trečiadienis, rugsėjo 30, 2009

Rugsėjis - kontreformacijos pradžia

1581 rugsėjį Vilniuje įvyko pirmas reikšmingesnis puolimas prieš protestantus. Sąmyšį sukėlė Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila. Lietuvos DK sostinėje pirmą kartą viešai buvo deginamos evangelikų knygos.
Nei konkretus jų skaičius, nei autoriai ar veikalų pavadinimai nenurodomi. Tyrinėtojos Ingės Lukšaitės nuomone, tai galėjo būti ir vieno žymiausių Lietuvos DK protestantų Vilniaus vaivados ir Lietuvos DK kanclerio Mikalojaus Radvilos Juodojo Bresto Biblijos tiražo dalis. Šis knygų laužas rodė Vilniaus vyskupo ketinimą įvesti knygų cenzūrą. Kartu tai buvo vyskupo konvertito, išugdyto jėzuitų, uolumo liudijimas.
Po knygų deginimo akcijos mieste netruko susiburti fanatiška, agresyviai nusiteikusi minia, puolusi evangelikus, jų tarnautojus ir jų bažnyčią. Tik greita ir bekompromisė valdovo – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos dk Stepono Batoro pozicija užkirto kelią kilti didesniems neramumams.
1581 09 30 karo stovykloje prie Pskovo giliai tikintis katalikas, tačiau kartu religiniu pakantumu pasižymėjęs valdovas išleido griežtą universalą.
Jame nurodyta: „Matydami, jog tose valstybėse ir karalystėse, kur tikėjimas platinamas jėga, kalaviju ir ugnimi, o ne mokymu ir gerais pavyzdžiais, liejamas kraujas, kyla suirutės ir vidiniai karai. Ko mes ne tik kad, Viešpatie saugok, valstybėje, bet ir tarp privačių asmenų nenorime matyti (...) mes nieko jėga nenorime versti tikėti (...) bet norime išsaugoti taiką tarp skirtingų tikėjimų ir tai ginti“. Kartu valdovas paliepė Vilniaus vietininkui surasti ir nubausti kaltuosius.
Gal tokia griežta valdovo reakcija užtikrino skirtingų tikėjimų pusiausvyrą Vilniuje ir Lietuvos DK dar gerą dešimtmetį. Kita vertus ėmė aiškėti, jog religinės tolerancijos laikai artėjo į pabaigą, katalikybė tapo dominuojančia ideologija. Tolerancija Lietuvos DK ėmė nykti, kuomet Vakarų Europoje stiprėjo liberalizmo ir tolerancijos dvasia.
Kartu su tolerancijos pabaigė ėmė nykti ir pati LDK, įsigalėjus kontreformacijai ir katalikybei tapus dominuojančia ideologija valstybingumas gana greitai buvo prarastas. Šia prasme Lietuva niekuo nesiskyrė nuo kitų šalių, kuriose įsigalėjo kontreformacija. Sakykim, tiek Ispanija, tiek Prancūzija, kurios aktyviai persekiojo savo piliečius ir net turėjo užmačių valstybiniu lygiu sunaikinti reformacija, neteko pasaulinės įtakos ir nusilpo.

Sekmininkų bendrijų vyskupų maldos susitikimas


Rugsėjo 24 dieną Rygoje įvyko Baltijos šalių Sekmininkų bendrijų vyskupų maldos susitikimas, kuriame dalyvavo Ago Lilleorg – Estija, Nikolaj Grib ir Janis Ozolinkevič- Latvija ir Rimantas Kupstys- Lietuva.
Nutarta, kad du kartus per metus sekmininkų bendrijų vadovai, tame tarpe vieną kartą kartu su savo padejėjais sutiks maldai ir bendravimui kad mūsų tarpusavio santykiai stiprėtų. Kitas susitikimas preliminariai numatytas Talline 2010 pavasarį.

