelbia apie veiklos pabaigą ir kviečia į atsisveikinimo koncertą,
kuris vyks kovo 1 d.
Paklausta, kodėl GYVAI nutarė baigti savo veiklą, vokalistė Milda Kriščiūnaitė atsakė: „Atėjus laikui, kai stoviniuoji vietoje, reikia kažką keisti. Mes ilgai buvome kartu ir daug nuveikėme. Tačiau kartais reikia pabaigti vienus dalykus, kad prasidėtų nauji...“ GYVAI nariai nuo muzikos toli nesitraukia, dauguma jų ir toliau dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose. „Neatmetame galimybės GYVAI nariams vėl susijungti į naują grupę ar projektą.
Gyvenimas juda toliau...“ – šypsojosi grupės nariai. „Dėkojame visiems, kurie vienais ar kitais būdais buvo kartu su mumis, padėjo, palaikė, išgirdo, klausėsi, kritikavo ar tiesiog stebėjo. Tikimės visus susitikti GYVAI atsisveikinimo koncerte, kovo 1 dieną, kur GYVAI atliks daugumą savo per 11 metų sukurtų dainų“.
Per savo ilgą veiklą grupė daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje bei išleido keturis albumus: „GYVAI“, „91“, „Me without You“ ir „-/+”. Grupė pelnė ne vieną alternatyvios muzikos apdovanojimą, tarp kurių 2005 metais laimėtas konkursas „M.P.zona“, 2006 m. Lietuvos "Alternatyviosios muzikos apdovanojimuose A.LT – „Tautos balso“ nominacija ir kt. Taip pat M.A.M.A. 2011 apdovanojimuose grupė buvo tarp pretendentų į alternatyvios muzikos grupės apdovanojimą. Buvo pripažinti ir jų muzikiniai vaizdo klipai: 2009 m. GYVAI klipas „Me Without You“ užėmė 2-ą vietą MTV Baltic geriausio lietuviško metų vaizdo klipo apdovanojimuose, o 2012 m. dainos „WHY“ vaizdo klipas alternatyviosios muzikos apdovanojimuose T.Ė.T.Ė išrinktas geriausiu lietuvišku klipu. Plačiajai Lietuvos visuomenei GYVAI žinomi ir kaip dainos „Paukštis“, 2008 m. skambėjusios Eurovizijos atrankoje, autoriai ir atlikėjai.
Grupės GYVAI atsisveikinimo koncertas vyks klube GLUCK, (Upės g. 6, Vilnius) 21
val. (Įėjimas 10 Lt). Koncerto metu pasirodys ir grupės bičiulis repo atlikėjas Medonas, o kiekvienas nusipirkęs bilietą gaus antrąjį GYVAI albumą „91“ dovanų.

Fernanda Brum - "Liberta-me" (Mano laisvė)Kapucinų vienuoliai nekukliai su valdžios pagalba turtėja


Pasirodo šiuolaikiniams vienuoliams turtus suneša ne pasakų kaukai, o geri santykiai su valdžia. Kokiais būdais kuklieji ir neturtingieji vienuoliai kapucinai labai nekukliai turtėja, užvaldydami vis naujus pastatus ir žemės sklypus, kuriuos paskui taip pat vikriai perparduoda, pasakoja www.palangostiltas.lt straipsnyje "Valstybę nuskurdino vienuoliai su buvusia valdžia"(sutrumpintas). 

Palangoje šalia paplūdimio esantį pastatą užvaldęs advokatas Rimantas Jonynas įrodė: tam pakanka artimai bendrauti su dvasininkais, kuriems Andriaus Kubiliaus Vyriausybė buvo įtartinai dosni. Palangos pakraštyje, už dviračių tako, jūros link pasivaikščioti sumanę žmonės netikėtai atsiremia į tinklinę tvorą. Ant jos vartų – užrašas „Privati valda” ir lentelė su grėsmingo šuns atvaizdu. Kaip prie pat kopų galėjo atsirasti aptvertas privatus sklypas, jei valstybės griežtai saugomoje pajūrio juostoje žemė nėra privatizuojama?Norinčių įsikurti išskirtinėje pajūrio vietoje buvo nemažai. Prieš 45 metus pastatytas ir pastaruoju metu buvęs apleistas pastatas nuo 2002 metų priklausė Turto fondui ir buvo ruošiamas privatizuoti. Žadėto aukciono laukė nemažai turtingų verslininkų, pasiryžusių plačiai atverti piniginę. Bet geidžiamas statinys pernai balandį netikėtai atiteko Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincijai, o šalies biudžetas už jį gavo vos 110 tūkst. litų. Ir tai buvo ne vienintelė valstybės dovana vienuoliams už Plungėje tarpukariu jų turėtą ir nacionalizuotą turtą.

Valstybė liko skolinga
Prieš karą kapucinai Plungėje valdė tris pastatus. Du jų dabar yra virtę 150 ir 443 kvadratinių metrų ploto gyvenamaisiais namais, o dar viename šiuo metu veikia „Saulės” gimnazija.
Visi šie pastatai buvo įvertinti 590 tūkst. litų ir vienuoliams negalėjo būti sugrąžinti. Kapucinai pasirinko kompensavimo būdą gaunant kito nekilnojamojo turto.
Iš visų Plungės rajono savivaldybės pasiūlytų pastatų religinė bendrija išsirinko beveik 400 kvadratinių metrų ploto Jaunųjų technikų stoties pastatą.
2010 metų rudenį kapucinams perduotas pastatas su sandėliu ir kiemo statiniais buvo įvertintas tik 115 tūkst. litų.
Plungės valdžia kreipėsi į Vyriausybę prašydama spręsti dėl likusios 475 tūkst. litų vertės turto išpirkimo.

Apetito nenumalšino
Nepraėjus nė metams, 2011 metų rugpjūtį, Vyriausybės nutarimu viceprovincijai atiteko iš valstybės privatizuojamo turto sąrašo išbraukti trijų uždarytų mokyklų pastatų kompleksai Raseinių, Jurbarko ir Klaipėdos rajonuose.
Be to, vienuoliams buvo perduoti Kalniškės kaime (Klaipėdos r.) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai priklausę administracijos, laboratorijos pastatai. Tačiau ir šių 16 statinių vienuoliams nepakako, nes jiems atiduotas nekilnojamasis turtas buvo įvertintas tik 327 tūkst. litų.
Valstybė šiai religinei bendrijai dar buvo likusi skolinga 148 tūkst. litų vertės turto.

Įvertino beveik puse milijono
Tada kapucinų viceprovincija nusižiūrėjo Turto fondui priklausantį statinį Palangoje.
Pirmą vienuolių prašymą dėl šio statinio perdavimo Turto fondas gavo 2011 metų lapkričio viduryje.
Valstybei nemažų pajamų galėjusio duoti statinio prie kopų atidavimui vienuoliams, regis, neprieštaravo ir tuomečio premjero konservatoriaus A. Kubiliaus kanceliarija.
Atlikęs perduoti ruošiamo pastato individualų vertinimą, Turto fondas 2011 metų gruodį nustatė, kad jo rinkos vertė – 480 tūkst. litų.
Aplinkos ministerija ir Turto fondas atiduoti šį statinį atsisakė, nes jo rinkos kaina buvo gerokai aukštesnė už valstybės skolą religinei bendruomenei.

Pastatas pasirodė per brangus
Toks atsakymas nesustabdė į vaizdingą pajūrio vietą nusitaikiusių vienuolių.
2011 metų pabaigoje premjero kanceliariją pasiekė dar vienas vienuolių prašymas.
Rašte buvo teigiama, kad poilsio pastatas būtų naudojamas neįgalių žmonių reabilitacijai, ir buvo žadama sumokėti kainų skirtumą.
Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, primokėti daugiau nei 330 tūkst. litų religinė bendrija nesiruošė.
Jau po mėnesio, praėjusių metų sausio 30 dieną, premjero kanceliarija gavo dar vieną kapucinų raštą.
Jame buvo dėstoma, kad Turto fondo nustatyta rinkos vertė esanti neobjektyvi, nes 2002 metais Registrų centras vidutine rinkos verte šį pastatą buvo įvertinęs vos 40 tūkst. litų, o po 10 metų neremontuojamas pastatas negalėjęs pabrangti daugiau nei dešimt kartų.
Vienuoliai įrodinėjo, kad žemės sklypas prie pastato nėra suformuotas, o ir suformavus jo nebus galima privatizuoti, todėl vertinant pastatą neturėtų būti skaičiuojama galima sklypo vertė.

