trečiadienis, birželio 30, 2010

Lietuvoje - masinė katalikybės atsisakymo akcija


Vyksta kai kas įdomaus, matyt, katalikų hierarchų atsisakymas įsileisti mirusio prezidento kūną, perpildė formalių katalikų kantrybės taurę- šiandien viešą Romos Katalikų Bažnyčios (RKB) tikėjimo atsisakymo akciją surengė vilniečiai ir šiame mieste studijuojantys jaunuoliai Vilniaus vyskupui perdavė pareiškimus su asmeniniais apostazės motyvais. Apie tai pranešė daugelis žiniasklaidos priemonių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. „Manome, kad pilietiška išsibraukti iš RKB sąrašų, jei nesame praktikuojantys katalikai, ir tokiu būdu sumažinti Lietuvoje didelę įtaką turintį katalikų „partijos“ politinį svorį“, – DELFI teigė studentas Justinas.
Jo teigimu, labai svarbu pažymėti, kad akcijos dalyviai - ne prieš pačią religiją. „Tai reiškia, kad mes neginčijame tikėjimo tiesų, mes neužsiimame svarstymu, ar Dievas yra, ar jo nėra. Mes paprasčiausiai teigiame, kad RKB moralinis ir politinis monopolis neturi pagrindo ir neturi tęstis“, - teigė vienas iš akcijos dalyvių.
Pirmą apostazės akciją surengę žmonės vardijo skirtingus šio sprendimo motyvus, tačiau visi pabrėžė, jog pernelyg dažnai vietoje to, kad užsiimtų sielovada, Katalikų Bažnyčios hierarchai reguliuoja visuomeninį ir politinį gyvenimą, nors pagal Konstituciją, Lietuvoje Bažnyčia atskirta nuo valstybės.
Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, net 79 proc. Lietuvos gyventojų save laiko katalikais, tačiau iš jų tik 10 proc. reguliariai lankosi sekmadieninėse Mišiose. Apostazei pasiryžusio Justino teigimu, iš to išplaukia, kad Bažnyčia, manipuliuodama likusiųjų 69 proc. formalių katalikų vardu, kaip neva didžiausia tradicinė religinė bendrija, gali gauti neproporcingai didelę paramą iš valstybės biudžeto, pasiskelbti moraliniu autoritetu, neva atspindinčiu didžiosios visuomenės dalies vertybes ir pažiūras.
Akcijos dalyviai piktinosi, kad Bažnyčia kaip institucija spekuliuodama katalikiškos šalies pavadinimu gali daryti įtaką įstatymdavystės procesui, uzurpuoti religinį - dvasinį lavinimą pasaulietinėse mokyklose, turėti etatinių sielovadininkų valstybinėse ligoninėse, paternalistiškai bei nekompetentingai kištis į psichiatrijos, seksologijos ir medicinos sritis.
Prie Vilniaus arkikatedros varpinės susirinkę žmonės Romos Katalikų Bažnyčios atsisakymo pareiškimus nunešė į Vilniaus arkivyskupijos kuriją.

Portugalija - katalikų vyskupas ragina pripažinti gėjų sąjungas


Portugalija - katalikų vyskupas ragina pripažinti gėjų santuokas.Vyskupas Januario Torgal Ferreira ragina Katalikų bažnyčia pripažinti gėjų sąjungas realiomis, net jei jų negalima vadinti santuokomis, praneša Седмица.Ru ir CWN.
Vyskupas Januario Torgal Ferreira vadojauja Portugalijos kariuomenės kapelionams. Beje, jis taip pat pareiškė, kad nepalaiko "dogmatizmo" apsisaugojimo srityje (katalikams negalima naudoti prezervatyvų ir kitų apsisaugojimo priemonių sekso metu).
"Žmonės nenori būti realistais",- sakė Januario Torgal Ferreira apie savo pažiūras.

Kamuolinis žaibas sudegino cerkvę


Rusijos Kazanės srities Naberežnyje Čelny mieste kamuolinis žaibas sudegino nebaigtą statyti stačiatikių cerkvę, praneša "КП-Казань".
Kristaus gimimo cerkvė buvo statoma jau 10 metų, statybos artėjo į pabaigą, buvo belikę uždengti kupolą, kai įvyko ši nelaimė
10 metų darbas sudegė iki pamatų mažiau kaip per valandą, nes cerkvė buvo statoma medinė, o kamuolinis žaibas padegė ją iš vidaus - užsiliepsnojo lubų perdangos.

antradienis, birželio 29, 2010

Negyvi prezidentai Katedroje nepageidaujami


Lietuvos katalikų hierarchai metė stambų akibrokštą visuomenei - atsisakė priimti prezidento Algirdo Brazausko karstą. Beje, A.Brazauskas buvo tas žmogus, kuris rūpinosi Vilniaus arkikadedros grąžinimu bažnyčiai.
Galbūt reikia peržiūrėti ir inauguracijos iškilmes, nebereikia negyvų prezidentų, tai kam reikalingi ten ir gyvi? To nesuprato ir kitas prezidentas Valdas Adamkus, beje, jo pastangos pakeisti katalikų hierarchų nuomonę irgi nebuvo išgirstos.
Dienraščiui „Lietuvos rytas“ vadindamas Algirdą Mykolą Brazauską doru kataliku, prezidentas Valdas Adamkus neslėpė, kad jam nesuprantamas Lietuvos katalikų bažnyčios vadovų nenoras leisti įnešti į Vilniaus arkikatedrą mirusio prezidento karstą.
"Kalbėjausi su Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchais ir pareiškiau įsitikinimą, kad Prezidento A. Brazausko palaikai turėtų būti pagerbti Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, bet nebuvau išgirstas. Skaudu, kad Bažnyčia nepanoro jo karstui atverti šios šventovės durų, - dienarščiui sakė V.Adamkus. - O juk būtent A. Brazauskas grąžino Arkikatedrą tikintiesiems. Manau, kad jis gyveno kaip doras katalikas, pats ne kartą mačiau jį einantį priimti Komunijos, žinau, kad jam buvo suteiktas paskutinis patepimas. Laidojame prezidentą kataliką. Todėl nesuprantu, kokios kliūtys trukdo Bažnyčiai pagerbti A. Brazausko palaikus Arkikatedroje. Manau, kad tai didelė klaida".

Kur ir kaip buvo statomos bažnyčios


Kur ir kaip buvo statomos bažnyčios? Įdomi informacija, kai net žinoma konkreti vietovė ir konkreti šventykla, ant kurios buvo užstatyta katalikų bažnyčia.
1668 metais birželio 29 dieną Vilniuje, buvusios pagonių deivės Mildos šventyklos vietoje, padėtas kertinis akmuo Šv. Povilo ir Petro bažnyčios statybai.

Pasaulio futbolo čempionate religingumas nepageidaujamas


Pasaulio futbolo čempionate religingumas nepageidaujamas. Anglijos rinktinės žaidėjas Veinas Rūnis net nusisegė kryželį, kurį visada nešiojo kaip talismaną, o kai žurnalistai paklausė, jis pasakė, kad apie tai jam draudžiama kalbėti.
Vis dėlto daugelis žaidėjų po įmušto įvatčio ar pergalės kelia akis ir rankas į dangų, tuo parodydami savo dėkingumą arba žegnojasi. Ypač pamaldi yra laikoma Brazilijos rinktinė, būtent šios rinktinės malda po vieno finalo stadione taip suerzino FIFA, kad įvedė griežtus apribojimus.

pirmadienis, birželio 28, 2010

Vilniaus bažnyčioje "Kelyje" - vandens krikštasVilniaus bažnyčioje "Kelyje" - vandens krikštas. Savaitgalį bažnyčios žmonės vyko prie Antavilių ežero, kur ir vyko krikšto šventė.