Sociologai ištyrė nereligingus amerikiečius

АSociologai ištyrė nereligingus amerikiečius. Amerikoje asmenų, kurie nepriskiria savęs jokiai religinei grupei 34 milijonai. Apklausa parodė, kad tai daugiausia jauni vyrai, dauguma jų užaugę katalikiškose šeimose ir turi airiškas šaknis, praneša invictory.org.
1990 metais nereligingų amerikiečių buvo 8,2%, tai dabar jau 15%. Tiesa, šioje grupėje ateistų mažuma 59% šios grupės žmonių vadina save agnostikais arba deistais, 27% tiki asmeniniu Dievu, kai kurie retkarčiais lankosi tarnavimuose. 33% nereligingų amerikiečių turi airiškas šaknis, 28% gyvena pietinėse valstijose.
Du trečdaliai užaugo tikinčiųjų šeimose, 32% nepriklausė jokiai religinei grupei. Buvę katalikai sudaro 35% nereligingųjų, tai didžiausia grupė.

antradienis, rugsėjo 29, 2009

Kazachstanas tapo pirmoji šalis, kuri įtraukė Korano dalis į ekstremistinės literatūros sąrašą


Kazachstanas tapo pirmoji šalis, kuri oficialiai įtraukė Korano dalis (sutas) į ekstremistinės literatūros sąrašą. Astanos teismas priėmė sprendimą uždrausti įvežimą, klausymą audioįrašuose kai kurių Korano Surų Kazachstano teritorijoje. Draudžiama klausyti šių Korano surų "Аchkaf"(Smėlynai), "Muchamad", "Fatch"(Pergalė), "Chužrat"(Kambariai), "Каf", "Таbarak" (Valdžia), "Kalam" (Rašymo nendrė), "Chakka" (Neišvengiama), "Мааriž" Laiptai), "Nuch", "Džinai", "Мūzamil", "Мudrasir"), "Кijama" (Prisikėlimas), "Insan" (žmogus), "Мursalat", "Al-Bakara"(Кarvė) kuriuos skaito šeichas Mišaris al Rašidas.
Iš viso ekstremizmo literatūros sąraše 207 materialai.
Pirmą kartą Korano Suros pripažintos ne tik ekstremistine literatūra, bet ir tekstais, kurie propaguoja vachabizmą.
Praneša "Портал-Кредо"

pirmadienis, rugsėjo 28, 2009

Pasiruošimas renginiui su Deivid HatavėjuAteikite 2009 m. spalio 9, 10 ir 11 dienomis į Vilniaus Siemens areną pasiklausyti Deivido Hatavėjaus. Šiame trijų dienų trukmės renginyje giedos Kijevo Hillsong bažnyčios šlovintojai, Deividas Hatavėjus paprastais žodžiais pristatys gyvenimus keičiančią Evangeliją. Deividas trokšta supažindinti žmones su Jėzumi, nes daugelis žino, kas yra religija, tačiau mažai kas iš tiesų pažįsta Jėzų ir žino, kaip Jis gali mums šiandien padėti!

Tai vienas iš stambiausių Lietuvoje vyksiančių pastaraisiais metais renginių.
Daugiau žinių http://www.evangelijosdienos.lt/lt/home/home.html

Vargas moko vienybės

Indijoje krikščionys demonstruoja vienybę. Krikščionių lyderiai išreiškė viltį, kad teisingumas Indijoje bus pasiektas. Tai įvyko, kai 5 protestantų pastoriaus žudikai iš Orisos valstijos nubausti kalėjimu iki gyvos galvos, praneša "invictory.org". Šį nuosprendį teigiamai įvertino tiek katalikų, tiek protestantų atstovai.
Per pogromus Indijoje nuvo nužudyta 90 žmonių,50 000 tapo pabėgėliais. Induistai pogromų metu degino visų krikščionių konfesijų maldos namus,mokyklas, misijas, vienuolynus, žudė tarnautojus ir paprastus krikščionis, iškeltos 831 bylos.

sekmadienis, rugsėjo 27, 2009

Sirijos muftijus pasmerkė vachabizmą

Kalbėdamas Grozno mečetėje Sirijos muftijus pasmerkė vachabizmą.
"Vachabitai paskelbė karą savo broliams.Jie žudo imamus, musulmonus visame pasaulyje",- sakė muftijus.
Muftijus teigė, kad tokie vachabitai buvo visada - jie nužudė pranašo Mohamedo bendražygį Usmaną ir jo pusbrolį, kai tas meldėsi mečetėje."Jie žudo musulmonus dar nuo tų laikų, argi neskaitė Korane, kad menkesnė nuodėmė yra sugriauti Kaabą, negu pralieti vieną lašą musulmonų kraujo",- kalbėjo muftijus.
Pagal "Interfaks"