Po mėnesio atpigo perpus
Vyriausybės kancleris nedelsdamas įvykdė kapucinų prašymą – Registrų centre užsakė naują pastato vertinimą.
Vienuolių pageidavimas buvo įvykdytas skubiai – praėjus vos 10 dienų nuo jų prašymo pateikimo. Po Registrų centro vertinimo vasario 10 dieną statinio kaina sumenko beveik perpus – iki 258 tūkst. litų. Tokia kaina vienuoliams jau tiko.
Nors Turto fondas prieštaravo dėl sumažintos turto vertės, pernai balandžio pabaigoje Vyriausybė šį pastatą atidavė kapucinų viceprovincijai, o ši įsipareigojo į valstybės biudžetą pervesti kainų skirtumą – 110 tūkst. litų.

Kelia abejonių
„Lietuvos rytą” konsultavusių teisininkų nuomone, šio Vyriausybės nutarimo teisėtumas kelia abejonių.
Jų manymu, valstybė religinei bendrijai negalėjo perduoti pastato prieš tai prie jo nesuformavus žemės sklypo.
Registrų centro atstovas Aidas Petrošius teigė, kad tokia rinkos vertė buvo nustatyta lyginamuoju būdu vertinant panašius turto pirkimo ir pardavimo sandorius.
Tačiau nekilnojamojo turto įmonės „Rolijona” vadovė Ona Mackevičienė sakė, kad pastaruoju metu panašioje vietoje parduodamų pastatų nebuvo, nes taip arti jūros jų paprasčiausiai nėra: „Tai, kad žemė čia gali būti tik nuomojama, yra privalumas, nes tuomet šį objektą galėtų pirkti ir Rusijos piliečiai. Kita vertus, šiuo atveju žemės sklypo dydis objekto vertei neturi jokios reikšmės, nes neurbanizuotoje pajūrio juostoje pastatą įgijęs savininkas nevaržomai gali naudotis visu aplink esančiu valstybiniu mišku ir kopomis. Kurorto centre pastatą nusipirkęs žmogus būtų apribotas savo sklype”.
Anot O. Mackevičienės, apie šį objektą jos jau seniai teiravosi ne tik keletas turtingų palangiškių, bet ir verslininkai iš Maskvos. Jie buvo pasiruošę pakloti apie du milijonus litų.

Savivaldybė vilkino pardavimą
Kad šis pastatas būtų buvęs pelningai parduotas, neabejoja ir Turto fondo generalinė direktorė Aurelija Jakaitienė: „Jį privatizuoti ruošėmės nuo 2002 metų, tačiau to padaryti negalėjome, nes Palangos savivaldybė prie šio pastato piktybiškai neformavo žemės sklypo”.
Tai padaryti Turto fondas savivaldybę ragino beveik kasmet. Prie privatizuoti paruošto objekto suformuoti žemės sklypą ne kartą reikalavo Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje.
Savivaldybė vis atsikalbinėdavo – esą pagal Pajūrio juostos įstatymą šioje vietoje naujų žemės sklypų formuoti negalima, nors valstybės tarnautojai aiškiai žinojo, kad prie privatizuojamo pastato bent minimalus žemės sklypas yra privalomas.
Beveik 9 arų žemės sklypą tuometis Palangos savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas savo įsakymu suformavo tik 2010 metų liepą.
Nacionalinės žemės tarnybos Palangos skyrius registruoti jo Nekilnojamojo turto registre neskubėjo, nes laukė pastato savininko – Turto fondo – prašymo.
Kad prie privatizuoti paruoštos poilsinės sklypas jau yra suformuotas, Turto fondui tapo žinoma tik 2011 metų balandį.
Tačiau ir tuomet nebuvo pateikti visi reikalingi dokumentai, be kurių dėl sklypo įregistravimo nebuvo galima kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Atiteko privačiai įmonei
Tokiu būdu vertingą objektą praradusi ir akivaizdžią žalą patyrusi valstybė dar buvo ir apgauta. Neįgalių žmonių reabilitacijai žadėtas naudoti poilsio pastatas netrukus perėjo į privačias rankas.
Kapucinų viceprovincija jį pernai gegužę iki 2018 metų spalio išnuomojo kultūros ir švietimo bendrovei „Žinia”.
Ką bendra ši įmonė turi su kultūra ir švietimu, neaišku, nes dar 1991 metais įsteigtos įmonės deklaruojama veikla – nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį.
Dar keisčiau, kad vos 10 200 litų įstatinį kapitalą turinti bendrovė yra įregistruota viename Vilniaus gyvenamojo namo bute, o joje dirba tik viena darbuotoja – 45 metų direktorė Gitana Jonynienė.
Ilgą laiką jokios veiklos nevykdžiusi bendrovė atsigavo tik 2012 metų gegužę, prieš pasirašant pastato nuomos sutartį su kapucinais.

Išnuomojo savo advokatui
Dabar bendrovė nurodo, kad jos pagrindinė veikla – šios poilsinės patalpų nuoma.
Anot G. Jonynienės, per 2012 metus išsinuomotas pastatas buvo remontuojamas. Į jį buvo investuota per 66 tūkst. litų.
Šiais metais ketinama baigti rengti patalpų vidų, nupirkti televizorių, šaldytuvų. Apgyvendinimo paslaugoms teikti pernai rudenį iš Visuomenės sveikatos centro buvo gautas higienos pasas, pagal kurį čia numatyta 15 poilsiavimo vietų.
Kodėl iš valstybės vos tik gautas pastatas buvo išnuomotas būtent šiai jokios realios veiklos nevykdžiusiai įmonei? Paaiškėjo, kad iki pernai gegužės buvęs vienintelis jos akcininkas advokatas Rimantas Jonynas yra oficialus kapucinų Lurdo viceprovincijos atstovas, vienuolius lydėjęs visose derybose su Vyriausybe dėl turto sugrąžinimo.
Matyt, dėl to, kad jo pavardė niekam nebadytų akių, pernai gegužę R. Jonynas 52 proc. akcijų padovanojo savo žmonai G. Jonynienei. Ji tapo oficialia įmonės vadove.

Dangstosi kapucinų vardu
Bet tikruoju bendrovės šeimininku liko kapucinų advokatas. Vos tik pastatas buvo perduotas vienuoliams, viceprovincijos vyresnysis kunigas Gintaras Tamošauskas įgaliojo R. Jonyną iki 2018 metų atstovauti religinei bendrijai visais su šiuo poilsio pastatu susijusiais klausimais.
Jis įgaliotas sudarinėti sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir valdyti čia esantį nekilnojamąjį turtą.
Galima nuspėti, kad kapucinams atstovaujantis advokatas su jam pačiam priklausančia bendrove „Žinia” sudarė ir nuomos sutartį.
Šiuo metu R. Jonynas rūpinasi didesniu sklypu prie išsinuomoto pastato. Prie poilsio pastato pasiūlytas 8,78 aro žemės sklypas netenkina, nes paaiškėjo, kad jis neaprėpia visų prie pastato vedančių kažkada plytelėmis išklotų takų. Vienuolių vardu R. Jonynas teisme siekia, kad iš miškų žemės būtų paimti ir prie sklypo priskirti dar 75 kvadratiniai metrai.
Kad būtent R. Jonynas šeimininkauja poilsio pastate, įrodo ir tai, jog kapucinų viceprovincijos vadovas griežtai atsisakė bet ką komentuoti apie šį pastatą, visais klausimais nukreipdamas pas advokatą.


"Aerosmith" lyderis narkotikams išleido milijonus

Žymios amerikiečių roko grupės "Aerosmith" lyderis Stivenas Taileris pripažino, kad narkotikams išleido milijonus.  Jo aistra buvo kokainas - jam jis teigia išleidęs apie 6 milijonus dolerių. Muzikantas pripažino, kad aistra narkotikams sugriovė jam santuokas, atėmė vaikus ir gerokai apkartino gyvenimą.
Tiesa, neaišku, ar ir dabar jis vartoja, nes prieš kiek laiko gydėsi priklausomybės centre.