Šv. Pijaus X brolijoje šventinimai... neteisėti

šv. Pijaus X brolijoje buvo įšventinti nauji 8 kunigai, taip pat vienas benediktinų vienuolis. Įšventinimo apeigos vyko JAV, Minesotos valstijoje, kurioje Brolija turi savo seminariją. Apeigoms vadovavo Brolijos arkivyskupas ispanas Alfonso de Galaretta. Pranešama, kad numatoma įšventinti tris diakonus Vokietijoje.
Šie šventimai, vatikano teigimu, yra neteisėti.
Popiežius pažymėjo, jog kol su Brolija nebus išsiaiškinti doktrininiai nesutarimai, tol ji neturės kanoninės pozicijos katalikų Bažnyčioje. Tai reiškia, kad dabar šv. Pijaus X brolijos vyskupų vykdoma veikla yra neteisėta, tad neteisėti ir paskutinieji šventimai.
Pijaus X brolija iš pradžių atsirado kaip judėjimas, kuris nepriėmė Vatikano II Susirinkimo mokymo dėl religijos laisvės, ekumenizmo, kolegialumo bei liturginės reformos, sakydamas, kad tai neleistinas katalikų Tradicijos iškraipymas. Formaliai Brolija buvo įsteigta 1970 metais. 1988 metais jos lyderis arkivyskupas M. Lefebvre ir vyskupas A.de Castro Meyer be popiežiaus leidimo ir pritarimo įšventino keturis naujus vyskupus. Užtai visi šeši automatiškai užsitraukė ekskomunikos bausmę.

Pakistane "už piktžodžiavimą" nuteisė dar vieną krikščionį


Dar vienas krikščionis Pakistane apkaltintas piktžodžiavimu ir suimtas, praneša žinių agentūra „Fides“. Pakistano Katalikų vyskupų konferencija apsiėmė apkaltintąjį ginti ir dar kartą kritikavo Pakistano valdžią dėl nepakankamos religinių mažumų apsaugos šalyje,- praneša "Vatikano radijas".
Šį kartą apkaltintas 73 metų Rehmat Masih, gyvenęs Feisalabado arkivyskupijos teritorijai priklausančiame kaime. Vienas iš vietinių musulmonų jį apkaltino piktžodžiavimu prieš pranašą Mohametą. Tačiau, anot „Fides“ surinktų liudijimų, kaltinimai yra melagingi, o jų motyvas yra kivirčas dėl žemės.
Pats įstatymas jau diskriminuoja ne musulmonus, antra vertus, jis lengvai panaudojamas asmeninių sąskaitų suvedinėjime ar egoistinių interesų siekime.
Nors remiantis šiuo įstatymu, veikiančiu nuo 1987 metų, yra iškelta nemažai abejotinų kaltinimų krikščionims, daugiausia nuo jo kenčia patys islamo išpažinėjai. Pasak Pakistano vyskupų konferencijos teisingumo ir taikos komisijos surinktų duomenų, 2009 metais Pakistane buvo užvesta mažiausiai 112 bylų dėl piktžodžiavimo. Aštuonios prieš krikščionis, 47 prieš musulmonus ir 57 prieš islamiško Ahmadiyya judėjimo narius.

Nori būti virš įstatymų?


Vatikanas pasipiktino Belgijos policininkų veiksmais, kurie tirdami pedofilijos bylą iškrėtė vyskupiją ir pateikia taip kaip... persekiojimą, kurį prilygina komunistų siautėjimui. Vatikanas ėmė veikti ir diplomatiniais kanalais - iškvietas Belgijos ambasadorius pasiaiškinti. Žodžiu, kaip drįso paliesti šventų švenčiausiąją... Popiežius irgi stojo ginti "persekiojamą bažnyčią". "Vatikano radijas" paskelbė štai tokį pranešimą.

Didelio atgarsio sulaukė teisėsaugos pareigūnų ketvirtadienį atliktos kratos Belgijos vyskupų konferencijoje ir Briuselio – Mecheleno arkivyskupijos katedroje, kurioje buvo netgi atidaryti dviejų joje palaidotų kardinolų kapai. Apie Šventojo Sosto „nustebimą“ ir „pasipiktinimą“ dėl šių įvykių buvo informuotas į Valstybės sekretoriatą iškviestas Belgijos ambasadorius. Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, tiesa, ne oficialiame pareiškime, o tik privačiai bendraudamas su italų žiniasklaidos atstovais, Belgijoje įvykusį incidentą palygino su Bažnyčios persekiojimais komunistų režimų valdytose šalyse.
Sekmadienį paskelbtas ir popiežiaus Benedikto XVI solidarumo su Belgijos vyskupais pareiškimas, adresuotas Vyskupų konferencijos pirmininkų, Mecheleno – Briuselio arkivyskupui André-Josephui Léonard’ui.
Šią liūdną valandą trokštu pareikšti savo ypatingą solidarumą ir artumą Jums, Brangus Broli, ir visiems Bažnyčios Belgijoje vyskupams, dėl stebinančių ir smerktinų būdų, kuriais buvo atliktos kratos Mecheleno katedroje ir patalpose, kuriose Belgijos episkopatas buvo susirinkęs į plenarinę sesiją, be kita ko, turėjusią svarstyti ir reikalus, susijusius su kunigijos narių lytiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Aš pats daug kartų esu pabrėžęs, - rašo popiežius, - kad tuos rimtus faktus privalo ištirti ir civiliniai, ir bažnytiniai teismai, gerbdami vieni kitų specifiką ir autonomiją. Šia prasme tikiuosi, kad bus vykdomas teisingumas, garantuojantis pagrindines žmonių ir institucijų teises, gerbiantis nukentėjusiuosius, be išankstinių nusistatymų pripažįstantis pastangas tų, kurie ryžtasi bendradarbiauti ir atmetantis viską, kas nesuderinama su teisingumui keliamais kilniais tikslais.
Kasdien meldžiuosi už Belgijos Bažnyčią ir visiems jos nariams suteikiu meilės kupiną Apaštališkąjį palaiminimą, - rašo Šventasis Tėvas".

šeštadienis, birželio 26, 2010

Krymo muftijatas prieš Biblijas totorių kalba

Krymo muftijatas pareiškė susirūpinimą kad Kryme "fiksuojami atvejai, kai platinama Biblija Krymo totorių kalba", praneša «Новый Регион – Крым».
Neseniai išversta Biblija buvo galima įsigyti Simferopolio turguje.
"Mes kategoriškai prieš Toros ir Evangelijos totorių kalba platinimą,- pareiškė muftijus Emirali Albaev,- turime saugoti savo religiją, kalbą ir tėvynę. Verčia tas knygas, dalina, geriau Koraną išverstų".

Belgijos policija prakalbo apie kriminalinę organizaciją


Jau pranešta, kad tirdama pedofilijos bylą, kurioje tvirkinę nepilnamečius kaltinami katalikų kunigai, Belgijos policija krėtė katalikų arkivyskupo Andre Leonaro valdas Mecheleno mieste, praneša РИА "Новости". Dabar policininkai prakalbo, kad įtaria, jog katalikų ordinai, dangstydami pedofilus, sukūrė kriminalinę organizaciją.
Kratos metu buvo paimtas personalinis prelato kompiuteris, iškrėsta vyskupija, iš kur paimti dokumentai ir kompiuteriniai duomenys.
"Jeigu šie dokumentai patvirtins, kad kai kurie religiniai ordinai sistemingai dešimtmečiais sudarė kliūtis tam, kad pedofilai stotų prieš teismą, tai pagal įstatymą jie sukūrė kriminalinę organizaciją",- perduoda laikraštis "De Morgen" policininkų žodžius. Už tokį nusikaltimą gresia kalėjimo bausmė iki 20 metų.
Mecheleno mieste įsikūrusi vyskupija yra Katalikų bažnyčios centras Belgijoje. Akivyskupas Andre Leonaro 2010 metais ėmė jai vadovauti. Jį kartais vadina "belgų Racingeriu".

penktadienis, birželio 25, 2010

Belgijos policija krėtė vyskupiją


Tirdama pedofilijos bylą, kurioje tvirkinę nepilnamečius kaltinami katalikų kunigai, Belgijos policija krėtė katalikų arkivyskupo Andre Leonaro valdas Mecheleno mieste, praneša РИА "Новости"
Mecheleno mieste įsikūrusi vyskupija yra Katalikų bažnyčios centras Belgijoje. Akivyskupas Andre Leonaro 2010 metais ėmė jai vadovauti. Jė kartais vadina "belgų Racingeriu".