penktadienis, rugsėjo 25, 2009

Rusijoje iš Jehovos liudytojų bando padaryti ekstremistus

Rusijoje iš Jehovos liudytojų bando padaryti ekstremistus, nuolat vyksta teismo procesai kuriuose ši religinė organizacija bandoma pavaizduoti kaip ypač pavojinga, o jos literatūra - ekstremistinė.
Naujas toks procesas vyks Gorno - Altaiske, praneša "Портала-Credo.Ru".
Neseniai "ekstremistine" literatūra Jehovos liudytojų leidinius pavadino Rostovo teismas.
Tiesa, teismas turbūt negalės paaiškinti, kaip iš žmonių, kurie atsisako imti ginklą į rankas, padaryti ekstemistus. Procesai greičiausiai susiję su tuo, kad Rusija iš religinės laisvės vis toliau klimsta į valstybinę religiją.

ketvirtadienis, rugsėjo 24, 2009

Moterų pastorių padvigubėjo


JAV moterų pastorių protestantiškose bendruomenėse padvigubėjo. Per 10 metų jų skaičius nuo 5 procentų šoktelėjo iki 10 procentų, praneša invictory.org.
Tyrimų duomenimis, metinis moterų pastorių atlyginimas 45 300 doleriai, vyrų - 48 600. Tai susiję su tuo, kad vyrai tarnauja didesnėse bendruomenėse. Vidutinis suaugusių žmonių skaičius vyrų tarnavimuose - 103, o moterų - 81.

Kiek kas kainuoja

Nors Lietuva laikoma pasaulietine valstybe, tačiau praktiškai turi valstybinę religiją. Valstybinė religija yra tokia, kurią valstybė išlaiko. Kiek kainuoja toks išlaikymas? Galima galvoti, kad tai grynai simbolinė parama, simboliniai gestai, deja, sumos, kurios skiriamos religijai, įspūdingos. Faktiškai valstybė išlaiko katalikų bažnyčia, net sunku nustatyti, kokia suma iš biudžeto nuplaukia į šią organizaciją. Valstybė (ir savivaldybės) finansuoja absoliučiai viską - bažnyčių statybas, restauraciją, tikybos mokymą, vargonininkų paruošimą, katalikiškas stovykas, išlaiko jų dienos centrus, atleidžia nuo bet kokių mokesčių, remia kunigų seminarijas, maitina maldininkus koše per atlaidus,veža pačius maldininkus, moka už bažnyčios tarnus socialinį draudimą, ir net turi sukūrusi specialius namus, kur turi teisę gyventi tik pagyvenę kunigai. Visa tai daroma už valstybės lėšas. Per metus tokiu būdu iš valstybės kišenės katalikybei per metus atsieina, mano nuomone, iki 80 milijonų litų. Taigi, prisiminus, kad katalikybė nuolat skundžiasi jog yra neturtinga, sumos yra įspūdingos.

trečiadienis, rugsėjo 23, 2009

Verčia manekenus laikytis šariato


Irane naujos mados, jei ligi šiol islamo policija sekdavo, kad žmonės atitiktų šariato reikalavimus, tai dabar ėmėsi manekenų.
Policininkai uždraudė statyti vitrinose manekenus be hidžabų.
Be to, draudžiama vitrinose rodyti vyriškus kaklaraiščius ir varlytes. Priimta ir tai, kad moterų apatinius galės pardavinėti tik moterys. Apie tai pranešė IRNA.

Turkijoje atsiras pirma "šventojo Jėzaus" mečetė

Turkijos mieste Dijarbakir atsiras pirma "šventojo Jėzaus" mečetė, skirta Jėzui Kristui. Jos statyba jau prasidėjo, tuo musulmonų bendruomenė nori parodyti geros valios ženkla krikščionims, praneša "invictory.org".
Visuomenės reakcija į šitą sprendimą nebuvo vienareikšmė, tačiau kadangi Jėzus minimas ir Korane, niekas negali netrukdo duoti mečetei šį vardą.
Sirų stačiatikių ir protestantų tarnautojai vadina šį žingsnį "revoliuciniu" ir tolerancijos ženklu krikščionims.
Šiame mieste anksčiau buvo didelė krikščionių bendruomenė, kurią sudarė armėnai ir sirai,bet 1915 metais ji buvo sunaikinta per žiaurias žudynes.
Turkijoje yra Jėzaus (Isos) mečetės, tačiau jos skirtos vienam musulmonų dvasininkui.