šeštadienis, vasario 23, 2013

Rusijoje tėvynės gynėjams - JAV lėktuvnešis

Murmansko meras iš visos širdies pasveikino su vasario 23-ąją - Tėvynės gynėjų diena. Tiesa, sveikinime kažkodėl įdėjo USS John Stennis lėktuvnešio nuotrauką... Išspausdintas sveikinimas "Вечерний Мурманск". 
Sveikinimai visiems tarnavusiems šlovingoje SSSR armijoje:)

Coro Tabernaculo Cristiano - "Celebrate"

Kaip Benediktui XVI tapo portretą

Vatikanas užsakė Vokietijos ambasadoje naują Benedikto XVI-ojo portretą, kurį Leipcige tapo vadinamasis "popiežių portretistas" Mikaelis Trigelis (nuotraukoje). Portretas bus padovanotas popiežiui per gimtadienį balandžio 16 dieną. Pasirodė ir nuotraukos, įamžinančios tapybos procesą.
Mano galva, gana juokinga, kad popiežiaus portretas tapomas šalia, kaip čia korektiškiau pasakius,  labai jau atviro ir fiziologiško damos portreto.
Tikėkimės kad popiežiaus akį nepasieks kūrybos proceso detalės, kitaip kažin, ar jis tokia bendryste būtų patenkintas:) 

penktadienis, vasario 22, 2013

Vanilda Bordieri "Adorarei" - Garbink

Kandidatas į popiežius apklaustas dėl pedofilijos bylų

JAV kandidatas į popiežius kardinolas Timotis Dolanas apklaustas dėl pedofilijos bylų. Jis davė parodymus byloje dėl seksualinių nusikaltimų Milvokio vyskupijoje, kuriai jis vadovavo nuo 2002 iki 2009 m.
  2011 metais Milvokio vyskupija paprašė apginti ją nuo bankroto, nes nukentėjusiems reikėjo didelių išmokų. Deja, Milvokis tapo 8 JAV bankrutavusia Romos katalikų bažnyčios vyskupija. Tikslios sumos nežinomos, bet vien 2002 m. seksualinės prievartos aukoms išmokėta apie 2 milijardus dolerių.
Beje, jei taps popiežiumi kardinolas Timotis Dolanas, pasaulis turės, matyt, linksmą popiežių. Štai paklaustas apie galimybes tapti popiežiumi jis kardinoliškai pasakė:"Apsirūkėte marichuanos?".

Laris patiria persekiojimus

Žymusis britų premjero katinas Laris patiria persekiojimus. Jai anksčiau už tinginystę jis neteko svarbiausio pelių gaudytojo titulo (kad pagautų pirmą pelę, jam prireikė 1,5 metų), tai dabar dar blogiau - jam prieš nosį buvo užtrenktos Užsienio reikalų ministerijos durys. Karjera ir reputacija pakibo ant plauko...
 Darbuotojai pasiskundė alergija, mat Laris ten nuolat šmirinėja, tada Užsienio reikalų ministerija nutarė griebtis kraštutinių priemonių - skylę duryse, per kurią lįsdavo Laris, užkišo permatomu plastiko gabalu. Fotografai užfiksavo Larį sėdintį prie kliūties nepatenkintu snukiu, kai jis nesugebėjo įveikti kliūties.
Situacija išsisprendė tik asmeniškai įsikišus Užsienio reikalų ministrui Viljamui Heigui, kuris įsakė tą pačią dieną pašalinti plastiką.  

Baptistai su katalikais - ekumeniniame judėjime

Mūsų šalyje gražus ekumeninis bendravimas apima vis naujus horizontus. Sakykim, Vilniaus šv.Juozapo kunigų seminarija savo tinklalapyje pasakoja apie bendras katalikų seminaristų  ir baptistų pamaldas Vilniaus "Naujojo Testamento" baptistų bendruomenės bažnyčioje ( kurios vyko 2012 m. sausyje):
"Sausio 26 dienos vakarą seminaristų kolektyvas kartu su vadovybe lankėsi Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenės bažnyčioje, įsikūrusioje Algirdo g. 48. Tai buvo vienas iš numatytų renginių, skirtų maldų už krikščionių vienybę savaitei.
Baptistų maldos namuose Susirinkusią  tokį šaltą vakarą seminarijos bendruomenę svetingai sutiko šeimininkai – šios bendruomenės pastorius Irmantas Pinkoraitis bei kiti jos nariai. Jie pakvietė visus atvykusius į šiltą kambarį, kur pavaišino brolius katalikus šilta arbata ir sumuštiniais. Pastorius pasveikino visus atvykusius ir pakvietė apžiūrėti bendruomenės pastatą – bažnyčią, kurioje įsikūrusi yra ir privati krikščioniška mokykla. Baptistų bendruomenės pirmininkas papasakojo, kad šį pastatą bendruomenė įsigijo prieš 18 metų. Visų pirma seminaristai buvo supažindinti su krikščioniškos mokyklos patalpomis. Šioje mokykloje, kuri kartu yra ir sekmadieninė, mokosi 35 vaikai. Juos moko 18 įvairių krikščioniškų konfesijų mokytojai. Mokykla yra pagrindinė, 10-ies klasių. Ši mokykla yra baptistų bendruomenės analogiškos Klaipėdos mokyklos filialas. Vėliau seminarijos bendruomenė buvo pakviesta į pamaldų salę, įsikūrusią II-ame pastato aukšte, kur pastorius I. Pinkoraitis pasakojo apie pačią baptistų bendruomenę, jos pavadinimo kilmę, atsiradimo pasaulyje bei įsikūrimo Lietuvoje istoriją, taip pat apie tai, kokias tikėjimo tiesas bei doktrinas ji išpažįsta, tikėjimo mokymą, pavyzdžiui, krikštą, Biblijos studijas, sekmadienio pamaldas, socialinę veiklą, o taip pat apie kelius, kaip tapti bendruomenės nariu, bendruomenės administravimą, pastorių rengimą tarnystei šioje bažnyčioje. Pastorius I. Pinkoraitis paliudijo ir savo asmeninį atsivertimo į krikščionybę istoriją, patekimo į šią bendruomenę bei tapimo jos pastoriumi kelią. Baptistų bendruomenės pirmininkas paminėjo ir statistinius duomenis. Jis teigė, kad Evangelikų-baptistų sąjunga pasaulyje vienija apie 47 milijonus narių maždaug 200-yje valstybių. Lietuvoje šiuo metu yra iki 30 įvairių skirtingų tradicijų baptistų bendruomenių, kuriose yra apie 150 žmonių, iš jų daugiau kaip 40 priklauso Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenei. Susitikimo pabaigoje, paklaustas VI-o kurso klieriko, ko jis bendruomenės vardu palinkėtų būsimiems katalikų kunigams, pastorius linkėjo seminaristams tapti gerais Jėzaus Kristaus mokiniais, skelbti Evangeliją, būti atvirų širdžių, ekumeniškais, nesistengti atvertinėti kitų konfesijų krikščionių, taip pat cituodamas apaštalą Paulių linkėjo „tapti visiems viskuo“.
Baptistų maldos namuose Pasibaigus šios broliškos krikščioniškos bažnyčios pastoriaus konferencijai, atsidėkojant jiems už viešnagę, pastorius svečiams padovanojo knygą „Lietuvos baptistų istorija“. Savo ruožtu, seminarijos rektorius monsinjoras Žydrūnas Vabuolas, atsidėkodamas už šiltą, broliška susitikimą, įteikė šios bažnyčios pastoriui I. Pinkoraičiui knygos „Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus“, skirtą apaštalo Pauliaus studijoms I-ąjį tomą. Susitikimas baigėsi broliška abiejų krikščioniškų bažnyčių agape ir draugišku pabendravimu prie arbatos puodelio".

ketvirtadienis, vasario 21, 2013

Vanilda Boldieri - "Žmonių savininkas"

Vanilda Boldieri - "Žmonių savininkas". Puiki ir spalvinga giesmė apie tai, kad Jis yra žmonių savininkas, visos dovanos - iš Jo.