Jurijus Nikulinas nesėkmingai pakartojo "Kaukazo belaisvę"


Jurijus Nikulinas pakartojo "Kaukazo belaisvę" Rusijos Stavrapolio krašte ir buvo nuteistas 4 metams nelaisvės.
Keistų sutapimų dėka Jurijus Nikulinas, garsiojo artisto giminaitis, įsipainiojo į tragišką istoriją. Paprašytas būsimo jaunikio, nuo kurio nuotaka pabėgo, jis su dar vienu žmogumi pagrobė merginą, ją nuvežė į namą, kur jaunikis ją išprievartavo, o paskui mergina buvo nuvežta į vietos mečetę, kur turėjo susituokti pagal musulmonų papročius, tačiau čia mergina pakėlė triukšmą, vyrai buvo suimti, o jaunikis pabėgo. Vėliau jis buvo rastas pasikoręs, o Jurijus Nikulinas su sėbru gavo po 4 metus nelaisvės.

ketvirtadienis, birželio 24, 2010

Čarlzas Hanteris mirė miegodamas


Garsus evangelistas ir išgydymų tarnautojas Čarlzas Hanteris mirė birželio 21 dieną, turėdamas 89 metus, - praneša "Charisma News Online".
Čarlzas Hanteris ir jo žmona Frencis daugiau kaip 40 metų tarnavo kaip išgydymų evangelistai, jų kruzeidai visame pasaulyje ir mokymai palietė daugybę žmonių. Frencis mirė praeitais metais, jau buvo 93 metai. Hanteriai išleido daugybę knygų, garsiausia iš jų "Kaip gydyti ligonius".
Hanterių duktė Džoan pasakojo, kad Čarlzas Hanteris pas Viešpatį išėjo miego metu.

Popiežius ragina įkurti... pasaulinę politinę valdžią


Popiežius Benediktas XVI ragina įkurti "tikrą pasaulinę politinę valdžią", kad garantuoti... "aplinką ir valdyti pasaulinę ekonomiką", praneša agentūros CNL-NEWS и Worthy News.
Popiežius Benediktas XVI išleido encikliką "Gailestingumas tiesoje". Šiame dokumente jis pareiškė, kad "yra skubi reikmė tikros politinės pasaulio valdžios", kurios užduotis - "valdyti pasaulio ekonomiką, atgaivinti ekonomiką, pažeistą krizės, išvengti krizės gilėjimo ir disbalanso".
Tokia pasaulinė valdžia būtų "valdoma įstatymu ir ieškotų visuotinio gėrio" visam pasauliui, pridūrė popiežius. Valdžia turi būti universali ir turėti valdžią, kad aprūpintų saugumu, teisių apsauga ir teisingumu visus".
Tekstas čia http://www.maranatha.org.ua/cnews/r/71756

Nuo savęs pridėsiu, kad nors sumanymas išoriškai gražus ir teisingai patrauklus, ypač
neskaičiusiems Biblijos, tačiau tobulai atkartoja slaptųjų organizacijų masonų ir iliuminatų tikslus, įkurti visiškai valdomą pasaulį, katalikų bažnyčios vaidmuo šioje istorijos dalyje manęs nė kiek nestebina, tai yra pačioje imperiškoje jos prigimtyje.
Biblija kalba apie tai, kad ateis antikristas. Apie tai, kad bus tokia valdžia, kuriai paklus visi žemės gyventojai. Biblija apie "pasaulinė politinę valdžią" taip pranašauja
"Aš stovėjau ant jūros kranto. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį septynias galvas ir dešimt ragų, o ant jo ragų buvo dešimt diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardas.
Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis – lyg liūto snukis. Slibinas davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią.
Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį.
Žmonės garbino slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį, sakydami: “Kas galėtų lygintis su žvėrimi, ir kas galėtų kovoti su juo!”... Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms.
Ir jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo nužudytojo Avinėlio gyvenimo knygoje. Apreiškimo 13,1-8

Apokalipsė jau už durų? Bent jau jos pranašai daro viską taip, kaip Biblijoje numatyta...

Katalikai musulmonams norėjo parduoti vienuolyną, kilo skandalas


Katalikai musulmonams norėjo Niujorke parduoti vienuolyną, kilo skandalas. Šv.Margaritos Marijos Staten Island neveikiančio vienuolyno vadovas, kunigas Keith Fennessy iššaukė audringą polemiką, kai pasiūlė neveikiantį vienuolyną parduoti musulmonų grupei. Po didelių katalikų protestų Muslim American Society, MAS, grupei laikinai buvo sustabdytas šis sprendimas.
Tačiau sustabdymas dėl pardavimo gali neturėti įtakos, nes jei du patikėti asmenys nubalsuos, pardavimas įvyks. Kunigas Keith Fennessy netikėtai pasitraukė iš savo pareigų.

Nuotraukoje - bažnyčių ir religinių pastatų pardavimas JAV nėra naujiena. Neseniai vyskupijos buvo parduota veikianti ir turinti pakankamai lankytojų seniausia lietuvių statyta šv.Jurgio bažnyčia. Dabar ją jau nugriovė.

trečiadienis, birželio 23, 2010

Vietoj mišiolo - "iPad"

Popiežiaus patarėjas, italų kunigas Paolo Padrini sugalvojo, kaip panaudoti amerikiečių planšetinį kompiuterį "iPad", pasiūlė kolegoms kunigams mišiose jį naudoti vietoj knygų, praneša "Independent".
Prieš dvejus metus jis sukūrė priedą "iBreviary" kunigams - iPhone gerbėjams,kuriame buvo visos reikiamos maldos.
"iPad" bus visas mišiolas keliomis kalbomis ir sėkmingai pakeis knygas.

antradienis, birželio 22, 2010

Balsavo dėl bažnyčios pastato


Bretanės (Prancūzija) Pliuneren kaimo gyventojai balsavo dėl bažnyčios pastato išlikimo. Po referendumo jie nusprendė restauruoti bažnyčią, kuriai gresia griūtis. Praneša "Седмица.ru".
Statybos darbai kainuos 6 kartus daugiau, negu bažnyčios išardymas. Merija praneša, kad 60% iš 609 gyventojų pasisakė už bažnyčios remontą. Bažnyčia pastatyta 1887 metais, o uždaryta 2007 metais yra avarinėje būklėje ir bet kada gali sugriūti, remonto darbai kainuotų apie 1,5 milijono eurų.

Krikštas Kauno krikščionių bažnyčiojeSavaitgalį Kauno krikščionių bažnyčioje vyko vandens krikštas. Sandorą su Dievu sudarė 30 žmonių. Krikšto šventė vyko Kėdainių rajone.
Tai jau antrasis vandens krikštas šiais metais Kauno krikščionių bažnyčioje, pirmasis buvo žiemą, tada krikštijosi irgi apie 30 žmonių.

pirmadienis, birželio 21, 2010

"Dievo asamblėja" - kas 30 minučių nauja bažnyčia


Viena iš pagrindinių sekmininkų organizacijų "Dievo asamblėja" paskelbė savo augimo ataskaitas. Per metus šios organizacijos bažnyčios pasipildė apie 1,6 milijono naujų narių. Dabar "Dievo asamblėjoje" yra apie 63 milijonai žmonių.
Šios organizacijos augimą iliustruoja skaičiai - kas 30 minučių gimsta nauja "Dievo asamblėjos" bažnyčia, kas 45 minutės - įsikuria po naują tarnavimą.