antradienis, rugsėjo 22, 2009

Ruošiamasi evangelizacijai su David Hathaway

Spalio pradžioje Vilniuje, Siemens arenoje, planuojama evangelizacija su pastoriumi iš Anglijos David Hathaway.
Bendram darbui Lietuvoje susijungė apie 50 skirtingų krikščioniškų bažnyčių. Tai bus vienas iš didžiausių evangelinių renginių Lietuvoje.

ketvirtadienis, rugsėjo 17, 2009

Lazaro - šlovinimasŠiek tiek šlovinimo iš Brazilijos sekmininkų bažnyčių.

Kolumbijoje nužudytas dar vienas pastorius

Kolumbijos pastorius buvo nužudytas savo namuose sekmadienį. 41 metų Rafael Velasquez, pastorius "Foursquare Gospel Church" bažnyčios, mirė akimirksniu, kai jį sušaudė trys uniformuoti vyrai. Ataka įvyko po pamaldų Montelibano mieste pastoriaus namuose, jo žmonos ir šešių jaunų narių iš bažnyčios akivaizdoje.
Sukarintos grupuotės varžosi dėl valdžios regione, yra manoma, kad jos yra atsakingas už pastoriaus žmogžudystę. Tai didesnio masto sunkių pažeidimų religinės laisvės Kolumbijoje iliustracija.
Naujas CSW pranešimas atskleidžia šiurpias sistemingo persekiojimo dėl religinių įsitikinimų detales. Daugiau kaip 200 protestantų bažnyčių buvo prievarta uždarytos ir daugiau nei 35 pastoriai buvo nužudyti įvairių grupuočių per pastaruosius trejus metus.
Šaltinis "christiantoday.com"

trečiadienis, rugsėjo 16, 2009

Abchazija atsiskyrė, bažnyčia irgi

Abchazijos stačiatikių bažnyčia pareiškė, kad atsiskiria nuo Gruzijos stačiatikių bažnyčios.
Rugsėjo 15 dieną Suchumio katedroje susirinkę šventikai nusprendė nutraukti saitus su Gruzijos bažnyčia, kuriai priklausė nuo 1943 metų.
Abchazijos bažnyčia dabar turės dvi vyskupijas Picundos ir Suchumio. Be abejo, tuo pačiu buvo pareikšta, kad bažnyčia kreipsis pagalbos į Rusijos stačiatikių bažnyčią.
Pagal "Maranatha"

Islamas - tai politinė sistema

JAV išleistoje knygoje buvęs musulmonas Reza Safa, paskoja apie tai, kas yra islamas iš tikro. Jo nuomone, islamas yra ne religija, o žmonių valdymo sistema.

Tulsoje Fisherman's House Church pastoriumi tarnaujantis buvęs musulmonas iš Irano Reza Safa, pasakoja, kad rugsėjo 11-osios įvykiai, kai po teroristinių išpuolių buvo nugriauti bokštai dvyniai, padėjo islamo religijai, nes vyriausybė ėmė tvirtinti, kad islamas - taiki religija, kuri nepalaiko terorizmo.
"Štai kas įvykop po rugsėjo 11-osios atakų - vyriausybė ir žiniasklaida ėmė tvirtinti, kad islamas - taiki religija, bet aš sakau, kad tai netiesa,- sako Reza Safa,- Islamas - ne religija, o politinė sistema. Ir šita politinė sistema, kaip ir komunizmas, neša didžiulį pavojų mūsų egzistavimui. Jeigu bažnyčia nesuvoks, kad šita religija neša blogį, jei visuomenė nesuvoks, problemos su radikalizmu tik augs".
Pagal "In vyctory"

antradienis, rugsėjo 15, 2009

Pedofilijos mastai Katalikų bažnyčioje


Ką pasakytumėte apie švietimo sistemą, jei paaiškėtų, kad 4000 mokytojų seksualiai išnaudojo 11 tūkstančių savo mokinių arba, ką pamanytumėte apie policiją, kai paaiškėtų, jog 4000 policininkų prievartavo ir seksualiai išnaudojo suimtuosius?