Ekstrasensas pasirodė esąs serijinis žudikas

Maskvos policija sulaikė žinomą ekstrasensą Georgijų Martirosianą, kuris dirbo grožio sferoje, padėdamas merginoms nuimti "nužiūrėjimą", "išvalyti sielą", per seansus įkrauti "teigiama energija", mat daugelį modelių sekino modelius lydintis prostitučių darbas...
Aukos pačios pasikviesdavo ekstrasensą į namus, kur su modeliai 42-metų "gydytojas" susidorodavo, joms suleisdamas narkotikų inscenizuodamas nelaimingus atsitikimus, mat paprastai aukos ir taip "sėdėdavo" ant kokių nors narkotikų. Iš aukų būdavo pagrobiama iki 3 milijonų rublių, praneša ГУ МВД Москвa.
Beje, aukos net pačios parodydavo savo santaupas, kad po ekstrasenso apeigų su pinigais pajustų finansinį klestėjimą. Klastingas stebukladaris papuolė nužudęs 23 metų modelį Nataliją Trapeznikovą ir policininkams peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, bet prireikė 1,5 metų, kol kaltė buvo įrodyta. Jis įtariamas dar trijų merginų nužudymu.

Mirė evangelistas T.L.Osbornas, tarnavęs ir Lietuvoje

Mirė evangelistas T.L.Osbornas, tarnavęs ir Lietuvoje. Jis gimė 1923 m. o mirė vasaio 14 savo namuose, jį supo keturios kartos jo artimųjų. Paskutiniai evangelisto žodžiai buvo:"Pasiimk mane namo". Jam buvo 89 metai.
Kartu su Žmona Deize nuo 1942 m. jis pamokslavo daugiau kaip 100 valstybių milijonams žmonių, jo tarnavimą lydėjo Dievo šlovė, jis laikomas dabartinio evangelizmo pradininku. 
 T.L. Osbornas buvo atvykęs ir į Lietuvą, kur Vilniaus koncertų rūmuose savaitę vedė seminarus iš vienos Biblijos vietos Apaštalų darbų 1skyriaus 1-7 eilučių. 
Pagal CNL

Prancūzija ritasi... eutanazija legalizuota

Iš Prancūzijos vis skrenda naujienos. Nepaisant visuomenės protestų, vis dėlto buvo įteisintos tos pačios lyties santuokos.
Dabar pasirodė pranešimas, kad legalizuota ir eutanazija. Kol kas tik išskirtinais atvejais, tačiau tik kol kas...

trečiadienis, vasario 20, 2013

Cirkas išvažiavo, o klounai?

Subjektyvia savo nuomone galiu pasidalinti dar dėl to masinio pamišimo, kuris vyko Ekklesijos.lt vykusiuose renginiuose su Ivan Komarov. Neliečiant buvo kas nors ten ar ne, kitaip sakant, turėjo jis patepimą ar ne, labai aiškūs keli bruožai, kurių negalima nepaminėti ir kurių negalima toleruoti.Beje, jis ir minėjo, kad yra "nuolatiniuose persekiojimuose". Priminsiu, kad kentėti kartais galima ir kaip piktadariui, nebūtinai, kaip teisiajam - Lukiškės yra.
1. Šis žmogus yra iš buvusių "Naujosios kartos" tariamų egzorcistų  - kas stebėjo transliaciją, pastebėjo, kaip demonai "išvaromi" per kosėjimą, čiaudėjimą (gerai, kad ne per...). Gal tai kažkam didelė naujovė, tačiau kaip matęs iš arčiau tokius dalykus, galiu patvirtinti, kad jokie "demonai" nė iš vieno neišėjo, nepaisant kūniškų pasireiškimų - alpimo, kosėjimo, ašarojimo...
2. Šis žmogus įsakinėjo ... angelams ilginti rankas.
3.Jis teigė, kad visus pagydys 100 procentų, vėliau teigė, kad... "vakar pagijo 100 procentų"...
4. Jie teigė, kad kai klauso jo balso, tai praktiškai yra tas pats, kas girdėti... Jėzaus balsą. Kitaip sakant - nedrįsk abejoti manim, liepiu - bėk, liepiu - gulk. Dažnai ir vartodavo žodžius "aš gydžiau", "aš išvariau"...
5.Viename iš susirinkimų tvirtino, kad dabar žmonės išgijo nuo tuberkuliozės, AIDS, vėžio, kažkas atsikėlė iš invalido vežimėlio ir liepė... pranešti apie tai jam elektroniniu laišku ar dar kaip.
6.Jis teigė, kad Jėzui buvo sulaužyti visi kaulai, Biblija sako - NE VIENAS.
Taigi užtenka šių punktų kritiškai įvertinti  - užuot alpę iš laimės (mat kaip ir visi gavo išgydymo dovanas), pasekėjai galėtų dar kartą perklausyti atidžiai, ką jis teigė. Labai įdomus bruožas - ten buvę žmonės beveik nieko iš išvardintų dalykų negirdėjo, gyrimosi ir išdidumo nė nepastebėjo...

Apibendrinant galima pasakyti tik tiek - mano galva, baisesnės Dvasios dovanų veikimo diskreditacijos nesu matęs. Nėra jokių stebuklų liudijimų, išskyrus religinės ekstazės apimtų žmonių tvirtinimą ten pat salėje,  kaip ir galima tikėtis, ką jau bekalbėti apie 100 procentų žadėtą išgydymą. Be abejo, Dievas gydo visur, net ir tuose susirinkimuose, jei kažkas turėjo tikėjimą, tačiau ne dėl to, kad toks stebukladaris pažadėjo 100 procentų. Net Jėzus sakė ne 100 procentų, o "tebūna tau pagal tavo tikėjimą". 
Galbūt kažkam šis vojažas bus pamoka, blogiau tai, kad išvažiavus cirkui, liks jau apmokyti "Išgydymo kambariai", kurie turbūt netoli nuriedės nuo obels - veiks tokiais pat būdais - pagyros, išpūstos kalbos, perdėti liudijimai, beje, ne pačių žmonių, o tų "tarnautojų" tipo - vakar iš 4 stadijos vėžio išgijo... Jau nekalbu apie tai, kad "užteko" poros valandų seminaro apmokyti, kaip tarnauti žmonėms "išgydymo tarnavime". Galbūt Ekklesijos.lt priešakinėj bažnyčioj išties specai, bet aš net bato taisyti neneščiau pas dvi valandas pasimokiusį batsiuvį.

Paskutinis dalykas - paklausus Ekklesijos žmonių, kaip yra, kad per žadėtą 100 procentų išgydymą(o paskui ir tvirtinimą, kad išgijo 100 proc.) beveik niekas neišgijo, o kai kurie net susirgo, išgirdau tokį atsakymą:"Mes neatsakingi, jei išgydymas neįvyksta - atsakomybė ne mums, o... Dievui ir žmogui. Mūsų reikalas pasakyti, o visa kita - to žmogaus priėmimo reikalas".
Manau, komentarų nebereikia... 
Linkiu visiems nepamesti sveiko proto.

Nobelio premijos laureatas - iš Lietuvos


Gėda pripažinti, bet tik neseniai sužinojau, kad Lietuva turi savo Nobelio premijos laureatą Bernardą Louną. Todėl įdedu, kad jums nereiktų raudonuoti.
Iš Utenos kilęs šiuolaikinio defibriliatoriaus išradėjas, kuriam dabar yra  91 metai,  gydytojas B. Lounas gyvena JAV. 
 

antradienis, vasario 19, 2013

Žmogus futliare

Pasiūlė neblogą filmuką pagal Čechovą, fainas mano galva. gerai atspindi kai kurių žmonių pasaulėžiūrą ir uždarumą. Aisiu pasitikrint, gal ir man tinka:) Gero žiūrėjimo.
Beje, kas nori mane apkaltint pasaulietiškumu, priminsiu, kad Čechovui priklauso citata: "Kristus neliepė mums būti draugais, jis įsakė mums būti broliais".

pirmadienis, vasario 18, 2013

Jėzaus kapas Jeruzalėje

Užrašas - Jo čia nėra, Jis prisikėlė...

Irane kovoja su Buda

Irano islamo respublika pradėjo naują kovą, šį kartą - prieš Budą. Policija tikrina prekybininkus ir konfiskuoja Budos statulėles. Taip vyksta kova su "užsienio intervencija". 

šeštadienis, vasario 16, 2013

Gražiai apie Jėzų duonos gabaliuke


 Diacono Nelsinho Corrêa & Ana Lucia "Sacramento da Comunhão" - taip gražiai brazilai katalikai dainuoja apie Jėzų, taip įtikinamai, tik viena smulkmena - Jėzus jiems, kaip vaizdai rodo, yra konkrečioje vietoje - įstatytas monstrancijoje ir garbinamas kepinėlio gabaliuke. Ar tai tas pats Jėzus? Kiek žinau, tikrasis yra Danguje, o mūsų nuoširdumas neprivers Jo būti ten, kur jo niekada ir nebuvo  

YUNNA GRACILIANO "Only Hope"


YUNNA GRACILIANO - Only Hope - mums visiems reikia tos vilties.