Ruošiamasi Evangelijos šventei

Korupcijos skandale - ir Vatikanas


Italijoje korupcijos skandalas įtraukė ir Vatikaną - tyrimas pradėtas ir vieno garsiausių Italijos kardinolų atžvilgiu, praneša "Delfi". Magistrato teisėjai kardinolui Crescenzio Sepe ir buvusiam centro dešiniųjų vyriausybės infrastruktūros ir transporto ministrui Pietro Lunardi pranešė, kad jų atžvilgiu vykdomas tyrimas dėl korupcijos sunkinančiomis aplinkybėmis.
Tiriama 67 metų C. Sepe veikla tuo metu, kai jis buvo Vatikano pareigūnas, vadovaujantis Tautų evangelizavimo kongregacijai - daug pinigų ir nekilnojamojo turto turinčiam Vatikano departamentui, kuris finansuoja misijas užsienyje.
C. Sepe, kuris tam departamentui vadovavo iki 2006-ųjų, kai buvo perkeltas į Neapolį, įtariamas korupcija dėl vieno nekilnojamojo turto sandėrio.
"Tiesa paaiškės ... Aš esu ramus", - sekmadienį išėjęs iš bažnyčios sakė Neapolio arkivyskupas C. Sepe jį apspitusiems žurnalistams.
Kaip rašo laikraščiai "La Stampa", "Corriere della Sera" ir "La Repubblica", 2004 metais P. Lunardi iš C. Sepe departamento už daug mažesnę nei rinkos kainą nusipirko vieną pastatą Romoje.
Kitais metais, kai P. Lunardi jau buvo ministras, jis pritarė tam, kad būtų skirta lėšų istorinių Bažnyčios pastatų, tarp jų - 16-ajame amžiuje pastatytos ir Romos Ispanijos laiptų aikštėje esančios Tautų evangelizavimo kongregacijos būstinės, restauravimui.
Šis korupcijos skandalas kilo vasario mėnesį, kai policija areštavo keturis žmones, tarp jų - Angelo Balducci, kuris anksčiau vadovavo viešuosius darbus prižiūrinčiam vyriausybės departamentui, ir vieną statybų konsultantą, dirbusį C. Sepe departamentui.
Mėnuo po to, kai jis buvo areštuotas, kilo naujas skandalas dėl A.Balducci ir Vatikano - slaptas pasiklausymas parodė, kad jis ir vienas 40 metų giedotojas iš istorinio Šv. Petro bazilikos Julijaus choro (Cappella Giulia) galėjo dalyvauti vyrų prostitucijos tinkle.
Po to skandalo A.Balducci buvo išmestas iš elitinės Jo Šventenybės kilniųjų vyrų (gentiluomo di Sua Santita) grupės. Vietas joje dažnai paveldi šeimos, daug metų tarnaujančios Vatikanui, arba jos suteikiamos už pagalbą Katalikų Bažnyčios ūkio ir logistikos projektuose.

šeštadienis, birželio 19, 2010

Religija gali būti seksuali


Norisi kaip geriau, bet ne visada pavyksta. Rusijos gydytojai muša pavojaus varpais - srityse, kur eksperimento tvarka įvestas privalomas Stačiatikių tikybos mokymas, katastrofiškai padaugėjo moksleivių užsikrėtimų lytinėmis ligomis, nėštumų, o pirmųjų lytinių santykių amžius "pajaunėjo" iki 14 metų.
Kol kas niekas negali paaiškinti tokio kurioziško įvykių scenarijaus, juk buvo galvojama, kad religijos dėstymas mokyklose kaip tik pakels moralę, kurios gynėja Rusijoje laiko save Stačiatikių bažnyčia.
Pagal "Maranatha"

Katalikų bažnyčia užsigeidė Vilniaus universiteto dalies

Pranešama, kad Vilniaus arkivyskupija panoro tapti Vilniaus universiteto (VU) Šv. Jonų bažnyčios šeimininke. Šį klausimą nagrinės Vyriausybėje sudaryta darbo grupė.
„Vilniaus arkivyskupija norėtų pasitarti, ar yra įmanoma Šv. Jonų bažnyčią grąžinti Vilniaus arkivyskupijai. Yra argumentų už, yra rimtų argumentų prieš, pasitarsime ir pasižiūrėsime, į kurią pusę nukryps mūsų diskusija“, - DELFI teigė Ministro pirmininko tarnybos kancleris Deividas Matulionis.
DELFI žiniomis, apie tokį norą gegužę susitikęs su premjeru Andriumi Kubiliumi užsiminė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Pasak D. Matulionio, yra keletas pastatų, kurie sovietmečiu buvo valstybės nacionalizuoti, tačiau pastaruoju metu yra grąžinti Bažnyčiai. Tačiau pašnekovas pripažįsta, kad Šv. Jonų bažnyčios klausimas gerokai sudėtingesnis nei kitų pastatų.
Šiuo metu Šv. Jonų bažnyčia priklauso VU. Pasak D. Matulionio, kad bažnyčia būtų grąžinta arkivyskupijai, reikalingi keli procedūriniai žingsniai bei Seimo palaiminimas. Darbo grupės posėdis suplanuotas liepą.
Bažnyčia universitetui priklauso nuo XVI a. Tai- universiteto architektūrinis ansamblis, tad bažnyčios išskyrimas būtų sunkiai įsivaizduojamas. Šiuo metu renovuojama šalia esanti varpinė netrukus bus pritaikyta turistų reikmėms.
Kaip teigiama VU svetainėje internete, Vilniaus miesto parapijinė Šv. Jonų bažnyčia įsteigta 1386 m. miestiečių iniciatyva. Dėl karų ir suiručių bažnyčios statyba užtruko iki 1426 metų. Ji buvo statoma visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lėšomis. 1426 m. bažnyčios statyba buvo baigta. 1569 m. į Vilnių atvyko jėzuitai, kuriems karalius Žygimantas Augustas, Vilniaus vyskupui V. Protasevičiui pritariant, 1571 m. balandžio 26 d. perdavė Šv. Jonų bažnyčią su klebonijos, vikariato ir mokyklos pastatais.

penktadienis, birželio 18, 2010

Gali nusilenkti Budos kaukolės daliai


Budistai gali nusilenkti Budos kaukolės daliai Kinijos Nankino mieste, kur rodoma unikali relikvija - Budos, budizmo įkūrėjo, kaukolės dalis. Ši budistų šventenybė aptikta neseniai buvusios šventyklos vietoje ir daugiau kaip 1000 metų praleido po žeme. Dabar kaulo gabaliukas auksiniame apkauste parodytas publikai, praneša "China Daily".
Budos kūno relikvijos, kaip teigia budistai, aukščiausios dvasinės vertės obektai, laikoma, kad pamatyti juos - pamatyti patį Budą.
2008 metų vasarą šį radinį aptiko archeologai. Sakoma, kad po Budos kūno sudeginimo po mirties, jo mokiniai rado 4 dantis, kaukolės dalį 84 000 kitų nesudegusių kūno dalių. Indų karalius Ašoka(273-232 prie m.e.)surinko dalis ir išsiuntinėjo į įvairias imperijos vietas.
Beje, panašią praktiką turi ir Katalikų bažnyčia, kuri žengė dar toliau - mirusio vadinamojo šventojo kūną padalina į dalis ir siuntinėja į pasaulį.

Vilniaus sekmininkų bažnyčia "Naujasis gyvenimas" šventė krikštąPraeitą šeštadienį Vilniaus sekmininkų bažnyčia "Naujasis gyvenimas" šventė Vandens krikštą.

ketvirtadienis, birželio 17, 2010

Lietuva ir alkoholio vartojimas


Marijos žemė skęsta alkoholio jūroje.
Statistikos departamentas praneša, kad išankstiniais duomenimis, 2009 m. vienas gyventojas vidutiniškai suvartojo 10,9 litro, o vienas 15 metų ir vyresnis gyventojas – 12,8 litro absoliutaus alkoholio, tai atitinkamai 0,5 ir 0,7 litro mažiau nei 2008 m.

Alkoholinių gėrimų vartojimas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007² 2008² 20093
Tenka absoliutaus (100%) alkoholio, litrais
vienam gyventojui 10,0 10,0 10,2 10,4 10,7 11,0 11,4 11,4 10,9
vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui 12,8 12,5 12,7 12,8 12,9 13,2 13,6 13,5 12,8
1 Įskaitant nelegalių alkoholinių gėrimų vartojimą.
² Patikslinti duomenys.
3 Išankstiniai duomenys.