Tokių nusikalstamų veiksmų masto neįmanoma įsivaizduoti nei švietimo sistemoje nei policijoje, tačiau katalikų bažnyčioje, kuri pompastiškai vadina save "vienintele tikra" krikščioniška bažnyčia ir Kristaus paveldėtoja, tokie skaičiai tik JAV vyskupijose. Visiškas moralinis Vatikano sistemos bankrotas - institucija, kuri laiko save moralinių vertybių saugotoja nespėja nukentėjusiesiems mokėti kompensacijų.
Banga jau atsirito iki Europos, uždanga plyšta - aiškėja kraupūs pedofilijos mastai Katalikų bažnyčioje. Apie Italijoje kilusį skandalą, kai kunigai tvirkindavo pavyzdiniu laikyto kurčnebylių prieglaudos auklėtinius, rašo "Lietuvos rytas"
"Lytinio priekabiavimo aukos vis drąsiau ryžtasi sulaužyti nerašytas taisykles. Vien šiemet pradėtos 73 kunigų lytinės prievartos bylos. Šiemet 235 aukos prabilo apie skaudžius išgyvenimus, slėptus dešimtmetį ar net ilgiau.
Daugiausia kaltinimų dvasininkams atskriejo iš literatūrinių herojų Romeo ir Džuljetos meilės miesto – Veronos. Čia esančioje katalikiškoje parengiamojoje mokykloje – Antonio Provolo institute kurtiesiems tryško ne tyra meilė, o kas naktį vykusios kunigų orgijos su klausos negalią turinčiais berniukais.
„Kiekvieną naktį mus kunigai vesdavosi tai į miegamąjį, tai į tualetą, netgi į klausyklas ir ten mus čiupinėjo. Jaučiausi lyg miręs“, – teigė daugiau nei dešimtmetį internate praleidęs Alessandro Vantini.
Pasak vyro, kunigai dažniausiai rinkdavosi neturtingus, fiziškai arba protiškai sužalotus, problemų dėl narkotikų turinčius jaunuolius.
„Kaip galėjau papasakoti savo tėvui, kad kunigas su manimi lytiškai santykiavo? Mane būtų primušę“, – teigė dabar 59 metų A.Vantini.
„Vyskupas Giusepe Carraro mane vesdavosi į tamsų kambarį. Ten jis liesdavo save ir mane, kaišiojo man bananą ar pirštą“, – pasakojo kitas internato auklėtinis Gianni Bisoli".

Duoroda dėlZ. http://www.lrytas.lt/-12529902941251809935-p2-prabilo-ital%C5%B3-dvasinink%C5%B3-seksualiai-i%C5%A1naudoti-berniukai.htm


Pedofilijos skandalai JAV ir Airijoje - skaičiai

2002 metais paaiškėjo, kad JAV nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio daugiau nei 4 tūkst. kunigų lytiškai išnaudojo apie 11 tūkst. vaikų.

Iki 2004 metų JAV kunigus lytiniu išnaudojimu nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio iki 2002 metų apkaltino 10 667 žmonės. 46,9 proc. kaltinimus kunigams pateikusių žmonių sakė, kad lytinę prievartą patyrė ne po vieną kartą.

2007 metais dėl seksualinio išnaudojimo buvo įteikti dar 689 pareiškimai. Iki 2008 metų balandžio JAV katalikų bažnyčia kunigų pedofilų aukoms už padarytą žalą buvo sumokėjusi 2 mlrd. dolerių (apie 5 mlrd. litų).

2009 metų gegužę panašus skandalas nauja jėga užvirė ir Airijoje. Čia buvo paviešinta ataskaita, apnuoginusi Katalikų bažnyčios globotų vaikų patirtą prievartą.Dokumentą paskelbė komisija, 9 metus tyrusi žiaurumus, kuriuos nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo iki dešimtojo dešimtmečio patyrė Katalikų bažnyčios globojami airių vaikai.
Išmokų suma aukoms gali siekti nuo 2 iki 11 milijardų eurų.