Vokietis gelbės Vatikano banko reputaciją

Benediktas XVI prieš išeidamas pasirašė paskutinį paskyrimą - 54-metis Ernstas fon Faibergas stos prie Vatikano banko (Istituto per le Opere di Religione - IOR) vairo, kurio reputacija visai pašlijusi.
Prieš kiek laiko Italijos bankas uždraudė visas elektronines operacijas Vatikano teritorijoje, atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis ar pasiimti iš bankomato pinigų ten neįmanoma. Priežastis - (Istituto per le Opere di Religione - IOR) - įtariamas ilgamečiu pinigų plovimu, jau ne kartą skambėjo tokie kaltinimai, o dabar imtasi ir veiksmų.
Taigi, Vatikanas sieks susigrąžinti banko gerą vardą. Kitas klausimas - ar ne per vėlai...

penktadienis, vasario 15, 2013

Argentina -Katalikų bažnyčią pripažino kalta dėl karinio režimo nusikaltimų


Argentina - teismas Katalikų bažnyčią pripažino kalta dėl karinio režimo nusikaltimų, kaip bendrininkę, praneša  "Газета.Ru".
Sensacingame teismo sprendime nurodoma, kad Argentinos katalikų bažnyčia tylėjo net tada, kai buvo kankinami ir žudomi progersyvūs kunigai, reiškę savo poziciją. Dar ir šiandien katalikų bažnyčia atlikti vidinio tyrimo karinio režimo laikotarpiui įvertinti.
Argentinoje nuo 1976 iki 1983 m. valdė kariškių režimas, kurio valdymo pagrindas buvo karinis terorizmas buvo nužudyta 10 tūkstančių žmonių, 30 tūkstančių dingo be žinios, o 60 tūkstančių įkalinta.
Beje, Katalikų bažnyčia ne tik tylėjo vykstant žvėriškumams, bet ir prisidėjo veiksmais, bent jau kai kurie kunigai. Štai 2007 m. kalėjimu iki gyvos galvos buvo nuteistas kunigas kapelionas Kristianas fon Vernichas. Jis pripažintas kaltu, nes įrodyta, kad nužudė 7 žmones, daugelį žmonių kankino ir taip pat dalyvavo žmonių grobimuose. Šis procesas jau tada atkreipė dėmesį į katalikų bažnyčios dalyvavimą jėga šalinant savo oponentus, teismo pastatą buvo apsupę tūkstančiai dingusių be žinios artimųjų, o paskelbus nuosprendį kunigui, minia sveikino sprendimą. 

ketvirtadienis, vasario 14, 2013

Šv.Valentino dienos siurprizas baigėsi mirtimi

Pietų Afrikos respublikoje Šv.Valentino dienos siurprizas baigėsi mirtimi. Norėdama nudžiuginti savo mylimąjį parolimpinį čempioną, kuris bėgdavo varžybose su dirbtinėmis kojomis Oskarą Pistorijusą, matyt, jo draugė modelis Reva Stenkani  lindo į namą. Sportininkas pamanė, kad tai vagis ir keletą kartų iššovė. Mergina mirė vietoje.  


Teroristus alino "krikščionišku" roku

JAV kariuomenė tardydama suimtus teroristus taiko ir muzikos "terapiją", tam naudodama sunkiojo metalo muziką.
Anksčiau Irake jie leisdavo "Metallica" įrašus, kad suimtieji teroristai taptų sukalbamesni, bet kai ši grupė kreipėsi į armija prašydama nekankinti vargšų islamistų jų įrašais, armija ją pakeitė "krikščionišku" sunkiuoju metalu - "Demon Hunter"(nuotraukoje).
 Tai va, ir paaiškėja, kam tinkama sunkiojo metalo muzika - tik galvos kankinimui.

Ot tau ir blondinė...

Anekdotus apie blondines teks keisti, nes 16-metų britų blondinė Loren Marbie IQ testo rezultatais apšovė patį Albertą Einšteiną, praneša The Daily Mail.

Loren Marbie gana nustebino pedagogus, o ką jau kalbėti apie intelektualų organizaciją "Mensa".
Jos tėvas - juodaodis taksistas, mama - dainininkė, pati mergaitė irgi mėgsta visokius šou, groja fortepijonu, todėl ją mokykloje laikė lengvabūde, nors ir gana protinga.
O štai "Mensa" organizacijos testą ji atliko puikiai - jos IQ yra 161, o tai daugiau už Enšteino ir Bilo Geitso IQ, kuris lygus 160.
Kai kurių garsenybių IQ
Charles Dickens - 180
Dr. David Livingstone - 170 
Charles Darwin -165
Stephen Hawking – 160
Quentin Tarantino – 160
Bill Gates - 160
Sharon Stone - 154
Bill Clinton - 145
Shakira - 140

Andy Warhol - 86

trečiadienis, vasario 13, 2013

Malda už mirusius
MIŠIOS UŽ MIRUSIUS SUNEŠA DIDŽIULES SUMAS Į
KUNIGŲ LAGAMINUS

Yra katalikų paprotys užsakyti mišias už mirusius ir mokėti mokestį, kurio dydis priklauso nuo giminių padėties ir sugebėjimo mokėti. Pacituosime šio nešvento elgesio pavyzdj:
„Bažnyčios konsistorijos teismai, įkurti kiekviename krikščioniško pasaulio mieste, buvo paprastos parduotuvės. Šie teismai nagrinėjo kiekvieną tikrą ir tariamą skriaudą, nusikaltimus prieš dorovės, valstybės ar bendrus įstatymus. Nežiūrint koks tai būtų nusikaltimas - žmogžudystė ar vagystė, ar mėsos valgymas penktadieniais, ar nepagarbus kalbėjimas apie šventojo kaulų suklastojimą, - visi jie buvo išperkami piniginės baudos mokesčiais. Iš tikrųjų, kaip kiekvienam žinoma, daugelis Bažnyčios nutarimų ir popiežiaus dekretų buvo skelbiami norint pasipelnyti. Tuomet, kadangi Bažnyčia turėjo šnipų kiekvienuose namuose, o kanonų teisė buvo pinklės, žabangos ir spąstai kiekvienam doram žmogui, prakeiktų žmonių srovė tuoj pat plūsteldavo į teismus, o aukso srovė tuoj pat pasiliedavo į Bažnyčios iždą." < 22>
Ar tai būtų indulgencijos, ar skaistykla, ar atleidimas nuo įsipareigojimo, ar dar kas nors - viskas šaukėsi pinigų, pinigų, pinigų. Ir jų reikalavo tariami apaštalo Petro sekėjai, tuo tarpu, juk jis pats sakė:
,,Sidabro nei aukso neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok"(Apd 3:6)..
(Bus daugiau)

(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963.

Brolis Lazaro "Contempla"

Bolivija - pastatyta didžiausia pasaulyje Mergelės Marijos statula

Bolivijos Oruro mieste pastatyta didžiausia Mergelės Marijos statula, beje, ji yra 45.5 metro aukščio ir 7 metrais aukštesnė už žymiąją Kristaus statulą Brazilijoje, praneša ReligionenLibertad.
Tūkstančiai katalikų dalyvavo statulos atidaryme ant 3740 metrų aukščio kalno.
Pats monumentas yra Šachtos Mergelės atvaizdas, kurią garbina vietiniai šachtininkai.
Sveria Mergelė 1500 tonų, padaryta iš cemento ir stiklo pluošto, kainavo virš milijono.
Labai įdomu, kad statulą atidarė karnavalo, vadinamo DIABLADA, garbei.(ispaniškai diablo yra velnias, o lietuviškai skambėtų VELNIAVA), kurio viena iš dalių - šokiai Mergelės Marijos garbei.

Kenija - sušaudė du pastorius somaliečius

Kenijos Garisos miesto turguje užpuolikai   nušovė du pastorius somaliečius.
 L’observatoire de la Christianophobie praneša, kad pastorius Abdi Beli, kuris vadovavo somaliečių krikščionių bažnyčiai Kenijoje ir dar vienas neįvardintas pastorius buvo nušauti vasario 6 dieną. Pastorius Abdi Beli tapo krikščionimi 1990 m.
Šiuo nusikaltimu įtariama Somalyje veikianti islamistų grupuotė, kuri dažnai rengia išpuolius Kenijoje.

antradienis, vasario 12, 2013

Ekstrasensai - čakrų valymas

Dažnai naiviai manoma, kad ekstrasensai yra tik apsimetėliai, neturintys jokios jėgos ir įtaigos. Tačiau, deja, taip nėra, kai kurie iš jų realiai valdo kai kurias jėgas.Kitas klausimas, iš kur tos jėgos.  Čia nuotrauka iš vieno čakrų valymo seanso, kuris vyko Lietuvoje.