2009 m. buvo pagaminta 1,0 mln. dekalitrų spirituotų alkoholinių gėrimų, perskaičiuotų į absoliutų (100%) alkoholį. Palyginti su 2008 m., jų gamyba sumažėjo 32,7 procento. Per 2009 m. vynuogių vynų ir vermutų gamyba sumažėjo 35,3 procento ir sudarė 0,5 mln. dekalitrų. Vaisių ir uogų, sidro, putojančių ir kitų fermentuotų gėrimų gamyba sumažėjo 7,9 procento ir sudarė 3,7 mln. dekalitrų. Daugiausia pagaminta alaus – 27,6 mln. dekalitrų, tačiau, palyginti su 2008 m., jo gamyba sumažėjo 6,9 procento. Negalutiniais duomenimis, išaugo vyno (28,6%) ir alaus (2,3%) importas bei vyno (1,6%) ir fermentuotų gėrimų (2 kartus) eksportas. Kitų alkoholinių gėrimų importas ir eksportas sumažėjo.
2009 m. parduota 3,3 mln. dekalitrų spirituotų gėrimų, tai 559 tūkst. dekalitrų (14,3%) mažiau nei 2008 m. Vyno bei fermentuotų gėrimų parduota 6,2 mln. dekalitrų, tai 69 tūkst. dekalitrų (1,1%) mažiau. Kaip ir kasmet, daugiausia parduota alaus – 26,6 mln. dekalitrų, tai 40 tūkst. dekalitrų (0,2%) mažiau nei 2008 m.
Alkoholinių gėrimų mažmeninės kainos 2009 m., palyginti su 2008 m., padidėjo 9,2 procento. Alkoholinių gė¬rimų kainų didėjimą lėmė 2009 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti didesnis akcizo tarifas. Taip pat įtakos turėjo 2009 m. padidintas pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Ypač brango spirituoti alkoholiniai gėrimai, tačiau jų kainos kito nevienodai: degtinė pabrango 14,8 procento, trauktinės – 14,5, viskis – 10,4, likeriai – 9,2 procento.
Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2009 m. dėl alkoholinės psichozės į gydymo įstaigas pirmą kartą kreipėsi 835 asmenys, arba 382 asmenimis mažiau nei 2008 m. Alkoholinė psichozė dažniau diagnozuota kaimo gyventojams: 100 000 kaimo gyventojų teko 40 naujų alkoholinės psichozės atvejų, miesto – 25. 2009 m. pabaigoje alkoholine psichoze sirgo 3,5 tūkst., 100 000 gyventojų teko 104 sergantieji. Palyginti su 2008 m., ligotumas alkoholine psichoze sumažėjo.
2009 m. nuo nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 35 neblaivūs asmenys – 40 asmenų mažiau nei 2008 m. Kelyje iš darbo (į darbą) nukentėjo 6 neblaivūs asmenys, arba 4 asmenimis mažiau.
Praėjusiais metais dėl alkoholio vartojimo mirė 1019 žmonių, arba 456 žmonėmis mažiau nei 2008 m. Dažniausia šių mirčių priežastis buvo alkoholinė kepenų liga (46,6%), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (33,8%) ir alkoholinė kardiomiopatija (12,6%). Palyginti su 2008 m., mirusiųjų nuo alkoholinės kardiomiopa¬ti¬jos skaičius sumažėjo 1,8 karto, nuo alkoholinės kepenų ligos – beveik trečdaliu, dėl atsitiktinio apsinuo¬dijimo alkoholiu – ketvirtadaliu. 2009 m. vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo triskart viršijo moterų.
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2009 m. ištirta 5,6 tūkst. nusikalstamų veikų, padarytų neblaivių asmenų, jos sudarė 15,2 procento visų ištirtų nusikalstamų veikų.
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2009 m. užregistruoti 405 kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės, arba kas devintas užregistruotas įvykis. Juose žuvo 45, sužeista 517 žmonių. Iš visų kelių eismo įvykių, kilusių dėl neblaivių asmenų kaltės, 300 sudarė neblaivių vairuotojų sukelti įvykiai, kuriuose žuvo 37 žmonės, o 409 buvo sužeisti. Palyginti su 2008 m., iš viso neblaivių asmenų sukeltų kelių eismo įvykių sumažėjo 269 (39,9%), iš jų neblaivių vairuotojų – 209 (41,1%).
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2009 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo įrašyta 6,2 tūkst. girtaujančių šeimų, tai 0,5 tūkst. (7,5%) mažiau nei 2008 m.

Rusijoje nutraukė darbą pirmasis stačiatikių televizijos kanalas

Rusijoje nutraukė darbą pirmasis stačiatikių televizijos kanalas. Televizijos kanalas "Спас" nutraukė transliacijas nuo gegužės 30 dienos, praneša "Лента.Ру".
Kanalo vadovybė priėmė sprendimą baigti darbą dėl finansinių priežasčių, nes neturi lėšų nei transliavimui, nei programų kūrimui, praneša "Теленовостй".
TV "Спас" buvo įkurtas 2005 metais, nuo 2010 metų kanalas buvo perėjęs prie visą parą trunkančių programų transliavimo.
TV"Спас" buvo pirmasis kanalas, kuris skelbė save stačiatikių kanalu, nuo 2005 yra dar vienas stačiatikių kanalas "Союз".

Per Sekmines Šventoji Dvasia nužengė ant afrikiečiųVienos iš pagrindinės sekmininkų sąjungos "Dievo asamblėjos" bažnyčios Afrikoje rengė ypatingus tarnavimus Sekminių sekmadienį. Keletas pastorių ir misionierių pranešė apie Dievo palaiminimus.
Niamey, Nigeris: "Viešpats aplankė mus. Vaikai ir suaugusieji buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia".
Lilongvė, Malavis: "Mes turėjome jaunimo tarnavimą šeštadienį ir 16 jauni žmonės buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia. Kitą dieną 30 suaugusių buvo pakrikštyti".
Katoto, Malavis: "Šventoji Dvasia perėmė tarnavimą ir aš negavau iki galo pasakyti savo pranešimą. Žmonės ėmė kalbėti kitomis kalbomis. Dabar aš šaukiuosi daugiau Dievo patepimas".
Blantyre, Malavis: "30 žmonių buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia".
Lilongvė, Malavis: "23 žmonės buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia".
Antananarivo, Madagaskaras: "Suaugusieji, jaunimas ir vaikai gavo Šventąją Dvasią".
Ho, Gana: "Mes pradėjome atgimimo savaitę su Šventosios Dvasios patepimu. Kiekvieną naktį mes matome daugiau žmonių užpildytų ir užpildomų tik Dievo Dvasia".
Enugu, Nigerija: "Evangelijos koplyčioje visi buvo pilni džiaugsmo, 31 žmonių buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia".
Kampala, Uganda: "Dievas parodė ir žmonės buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia".
Tanzanija: 8 žmonės buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia. 100 žmonių priėmė Kristų kaip savo Gelbėtoją, 4 buvo išgydyti iš neišgydomų ligų, daugiau kaip 100 naujų žmonių buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia.

Kirgizai gelbėja uzbekus


Kirgizijos pietuose nesiliauja prievarta. Kirgizai ir uzbekai skaičiuoja aukas, neaišku, kiek iš tikro jau žuvo žmonių. Uzbekų diaspora tvirtina kad jie jau neteko apie 2000 žmonių.
Visuotinės prievartos aplinkoje krikščionys stengiasi padėti žmonėms, vienas kirgizų pastorius slapta stengiasi išgabenti krikščionis iš smurto apimto regiono, jis jau išgelbėjo keletą uzbekų pastorių, ir kirgizų krikščionių. Tai labai pavojinga, nes kirgizus, kurie padeda uzbekams, minia linčiuoja vietoje. Telefonusu viena agentūrų kalbėjęs kirgizų pastorius prašo melstis už šitą regioną.

Sandėjus Adeladža liko be turto


Iš Nigerijos kilęs pastorius Sandėjus Adeladža liko be turto. Ukrainos teismas areštavo jo namą ir automobilius.
Klestėjimą propagavęs S.Adeladža buvo įtartas ryšiais su finansine organizacija "Kings Kapitals", kurią propagavo bažnyčioje. Kompanija užsiiminėjo žemės sklypų pirkimu, nekilnojamuoju turtu, tačiau sprogus nekilnojamojo turto burbului, patyrė keleto milijonų nuostolį, dabar visos kompanijos lėšos ir turtas aražtuotas. Vyksta teismai.

Universitetų reitingus sudarinės Lietuvių katalikų mokslo akademija?