Sirijoje išniekino seną krikščionių šventyklą

Sirijoje ekstremistai išniekino seną krikščionių šventyklą - IV amžiaus atsiskyrėlio šventojo Moronijaus, maronitų bažnyčios, kurioje yra maždaug 60 tūkstančių žmonių,  globėjo. Bažnyčia įsikūrusi 40 kilometrų nuo Alepo miesto. Užpuolikai sudaužė vitražus, išniekino altorių. Šis išpuolis - aiškiai provokacinis, nes po 70 metų į Siriją pirmą kartą atvyko maronitų patriarchas Bišara.


pirmadienis, vasario 11, 2013

Popiežius Benediktas XVI atsisako sosto

Benediktas XVI paskelbė, kad atsisako Romos vyriausio kunigo sosto, praneša ANSA.

Apie atsistatydinimą bus pranešta vasario 28 dieną. Popiežius teigia, kad jam nebepakanka jėgų vykdyti pareigas, jam sukaks 86 metai.

Masinio gydymo seansai su Ivan Komarov "Ekklesija.lt"

Bažnyčia "Ekklesija.lt" surengė, kaip jis save pristatė, "Išgydymo kambariai" konsultanto Ivan Komarov tarnavimus Lietuvoje. Jau pats skelbimas rodė, kad kažkas nenormalaus - taip krikščionių tarnautojai nepristatomi ir neprisistato. Nė žodžio apie tai, kas gydo, nė žodžio, apie tai, kas rengia... 
Pirmieji seansai vyko Vilniaus Ekklesijos.lt bažnyčioje, buvo galima stebėti transliavimą internetu. Stebėjau kažkiek, mano subjektyvia nuomone, kuriai nebūtina pritarti, Jėzus pasakė "Kas turi ausis klausyti, teklauso", bet panašu, kad salėje sėdintys ausų nebeturi. Vien ko jau vertas šio žmogaus pasakymas, primenantis filmo "Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją" šūkį "tancujut - vse" - "visi būsite išgydyti" Jėzus sakė:"Tebūna tau pagal tavo tikėjimą"). Tiesa, prisakoma eilė sąlygų, iš kurių svarbiausia - "pamiršk viską ką žinojai, ką ten tave mokė religiozinėse bažnyčiose, išmesk teologiją", o jau tada brolis Ivanas tave išves į laisvę.
Maždaug dvi valandas vyko nerišlus pasakojimas, koks brolis Ivanas mažas, bet koks didelis, tiesiog išskirtinė asmenybė, bene vienintelis skelbiantis "tikrąją evangeliją", kaip per jo tarnavimą veikia stebūklai, mat jis toks paprastas, mažutis, mylintis. 
Keletas citatų, kurias užsirašiau.
"Važiuosim su pastorium atgimdyt Amerikos"...
"Buvau Čekijoj, ten dabar eina prabudimas.... Ten Bonkė važiavo, Hinas važiavo - nieko, o dabar prabudimas, eina visi gatvėmis, visiems iš eilės skelbia ir visus gydo (čia po brolio Ivano vizito)".
"Visi didieji tarnautojai ir jų institutai - klaidžiamoksliai, bet aš nesu iš didžiųjų".
"Pasakysiu, kodėl dirbu po "Išgydymo kambarių" uždanga - kad galėčiau skelbti tikrąją evangeliją, kurios beveik niekas pasaulyje neskelbia". (Manau, tampa aišku, kodėl toks skelbimas ir kodėl tokioje bažnyčioje) 
 "Į mane kreipėsi jau 12 moterų, kurias, kai demonai materializavosi taip prievartavo, kad jos cypė, broli Ivanai, sako, padėk"
"Vakar išvariau tūkstančius demonų, gyvačių dvasių iš krikščionių, iš pastorių - jie ten vartėsi spiegė. Sakot, negali būt krikščionyse demonų, o tai kas ten iš jų ėjo???"...
"Kas pasveiko, pakelkit rankas - viens, du... Kam nepagerėjo? Jums??? Šlovė Dievui... Pažinsit tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus, būkit iki galo, išeisit sveika"
Ir t.t. ir t.t. Žodžiu, tokioj dvasioj vyksta šitie gydymo seansai.Tokių tipažų prisižiūrėjau tarybinėje armijoje sočiai...
Beje, kadangi beklausant sukilo visi mano demonai, tai buvo ten visi pagydyti ar ne, nežinau, tikiuosi iš dalyvių kas apšvies. Bet aš garantuoju, kad nebuvo, nes šiandien Vilniuje vėl rengiami tokie pat tarnavimai, paskui jie vyks Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose.
O nuo savęs pridėsiu "Kas turi ausis klausyti, teklauso", naudokite ausis pagal paskirtį. O jei turite ligų "visi visi bėkite pas brolį Ivaną":)

 

penktadienis, vasario 08, 2013

Pavojingiausi miestai - nevažiuokite

Paskelbtas pasaulio pavojingiausių miestų sąrašas.
Pats pavojingiausias - San-Pedro-Sula miestas Hondūre. Jam tenka 169 nužudymai 100 tūkstančių gyventojų.
Antrą vietą užima Meksikos kurortas Akapulko 128 nužudymai 100 tūkstančių gyventojų. Trečias - Venesuelos sostinė Karakasas -  119 nužudymai 100 tūkstančių gyventojų.
Ketvirtas - Hondūro sostinės rajonas, penktas Toreono miestas Meksikoje.
Štai kur reikia vengti vykti per atostogas.

JAV Katalikų bažnyčia imasi rimtai kovoti su pedofilija

Pagaliau JAV Katalikų bažnyčia imasi kovoti su pedofilija ne žodžiais,  o darbais, su kuo ir galima pasveikinti. "Vatikano radijas" pranešė, kad sausio 31 dieną Los Andželo arkivyskupas José J. Gomez uždraudė savo pirmtakui, kardinolui Roger Mahony, bet kokią viešą veiklą, susijusia su juo, kaip kunigu ir ganytoju. Šis sprendimas priimtas vykstant teismui, kuris parodė, kad savo laiku kardinolas glaistė lytinių išnaudojimų nepilnamečių atžvilgiu bylas."Šią savaitę mes paviešinsime bylas tų kunigų, kurie lytiškai išnaudojo vaikus dirbdami Los Andželo arkivyskupijoje. Šios bylos dokumentuoja prieš dešimtmečius vykusius išnaudojimus, tačiau nėra dėl to mažiau svarbios", rašo arkivyskupas Gomez.
Pasak jo, šios bylos tikrai skausmingos. Jose aprašytas elgesys yra labai liūdnas ir blogas, ir jam nėra pateisinimo. Jose minimi kunigai turėjo pareigą būti dvasiniais tėvais ir ją sužlugdė. Tai reikia šiandien pripažinti. Reikia melstis už kiekvieną, kuris buvo sužalotas Bažnyčios narių. Reikia padėti ilgame ir skausmingame gijimo procese ir pasitikėjimo atstatyme.
"Mano pirmtakas, pasitraukęs kardinolas Roger Mahony gailisi, kad jis neapsaugojo jaunų žmonių, kurie buvo jo globoje. Aš informavau kardinolą Mahony, kad jis nebegali eiti jokių administracinių ir viešų pareigų. Vyskupas augziliaras Thomas Curry taip pat viešai atsiprašė už savo sprendimus tuo metu, kai ėjo vikaro klerui pareigas. Savo noru jis pasitraukė iš Santa Barbaros vyskupo pareigų", rašo arkivyskupas Gomez.
Viešą atsiprašymą ir apgailestavimą paskelbė, jau ne pirmą kartą, ir pats kardinolas Mahony. Jis prisipažino, kad nors vaikų apsaugos priemonės buvo pradėtos arkivyskupijoje taikyti nuo 1987 metų, pilnai žmonėms padarytą žalą, apie pavogtą vaikystę ir įtaką tolimesniame gyvenime jis suvokė tada, kai pradėjo pats lankyti aukas: 2006 – 2008 metais aplankė apie 90 lytinių išnaudojimų aukų. Su kai kuriais kartu meldėsi ir verkė, iš kitų išgirdo visą pyktį ir frustraciją savo bei visos Bažnyčios atžvilgiu.