Milijonų vertės universitetų reitingavimo konkursą laimėjusiam Demokratinės politikos institutui (DPI), įkurtam parlamentaro Manto Adomėno, kelią į sėkmę tiesė švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus visuomeninis patarėjas, dažnai pasisakantis katalikybės temomis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbuotojas Paulius Subačius.
Neseniai paaiškėjus, kad DPI laimėjo 2,5 mln. litų vertės Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) skelbtą konkursą nacionalinei aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemai sukurti, mažai kas abejojo, jog tai lėmė dabartinis institutą įsteigusio Seimo nario, įtakingo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų veikėjo M. Adomėno statusas. Tačiau už sėkmę per konkursą DPI, matyt, galėtų padėkoti ir šio parlamentaro bičiuliui P. Subačiui, konsultuojančiam pinigus skirstančios ministerijos vadovą liberalą G. Steponavičių.
"Lietuvos Žinios" išsiaiškino, jog ryšius su DPI palaikantis P. Subačius dalyvavo ŠMM surengtame posėdyje, per kurį svarstyta M. Adomėno instituto paraiška. P.Subačius pats LŽ sakė, kad jo atstovaujama organizacija - Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA) - yra DPI projekto partnerė.

trečiadienis, birželio 16, 2010

"Tikėjimo žodis" dvasios atgaivos ieško ... vienuolynuose


Bendrija "Tikėjimo žodis", dalyvaujanti ekumeniniame judėjime, žengė naują žingsnį - - dvasios atgaivos, tarnavimo Dievui pavyzdžių ieško ... vienuolynuose. Apie tokią vieną išvyką paskelbė "btz.lt".
Rašoma: "Birželio 12 dieną Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis" merginų namų grupelė apsilankė Kaišiadorių rajono Paparčių kaime esančiame Betliejaus Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir Šv. Bruno kontempliatyviame moterų vienuolyne... Vienuolyno bažnyčioje, kurią aplankėme laukdamos susitikimo, išgyvenome ypatingą dvasios ramybę, laikas tarsi sustojo pašėlusiame pasaulio ritme, pasijutome lyg atsisėdusios prie Viešpaties kojų ir, kaip Marija, pasiruošėme Jo klausyti. Visi mūsų supratimai, gyvenimo planai, mūsų naštos, atsidūrė ant Jo aukuro".
Kaip rašoma straipsnyje, "Tikėjimo žodis" narės suprato, koks didelis palaiminimas užsidaryti vienuolyne:"Po to vykęs bendravimas su viena iš vienuolių dar kartą patvirtino liūdną tiesą - mums trūksta laiko pabūti slaptoje su Dievu. Todėl ne nuostabu, kad dažnai esame pavargę, nusivylę, pilni abejonių. Klausantis vienuolės pasakojimo, ankstesnės mintys - kaip įmanoma palikti viską ir užsidaryti tarp keturių sienų su Dievu - pasikeitė į visiškai priešingas: koks tai didelis palaiminimas būti pašauktam sėdėti prie Viešpaties kojų ir klausytis Jo per dienų dienas. Vienuolės švytintis veidas tik patvirtino šias mintis".
Tęsiant ekumeninė bendravimą dabar beliko laukti bendrų "Tikėjimo žodio" ir katalikų grupių piligriminių žygių į Lurdą ir Fatimą.

antradienis, birželio 15, 2010

Renginiai su Barry Moore iš Kanados


Baigėsi dvi savaites vykę evangelizacijos susirinkimai, kurie vyko Panevežyje "Gyvojo Dievo" bažnyčioje ir Kauno krikščionių bažnyčioje.
Susirinkimuose pamokslavo garbaus amžiaus evangelistas Barry Moore iš Kanados.
Panevėžyje evangelizaciniai renginiai vyko dviem dienom ilgiau nei buvo numatyta ir paskutinėmis dienomis buvo daugiau lankytoju nei per savaitgalį. Apie 60 žmonių meldėsi atgailos malda.
Kaune per 4 tarnavimus apie 80 žmonių apsisprendė sekti Jėzumi. Nemažai kitų šalių studentų besimokančių Kauno Medicinos Universitete apsilankė evangelizaciniuose renginiuose ir nemaža dalis jų meldėsi atgailos malda.

Islamistai kovoja su futbolu


Somalyje dėl futbolo žudomi žmonės, tačiau tai ne fanatiškų aistruolių išpuoliai, o islamistų pastangos įvesti šariatą. Kai rodomos rungtynės, islamistai patruliuoja savo kontroliuojamose šalies teritorijose, ieškodami žmonių, žiūrinčių pasaulio futbolo pirmenybes. Šeštadienį jie nužudė du žmones už tai, kad šie žiūrėjo rungtynes savo namuose. Vėliau 10 žmonių buvo sulaikyti už tai, kad stebėjo Nigerijos ir Argentinos rungtynes.
„Mes perspėjame visus Somalio jaunuolius nedrįsti žiūrėti pasaulio futbolo čempionato rungtynių. Tai laiko ir pinigų švaistymas. Jie nieko neišmoks ir nepasisems jokios patirties žiūrėdami į vyrus, šokinėjančius aukštyn žemyn“, - pareiškė kovotojų grupuotės „Hizbul-Islam“ atstovas.

Popiežiaus pamokslininkas prisiminė pasauliečius


Lietuvoje viešėjęs popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Raniero Cantalamessa susitikime su krikščioniška žiniasklaida dvasininkas prisipažino, kad per šiuos metus stengėsi priimti visus kvietimus ir dalyvauti kiek įmanoma daugiau rekolekcijų kunigams.
Žiniasklaidos atstovų paklaustas apie mažėjantį jaunuolių, norinčių tapti kunigais, skaičių, tėvas įžvelgė teigiamas šio reiškinio puses. Jo manymu, mažėjanti tikinčiųjų kaimenė nereiškia silpnesnės bendruomenės, greičiau atvirkščiai. Be to, mažesnis kunigų skaičius atveria galimybes daugiau tarnauti pasauliečiams. Tokiu būdu labiau susijungs ir vis glaudžiau bendradarbiaus dvasininkija ir paprasti tikintieji.
„Ar įmanoma kariauti karą vien su generolais be kareivių? Ar galima futbolo komandą surinkti, kur bus tiktai teisėjas ir treneris be žaidėjų? Dėl to ir evangelizacijos negalima organizuoti, kur būtų tiktai popiežius su vyskupais be pasauliečių. Aš sakau, kad pasauliečiai yra Bažnyčios atominė energija, nes tai yra energija, kuri yra paslėpta kiekviename Bažnyčios atome, sudedamojoje dalyje, kiekviename žmoguje“, - kalbėjo tėvas Raniero Cantalamessa.
Jis taip pat dalijosi mintimis apie tai, kaip šiandieniame pasaulyje krikščionys turėtų skelbti Evangeliją. Pamokslininkas keturiolika metų vieno Italijos televizijos kanalo eteryje veda televizijos laidas, kuriose aiškina Dievo žodį, liudija Kristaus prisikėlimą ir veikimą kiekvieno žmogaus gyvenime. Dvasininkas pastebi, kad vienintelis būdas tikrai skelbti Kristų, tai pirmiausia patiems skelbėjams tikėti, kad Dievo žodis turi galią.
„Skelbti Jį su vidiniu įsitikinimu, su tikėjimu, kad pats Dievo žodis turi jėgą paliesti širdį. Tokią patirtį įgijau, kalbėdamas televizijoje. Aš supratau, kad Evangeliją būtina visada pritaikyti gyvenime, taigi reikia būti labai konkretiems. Ta prasme, Jėzus būtų buvęs geriausias televizijos pamokslininkas, jeigu tais laikais ji būtų egzistavusi“, - sakė Raniero Cantalamessa.

Anglikonų dvasininkas tuokdavo, kas papuola...


Anglikonų dvasininkas sugalvojo neblogą biznį - tuokdavo emigrantus. Didžiojoje Britanijoje teisiamas anglikonų kunigas, sutuokęs šimtus vienas kitą pirmą kartą matančių žmonių. Atvykėliai iš Rytų Europos už užmokestį susituokdavo su nelegaliais imigrantais iš Afrikos, kad šie galėtų likti šalyje.Manoma, kad Alexanderis Brownas dalyvavo stambioje apgavystėje ir atlikdavo po vieną fiktyvią ceremoniją beveik kasdien.
Jis sutuokdavo naujųjų ES narių piliečius su atvykėliais iš Afrikos. Pirmieji už fiktyvią santuoką gaudavo iki 3 tūkst. svarų sterlingų (12 tūkst. litų), o pastarieji – teisę gyventi ir dirbti Didžiojoje Britanijoje.
Poras į Šv.Leonardo bažnyčią Rytų Sasekse nukreipdavo gamykloje dirbantis ukrainietis ir imigracijos įstatymuose besispecializuojantis teisininkas.
Tarp 2005-ųjų liepos ir pernai rugsėjo 61 metų A.Brownas Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje sutuokė 383 poras. 360 iš šių santuokų galėjo būti fiktyvios.

pirmadienis, birželio 14, 2010

Jehovos liudytojų išvaikymas kainuos 70 000 eurų

Rusijai Jehovos liudytojų išvaikymas kainuos 70 000 eurų. Europos Žmogaus teisių teismas pripažino neteisėtu Rusijos teismo sprendimą dėl Jehovos liudytojų organizacijos Maskvoje paleidimą.
Teismas įpareigojo Rusiją išmokėti nukentėjusiems 70 000 eurų, praneša РИА "Новости".

šeštadienis, birželio 12, 2010

Anglikonų vyskupai gyvena meile...


Anglikonų vyskupai iš JAV ir Ugandos Gene Robinson ir Christopher Senyonjo kviečia krikščionis atgailauti už ... homoseksualizmo nepriėmimą, praneša invictory.org
"Žmogaus seksualumas ribų neturi",- spaudos konferencijoje pareiškė "progresyviai mąstantis" ugandietis Christopher,- mano lakmuso popierėlis - meilė".
Papildydamas savo kolegą, atviras homoseksualistas Gene Robinson pareiškė, kad JAV episkopalų bažnyčioje tarp vyskupų "aptikta didžiulė seksualinė įvairovė".
Gene Robinson buvo vedęs, yra dviejų dukterų tėvas, bet prieš tapdamas vyskupu išsiskyrė ir paskelbė save homoseksualistu.

Pedofilijos skandalus popiežius vadino "lukštais"


Romos katalikų bažnyčios popiežius Benediktas XVI pedofilijos skandalus vadino "lukštais" ir dar kartą gynė privalomą katalikų celibatą, vadindamas celibatą "geriausiu priešnuodžiu nuo nuodėmės".
"Celibatas - tai tikėjimo aktas, tačiau dažnai tie, kurie gyvena be Dievo, į jį žiūri kaip į kaip siaubingą trūkumą, kuris turėtų išnykti", - sakė, Benediktas XVI, praneša Regions.ru. Jis priminė, kad kunigas - ne profesija, o viso savęs atsidavimas Dievui, ir sakė, kad celibatas - "geriausias priešnuodis"
"Mes žinome, kad yra skandalingi incidentai, kurie meta šešėlį ant kunigų, bet tai tik lukštai", - sakė jis apie pastarųjų metų skandalus su kunigais pedofilai, kurie stipriai sukompromitavo katalikybę visuomenės akyse.
"Melskimės, kad Dievas išgelbės mus nuo jų", - sakė popiežius, turėdamas omenyje, ką jis vadino "lukštais".
Taigi, Vatikanas nežiūri visu rimtumu į pedofilijos skandalus, vaikų tvirkinimą, tai, anot jų, tik "lukštai"...

penktadienis, birželio 11, 2010

"Dievo asamblėja" pateikė duomenis"Dievo asamblėja", vienas iš pagrindinių sekmininkų susivienijimų, pateikė 2008 metų duomenis.
Dabar "Dievo asamblėja" tarnauja 213 pasaulio šalių.

Visko nevardinsiu, tačiau pateikiu kai kurių didžiausių nacionalinių bažnyčių sąrašą, kad būtų įmanoma suprasti, kokia yra augimo dinamika. Kaip ne keista, vieni iš didžiausių rodiklių - Kuboje ir Europoje, ypač stebina sėkmingas sekmininkų augimas Italijoje, kur bažnyčios augimo greitis kasmet - 25 procentai.

Šalis žmonių skaičius augimas procentais

Brazilija 21 972 620 (3)
Korėja 3 014 355 (10)
JAV 2 899 702 (1)
Nigerija 2 722 067 (5)
Angola 2 093 168 (7)
Gana 1 655 975 (12)
Mozambikas 1 518 778 (6)
Kenija 1 106 655 (3)
Argentina 980 900 (5)
PAR 972 558 (22)
Malavis 818 422 (11)
Indija 749 503 (6)
Meksika 738 177 (19)
Rumunija 650 000 (4)
Kuba 599 500 (66)
Rusija 577 500 (27)
Italija 500 000 (25)

Senas batas


Senas batas. Labai labai senas, ko gero, pats seniausias žinomas batas. Jį archeologai rado vienoje Armėnijos oloje puikiai išsilaikiusį. Manoma, kad batui gali būti apie 5 500 metų. Jis kiek panašus į lietuvių naudotas nagines.
Anksčiau seniausio žinomo bato titulas priklausė Alpių ledyne rastam mumifikuotam žmogui, ant kurio kojų buvo elnio ar meškos kailio gabalai.

ketvirtadienis, birželio 10, 2010

"Dievo asamblėja" tarnavo ispanų kilmės amerikiečiams


JAV daugiau kaip 425 žmonių priėmė Kristų gegužės 8 d. per du tarnavimus Coachella Valley vietovėje, Kalifornijoje, kurioje tarnavo misionierius evangelikas Jason Frenn. "Tūkstančiai ispanų atėjo iš šimtų mylių aplinkui",- sakė J.Frenn, kuris bendradarbiauja su "Nueva Vida", ispanų krikščionių radijo stotimi.
Po pirmųjų tarnavimų iš Meksikos kilusi moteris papasakojo J.Frenn, kad dvejus metus ji jautėsi tuščia ir vieniša. Ji per radiją "Nueva Vida" išgirdo apie susirinkimus, priėmė Kristų tą pačią dieną.
Daugiau kaip 500 žmonių atėjo dvasinės pagalbos. "Mes vis dar manome, kaip Viešpats uždegė tūkstančių žmonių atgailos aukurą",- sako J.Frenn.

Vandens krikštas BaltarusijojeBaltarusijos sekmininkų bažnyčioje "Malonė" vyko krikštas. Bažnyčios nariais tapo 59 žmonės.
Bažnyčia "Malonė" yra viena iš didžiausių sekmininkų bažnyčių Baltarusijoje, ji yra įsikūrusi Minske. Sekminkai (Evangelinio tikėjimo krikščionys) - antra pagal dydį konfesija Baltarusijoje.
Pagal "Cxve"

"Ekklesia" pradeda tarnavimus Kaune


Vilniaus bažnyčia "Ekklesia" pradeda tarnavimus Kaune.
Tarnavimai KAUNE Birželio 13 dieną, sekmadienį vyks 18 val. Gedimino g. 47, II aukštas (Žemprojekto salė).
Pamokslaus pastorius Kąstytis Matulionis. Internetinis adresas "Ekklesia.lt"

Jehovos liudytojai Rusijoje patiria vis didesnį spaudimą


Jehovos liudytojai Rusijoje patiria vis didesnį spaudimą. Ši religinė grupė tapo Rusijos valdžios taikiniu. pritaikius įstatymą "Dėl ekstremizmo", visoje Rusijoje vyksta kratos, suėmimai ir net Jehovos liudytojų pastatų uždarymai ir konfiskacija.
Paskutiniais pranešimais Omske milicijos grupės atliko kratas 5 butuose ir dviejose JL maldos namuose.
JL kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą, prašydami juos apginti, nes daugelis straipsnių "Sargybos bokšto" ir "Atsibuskite" žurnaluose Rusijos teismo pripažinti ekstremistiniais, todėl milicijai atrištos rankos vykdyti tokius veiksmus. Rusijoje yra apie 158 000 Jehovos liudytojus.
Paskutinis išpuolis prieš šią religinę grupę užfiksuotas Kabardino Balkarijoje, kur du nepažįstamieji naktį įsiveržė į Jahovos liudytojų patalpas, žiauriai sumušė metaliniais strypais sargus ir padegė pastatą. Sargams suknežintos galvos, išmušti dantys, jie gydomi ligoninėje.
Pagal "Credo"

Indonezijoje persekioja krikščionis


Didžiausioje musulmoniškoje šalyje Indonezijoje toliau persekioja krikščionis. Šiemet jau 30 krikščionių bažnyčių sudeginta iki pamatų, buvo užpulta arba gavo įspėjimus iš valdžios, kad bus uždarytos, praneša Theophilus Bela, katalikų prezidentas iš "Jakarta Christian Communication Forum".
Theophilus Bela papasakojo, vieną iš paskutinių persekiojimo atvejų Bogoro mieste Javoje. Ten katalikams neleido eiti į mišias bažnyčioje per Kalėdas, Velykas ir Šeštines, mišias teko aukoti miesto merijoje.