Naujas naikinimo objektas - mauzoliejai

Ialamistai, ypač vachabitai, rado naują objektą, kur išlieti savo neapykantą. Vis dažniau jų išpuolių taikiniais tampa kitos musulmonų atšakos - sufijų - kapavietės, mauzoliejai.Ypač griaudami mauzoliejus pasižymėjo Malio islamistai.
 O neseniai pranešta, kad toks pats procesas vyksta ir Tunise.Per paskutinius 8 mėnesius Tunise išardyti arba sunaikinti 35 sufijų mauzoliejai.Sakykim, prieš keletą savaičių sudegintas Sidi Achmedo mauzoliejus Akudės mieste, kurį naktį apmėtė padegamuoju skysčiu pripildytais buteliais.Taip pat sudegintas ir žymaus sufijo Sidi Busaido mauzoliejus.
Sufizmas yra mistinė islamo kryptis.

ketvirtadienis, vasario 07, 2013

"Mašyna Vremeni" - Marionetki

"Mašyna Vremeni" - Marionetki. Mėgstu šią dainą, pastaruoju metu ji vis skambėjo ausyse. Deja, kiek matau, ji labai taikliai atspindi tai, kas vyksta Lietuvoj, projekte sąlyginai kurį galėtume pavadinti krikščionybė ant Lietuvos. Teatras - puikus dalykas, bet tai nėra gyvenimas. Padainuokim:)

Egipte nuteisė koptus

Egiptas toliau demonstruoja islamiško teisingumo grimasas. Už susidūrimą su armija, kuris įvyko 2011 m. spalio mėnesį, kai į koptų demonstraciją įsirėžė šarvuotis ir armija ėmė šaudyti, tada žuvo 27 koptai, 329 sužeisti, o suimta 30 krikščionių, dabar du koptus Kairo teismas nuteisė 3 metų laisvės atėmimu, esą už... kulkosvaidžio pagrobimą ir armijos turto suniokojimą.
Kaip ir turi būti - nė vienas 27 koptų žudikas nestojo prieš teismą.

Kolumbija - per parą nužudė du kunigus

Kolumbijoje nesiliauja dvasininkų žudynės. Pranešta, kad per parą žuvo du katalikų kunigai. 52 metų Luisas Alfredo Salasaras buvo nušautas važiuojantis atostogauti, o 60-metisAnsisaras Palomino buvo rastas surištas ir nužudytas savo lovoje.
Smurtas Lotynų Amerikoje įgavo jau tokį mastą, kad neseniai Meksikos katalikų bažnyčios kardinolas prisipažino, jog kunigai priversti mokėti "stogą", kad išsaugotų savo gyvybes, nusikaltėliams.

Nepamirškite daryti gera

gerumas - nuostabi savybė ne tik aplinkiniams, bet ir patiems asmenims, kurie pasižymi šia savybe, tai teigiamai veikia jų sveikatą, praneša The Daily Mail.
Penkis metus trukęs tyrimas Bufalo universiteto darbuotojo Maiklo Poulino patvirtino, kad geri žmonės gyvena ilgiau. Jis tyrė 846 savanorius. Atsidūrę stresinėse situacijose žmonės (sunki liga, apiplėšimas, atleidimas iš darbo, finansiniai sunkumai arba artimojo mirtis), linkę padėti kitiems, rečiau miršta. Savanoriai pasakojo kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių padėdavo draugams, kaimynams arba giminėms. "Per penkis metus aš išsiaiškinau, kad darantys gera žmonės paprasčiau susidoroja su stresu, kas sumažino mirties riziką, ir palengvindavo ligas",- sakė tyrėjas. O socialinė izoliacija ir stresinė situacija paprastai žmogui suduoda triuškinantį smūgį... Beje mokslininkas neišaiškino, ar aplinkinių pagalba turi tokį patį efektą kaip ir pagalba aplinkiniams.

trečiadienis, vasario 06, 2013

Koranas ir Biblija – palyginimas
Musulmonai teigia, kad pranašas Mohamedas yra iš to paties Dievo, kuris davė žmonėms Biblija, esą tai paskutinis pranašas, o Koranas (Priminimas) apie tą, ką kalbėjo Biblija, ir galutinis Dievo žodis žmonėms. Tarsi ir nėra skirtumo, kuo tikėti, juk tai tas pats Dievas.
Tačiau pažiūrėkime atidžiau, ar tikrai Koranas iš to paties Dievo. Priminsiu, kad Biblija buvo rašyta apie 1500 metų laikotarpyje, rašė apie 50 žmonių, nuo karalių iki avių augintojų. Ir jų liudijimai apie tai, ką kalba Dievas, sutapo. Tačiau Mohamedas, gyvendamas jau 500 metų po Biblijos surašymo ir girdėjęs Biblijos istorijas, Korane neigia daugelį faktų, kurie užrašyti Biblijoje. (Reikia atkreipti dėmesį, kad Mohamedas Koraną pateikė vienas ir per trumpą laiką ir vis tiek net tos suros, kurios buvo pirmos, ima prieštarauti vėlesnėms). Vėliau, kai buvo pamatyta, kad Koranas aiškiai „pjauna grybą“, musulmonai ėmė aiškinti, kad Bibliją suklastojo žydai ir krikščionys, kad čia ne ta Biblija, kurią Dievas davė žmonėms. Tačiau kai paklausi, kur ta „tikroji Biblija“, kas ją suklastojo, kur įrodymai, atsakymas būna paprastas – „ji dingo“.    
Taigi, kokie skirtumai tarp Biblijos teksto ir Korano pažiūrėkime remdamiesi viena Korano sura „Al – Baraka“ (Karvė), kurią perpasakojami Biblijos įvykiai ir palyginkime

 Koranas apie Adomą ir angelų maištą
30. Ir kai tavo Viešpatis pasakė angelams: “Aš noriu paskirti atstovą žemėje”, jie paklausė: “Ar Tu paskirsi ten tokį, kuris sukels netvarką joje ir kraujo praliejimą? Ir mes šlovina­me Tave ir aukštai iškeliame Tavo šventumą Tavęs garbinimu.” Jis atsakė: “Aš žinau, ko jūs nežino­te.”
 31. Ir Jis išmokė Adomą visų daiktų vardus, po to juos pastatė prieš angelus ir pasakė: “Pasakykit Man jų vardus, jei jūs teisūs.”
 32. Jie pasakė: “Garbė Tau. Mes neturime žinių išskyrus tas, kurių Tu mus išmokei; iš tik­rųjų, Tu Visąžinantis ir Išmintingas.”
 33. Jis pasakė: “O, Adomai, pranešk jiems jų vardus”; ir, kai jis pranešė jiems jų vardus, Jis pasakė: “Ar Aš jums nesakiau, kad Mano žinioje dangaus ir žemės paslaptys, ir Aš žinau, ką jūs atskleidžiate ir ką jūs bandote nuslėpti?”
 34. Ir štai, Mes pasakėme angelams: “Nusilenkite Adomui”, ir jie nusilenkė; bet Iblis[5] nenusilenkė. Jis atsisakė, nes buvo per daug išpuikęs: Jis buvo iš tų, kurie atmetė tikėjimą.

Biblija
1.Kalba visiškai priešingai – Dievas sukūrė žmogų, o ne paskyrė atstovą.
2. Toliau Dievas leido Adomui pačiam pavadinti vardais, o ne jam pasakė vardus. 
3. Adomas davė vardus gyvūnams, o ne angelams. 
3. Angelams neliepė lenktis Adomui, o šėtonas sukilo prieš Dievą ne todėl. Kad nenusilenkė Adomui, o todėl, kad pats užsigeidė Dievo vietos.


Koranas apie tai, kaip Mozė trenkė į uolą ir ištryško vanduo 
 60. Ir prisiminkite, kai Mozė meldė savo tautai vandens, ir Mes pasakėme: “Suduok savo lazda į uolą”; ir štai iš jos ištryško dvylika šaltinių, taip, visi žmonės sužinojo savo vandens vietą.
Biblija
1.Mozei trenkus ištryško viena, o ne dvylika srovių.