Tedas Hagardas grįžo už katedros


Po ketverių metų, kai Tedas Hagardas buvo nušalintas nuo pastoriaus pareigų, jis vėl atidaro naują bažnyčią kaip "pakeistas žmogus", praneša "The Christian Post".
Pirmame Šventojo Jokūbo bažnyčios susirinkime dalyvavo apie 160 žmonių. Tedas Hagardas tai pavadino savo "velykų rytu", nes vėl grįžo prie pastoriaus pareigų. Po 2006 metasi kilusio seksualinio skandalo, kai jis buvo apkaltintas homoseksualiais ryšiais, T.Hagardas atstatė savo gyvenimą su žmona ir bendravimą su šeima. T.Hagardas sako, kad buvo ir tebėra sugniuždytas, patyrė pasimetimą, gėdą ir skausmą, todėl dabar į žmones žiūri kitaip.
Praeitais metais jis pradėjo namuose maldos susirinkimus, kuriuose dalyvaudavo apie 100 žmonių, o dabar - atidarė bažnyčią, kurioje tikisi padėti žmonėms, kurie sunkiai susitvarko su savo seksualumu ar jo tapatybe.

trečiadienis, birželio 09, 2010

Prieš minią išėjo šešiolikmetis


JAV vienas šešiolikmetis parodė, ką gali vienas žmogus. Jis nepabūgo vienas išeiti prieš propalestinietišką demonstraciją, smerkiančią Izraelį ir skanduojančią "Alach akbar", rankoje laikydamas Izraelio vėliavą.
Kai jis papuolė į minios matymo lauką prasidėjo užgauliojimai ir grasinimai susidorojimu, turėjo įsikišti policininkai.
Vaikinas sako, kad nepadarė nieko didvyriško, tiesiog jo pareiga palaikyti savo šalį.Mat jis gimė Izraelyje, o vėliau atvyko į JAV, sako planuojantis grįžti į Izraelį ir tapti Kneseto deputatu.
Izraelio ataka, per kurią žuvo vadinamosios "taikos flotilės" taikos aktyvistai, pasaulyje sukėlė demonstracijų bangą.

Kunigus keičia diakonų tarnavimas

"Vatikano radijas" praneša, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose yra 17.047 pastovių diakonų. Šie duomenys buvo paskelbti Amerikos vyskupų užsakymu Džordžtauno Universiteto atlikto tyrimo apie pastovųjį diakonatą ataskaitoje. Pastovūs diakonai yra tie, kurie nesiekia gauti kunigystės šventimų, bet turi diakono šventimus, vykdo tarnystę ir padeda parapijose bei vyskupijose.
Džordžtauno Universiteto Apaštalavimų tyrimo centras surinko duomenis iš 93 % Amerikos vyskupijų. Iš daugiau kaip 17 tūkstančių pastovių diakonų 16.349 aktyviai vykdo savo tarnystę. Tik viena vyskupija teigė neturinti pastovių diakonų. Tuo tarpu 21 vyskupija teigė turinti daugiau kaip 200 pastovių diakonų. O Čikagos vyskupija turi net 646 pastovius diakonus. 92 % visų aktyvių pastovių diakonų yra vedę, 4 % yra našliai ir tik 2 % nebuvo sukūrę šeimos. Daugiau kaip pusė pastovių diakonų yra vyresni nei 60 metų amžiaus, o ketvirtadalis yra vyresni nei 70 metų amžiaus. Kitas labai įdomus faktas yra tai, kad tik 18 % pastovių diakonų gauna atlygį už atliekamą tarnystę.
Daugėjantis diakonų skaičius liudija, kad parapijose ima trūkti kunigų, kurių dalį funkcijų perima šie tarnautojai.

Ketvirtadalis Europos katalikų klierikų - Lenkijoje


Ketvirtadalis Europos katalikų klierikų mokosi Lenkijos seminarijose. Dabar jose studijuoja 3700 būsimų kunigų.Tiesa, Katalikų bažnyčia sunerimusi, nes Lenkijoje vos per 10 metų būsimų kunigų skaičius čia irgi sumažėjo ketvirtadaliu - mokosi 1000 seminaristų mažiau.
Taigi, Lenkijos katalikai žymiai mažiau begali išsiųsti į užsienį darbuotis kunigų, praneša "Katholische Nachrichtenagentur" ir KIPA-APIC. Nuo šių pokyčių pirmiausia nukentės kaimyninė Vokietija,dabartinio popiežiaus tėvynė, kur labai daug kunigų dirbti atvykdavo iš Lenkijos.
Seminaristų skaičiaus mažėjimas pasijuto po Jono Pauliaus II mirties, kuris pagal tautybę buvo lenkas.

antradienis, birželio 08, 2010

Šiauriausia cerkvė


Rusijoje, Diksono miestelyje, bus pastatyta šiauriausia cerkvė. Cerkvė jau sukirsta ir paruošta išsiųsti iš Krasnojarsko, praneša ИТАР-ТАСС.
Sukirstas cerkvės pastatas bus pristatytas, kai baigsis ledonešis, ir sumontuotas aikštelėje, kuri jau paruošta.
Šis pastatas atims pačios šiauriausios cerkvės titulą iš Chatangos gyvenvietės. Būsimoji cerkvė gaus Nikolajaus Stebukladario vardą.

Afganistano parlamentaras ragina viešai bausti krikščionis


Afganistano parlamentaras ragina viešai bausti krikščionis mirties bausme, tuos, kurie paliko islamą ir tapo krikščionimis. Vice spikeris Abdulas Sataras Hatavi taip reagavo į vietinės televizijos reportažą, kur keletas afganistaniečių krikštijosi ir dalyvavo bendroje maldoje "Интерфакс-Религия".
Abdulas Sataras Hatavi po "Noorin TV" reportažo taip pat kreipėsi į generalinį prokurorą.
Kaip šito pasekmė - buvo uždarytos dvi užsieniečių labdaros organizacijos.

Kijeve baigėsi evangelisto Reinhardo Bonkės evangelizacija


Kijeve baigėsi evangelisto Reinhardo Bonkės evangelizacija. Vokiečių evangelisto Reinhardo Bonkės konferenciją Kijevo sporto rūmuose, ir Draugystės parke vykusiame "Tikėjimo festivalyje" apsilankė tūkstančiai žmonių.
7000 susirinko į konferenciją, o apie 28 000 susirinko parke, iš jš 1650 užpildė specialias anketas ir nusprendė sekti paskui Kristų.
Tai jau antras evangelisto vizitas Ukrainoje, per pirmąjį, kuris vyko 1992 metasi "Dinamo" stadione susirinko apie 35 000 žmonių, atgailos maldai išėjo apie 10 000.
Per paskutinius 5 metus Reinhardas Bonke pasaulyje surengė 63 evangelizacijas, pamokslavo 27 milijonams žmonių, iš jų 10 160 500 pasirinko Kristų ir buvo priimti vietinių bažnyčių.
Pagal "In vyctory"

pirmadienis, birželio 07, 2010

Kinija - kasdien po 35 000 abortų


Kinija - kasdien po 35 000 prievartinių abortų, tai yra prievartinės politikos, kuri vadinama "1 vaiko" pasekmė.
Kinijoje ši politika veikia jau 30 metų, per tą laiką Kinija neteko apie 400 milijonų negimusių žmonių, praneša «Washington Times», tai daugiau negu gyvena JAV ir Rusijoje .
Pagal "НХМ"