Koranas apie žydų skundą dėl maisto dykumoje
 61. Ir prisiminkite, jūs pasakėte: “O, Moze, mes negalim pakęsti (visada) vienodo maisto; mal­dauk savo Viešpatį už mus, kad patiektų mums tai, kas auga žemėje - jos daržoves (žalumy­nus), agurkus, česnakus, lęšius ir svogūnus. Jis pasakė: “Nejaugi jūs norite geresnius pakeis­ti blogesniais? Nueikite į kokį nors miestą (Egipte), ir ten rasite tai, ko jūs norite!” Pažemi­nimai ir skurdas apėmė juos, ir iššaukė jie sau Allah pyktį; tai įvyko todėl, kad jie atmetė Allah ženklus ir žudė pranašus be priežasties; tai buvo todėl, kad jie maištavo, buvo nu­sidėjėliai ir peržengė visas leistinas ribas[11].
Biblija
1.Mozė išvedė iš Egipto žydus ir tikrai nesiūlė jiems eiti vėl į Egiptą.
2. Mozė nesakė: “žudė pranašus be priežasties“, tai paimta iš vėlesnių Biblijos pranašų ir Evangelijos

Koranas apie karvės aukojimą
67. Ir prisiminkite, kai Mozė pasakė savo tautai: “Allah jums liepia paaukoti karvę”, jie pasakė: “Ar nesijuoki tu iš mūsų?” Jis pasakė: “Aš ieškau Allah prieglobsčio, kad nebūčiau vienas iš nesusipratėlių (kvailių).”
 68. Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis išaiškintų mums, kokia jinai turi būti.” Jis pasakė: “Allah sako: tai karvė nei sena, nei jauna, o esanti vidutinio amžiaus; o dabar darykite tai, kas jums liepta!”
 69. Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis išaiškintų mums, kokios ji turi būti spalvos.” Jis atsakė: “Dievas sako, kad gelsvai rudos spalvos, gryno ir šilto atspalvio, džiuginančio į ją žiūrinčių žmonių akis”.
 70. Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis išaiškintų mums, kuri yra jinai, nes visos panašiai atrodančios karvės mums vienodos; ir, jei Allah pageidaus, iš tikrųjų, tada mes išpildysime Jo reikalavimą.”
 71. Jis atsakė: “Dievas sako, tai - karvė neišmokyta arti žemės ar drėkinti lauką; sveika, be jokių trūkumų.” Jie pasakė: “Štai dabar tu atnešėi tiesą.” Po to, jie paskerdė ją, nors vargu ar norėjo tai daryti.
Biblija
  1. Karvė ir kiti gyvūnai buvo liepti paaukoti Abraomui, o ne Mozei.
  2. Kokia turi būti auka, paima iš tolesnio Biblijos pasakojimo.

Korano tvirtinimai apie krikščionybę ir judaizmą
113. Žydai sako: “Krikščionybė nieku nepagrįsta”; o krikščionys sako: “Judaizmas nieku ne­pagrįstas”; tačiau ir tie, ir kiti skaito tą pačią Knygą. Tiems žodžiams panašiai skambėjo kalbos tų, kurie (dar) nieko neišmanė[22]. Allah Paskutinio Teismo dieną išaiškins jiems tai, ko jie nesuprato (ginčijosi).
Biblija
1.Žydų ir krikščionių tikėjimas pagrįstas Dievo žodžiu. Krikščionys niekada nesakė, kad žydų tikėjimas niekuo nepagrįstas, nes krikščionių Dievas yra ir žydų Dievas. Jų Tora yra ir krikščionių Tora.


Koranas apie karalių Saulių ir sandoros skrynią
 247. Ir jų pranašas pasakė jiems: “Allah paskyrė Talutą jūsų karaliumi.” Jie atsakė: “Kaip jis galės mus valdyti, jei mes turime daugiau teisių valdžiai nei jis, o taip pat neturi jis gausybės turto?” Bet pranašas atsakė: “Iš tiesų, Allah pasirinko jį jūsų Vyriausiuoju ir dosniai apdovanojo jį išmintimi ir vyrišku šaunumu. Allah suteikia valdžią tiems, kuriems Jis nori, ir Allah yra dosnus savo malonėmis ir žino viską.”
 248. Ir jų pranašas pasakė jiems: “Jo valdžios ženklu bus tai, kad pas jus atsiras priesakų skrynia[60], kurioje jums nuo Allah bus sakina[61] (saugumas, ramybė, taika) ir relikvijos, kurios paliko nuo Mozės giminės ir Aarono giminės, - ir ją atneš angelai. Tame yra ženklai jums, jeigu jūs iš tikrųjų tikite.”
Biblija
  1. Žmonės išsireikalavo, kad gautų karalių, o ne Dievas paskyrė.
  2. Sandoros skrynią atnešė ne angelai, o ji buvo padaryta Dievo liepimu.
  3. Sandoros skrynia padaryta Mozės laikais, o ne kai Saulius tapo karaliumi.  

Koranas apie kariavimą
 249. Ir kai Talutas su kariuomene išsirengė į žygį, jis pasakė: “Allah išbandys jus prie upės; tas, kas atsigers iš jos, su mano kariuomene neeis; ir tik tie, kurie negers iš jos, eis su manim; o keletas gurkšnelių iš saujos bus atleista.” Tačiau visi gėrė iš upės išskyrus tik nedaugelį. Ir kai jie perėjo per upę, - jis ir tikintieji su juo, - jie pasakė: “Šią dieną mes neturime jėgų Galijotą ir jo kariuomenę įveikti.” Tačiau tie, kurie tvirtai įtikėjo, jog Paskutinę dieną jiems teks stovėti prieš Allah, pasakė: “Kaip dažnai, Allah valia, maža jėga nugalėdavo skaitlingus priešus! Ir Allah - su tais, kurie yra kantrūs ir stip­rios dvasios”.
 250. Ir kai jie atsidūrė prieš Galijotą ir jo kariuomenę, jie maldavo: “O, Viešpatie! Suteik mums drąsos, tvirtumo ir padaryk mūsų pėdas tvirtas, ir padėk mums prieš netikinčius”.
 251. Taip, Allah valia, jie privertė juos bėgti; ir Dovydas užmušė Galijotą; Ir Allah suteikė jam išminties ir valdžią; ir išmokė jį visko, ko Jis panorėjo. O jeigu Allah nesulaikytų vienų žmonių genčių prieš kitas, būtų, iš tiesų, daug blogybių bei žalos žemėje. Tačiau Allah yra kupinas dosnumo visiems pasauliams.

Biblija
  1. Ne Saulius, o teisėjas  Gideonas Dievo liepimu  atrinkinėjo kariuomenėje žmones pagal tai, kaip žmonės gėrė.
  2. Priedo, atrinkinėjo ne pagal tai– gėrė ar ne, o kaip gėrė - iš rankos ar atsiklaupę

Išvados
Koranas sako „Tokie Allah ženklai; Mes juos teisingai skelbiame tau; iš tiesų, tu esi vienas iš (Mano) Pasiuntinių“.  Sura Al - Baraka
Deja, turiu konstatuoti, kad  jokiu būdu negalima pasakyti, kad Koranas „teisingai“ skelbia tai, kas buvo užrašyta Biblijoje. Galbūt galima sakyti, kad jis taip papildo Biblijos pasakojimą, tačiau aiškiai matoma:
1.Koranas iškreipia Biblijos pasakojimą o kai kuriuos įvykius atpasakoja be jokios logikos.
2.Korane sumaišytas laikas kada kas vyko.
3. Koranas vienus Biblijos veikėjų žygius priskiria kitiems.

Taigi,  labai aišku, kad prekybininkas Mohamedas,  girdėjęs Biblijos istorijas, Korane jas perteikia visiškai iškraipytas – atsiranda veiksmai, kurių nebuvo, vieni veikėjai imasi kitų veikėjų darbų ir t.t. Korano pasakojimas, mano nuomone, kai jį palygini su Biblijos tekstu,  panašus į tai, kad kažkuris žmogus būtų girdėjęs, sakykim, Šekspyro kūrinius, pats pabandęs juos perpasakoti visus iš karto vienoje knygoje (sakykim, būtų teigiama, kad Otelas pasmaugė Džiuljetą), o paskui pasakęs, kad jis yra tikrasis Šekspyras, o visi iki jo esantys Šekspyro raštai yra padirbti ir suklastoti blogų žmonių.