Sukilimas išrinktųjų klube

Sukilimas išrinktųjų klube - visas valstybės lengvatas turinčių religijų klube - sukilimas.Iki tol ramiai besidaliję privilegijas dabar staiga vieni atsibudo, kad jiems teisių per maža ir garsiai pasakė tai, kas ir taip seniai žinoma - visa valstybės politika piliečių tikėjimo klausimais gimsta katalikų vyskupijose, be jų palaiminimo nevyksta niekas. Kitaip sakant - neoficiali valstybinė religija, tęsianti "geriausias" jėzuitiškas tradicijas, egzistuoja. Apie tai prabilo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae-Sinodas generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikai reformatai piktinasi, kad Vyriausybei religiniais klausimais esą patarinėja Lietuvos vyskupų konferencijos deleguoti asmenys. Reformatų kantrybės taurę perpildė neseniai įvykęs Radvilų giminės perlaidojimas, kai premjeras A.Kubilius nusprendė laidoti garsios giminės atstovus be religinių apeigų.
Pasirido net ir "išrintųjų religijų" klube katalikybė naudojasi ypatingu "išrinktumu".
„Vyriausybėje politiniais reikalais premjerams jau 20 metų patarinėja Vyskupų konferencijos - hierarchinės Bažnyčios, kuri turi visai kitą statusą nei kitos tradicinės religinės bendruomenės – deleguoti asmenys. Ar nereikėtų patarėjo būtent tradicinių religinių bendruomenių klausimais iš tų bendruomenių, kurios neturi hierarchinės santvarkos?“, - klausia Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae-Sinodas generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas.
Būtent dėl patarėjo religijos klausimais, pasak R. Mikalausko, iki šiol neaiškus valstybės santykis su evangelikų reformatų bendrija, ne tiek seniai taip pat nebuvo aiškus santykis su sentikių bendrija, klausimų kyla žydų bendrijoje.
„Lietuvoje skelbiama, kad nėra valstybinės religijos. Galbūt patarėjui, kuris deleguotas kitos konfesijos, neetiška patarinėti ir siūlyti tam tikrus veiksmus“, - įsitikinęs jis.
R. Mikalausko teigimu, kad Vyriausybės patarėjai religijos klausimais atstovauja katalikų hierarchų nuomonei – vieša paslaptis.
Vyriausybė,aišku, tokias įžvalgas neigia ir tikina dirbanti su visomis religinėmis bendruomenėmis.
Prognozuoti galima taip - greitai reformatų problemos bus išspręstos ir vėl bus tyla ir ramybė, vyskupai, turbūt, patars patarėjui pamaloninti sukilėlius.

sekmadienis, rugsėjo 13, 2009

Olandai nubaudė islamišką mokyklą už neapykantos propagavimą

Olandijos vyriausybė nubaudė islamišką mokyklą už neapykantos kitų tikėjimų žmonėms propagavimą. Vyriausybė musulmonų pradinei mokyklai Amsterdame 4,5 milijonų eurų subsidiją sumažino 5%, o Amsterdamo munipaciletas, kuris taip pat skirdavo lėšų, atsisakė finansuoti mokyklos veiklą.
Švietimo ministerija pareiškė, kad mokykla aktyviai trukdo integruoti vaikus į visuomenę - per pamokas vaikams aiškinama, kad visi nemusulmonai yra antros rūšies žmonės ir kad krikščionybė ateityje išnyks.
Nuoroda dėl Z.: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=31897

šeštadienis, rugsėjo 12, 2009

Katalikų bažnyčios milijonai sukasi... pornobiznyje


Mano galva, Katalikų bažnyčia galutinai baigia išsikraustyti iš proto. Anot žinomos patarlės "Žuvis pūna nuo galvos". Šiuo atveju, net nežinau, kaip vertinti žinią, kad katalikų vyskupai leido vienam iš didžiausių katalikų ordinų "Krikščioniški broliai" investuoti į kompanijas, kurios pelną gauna iš pornobiznio.

Katalikų ordinas "Krikščioniški broliai" dešimtis milijonų dolerių investuoja į kompanijas, kurios didelę pelno dalį gauna iš pornoverslo.
Leidimą "tokioms investicijoms" 2003 metais davė JAV vyskupų konferencija, tiesa, nurodė, kad tik "nedidelė dalis pelno" gali būti iš šio purvino verslo.
Pats ordinas yra stambiausias katalikų bažnyčios investuotojas, akumuliuojantis milijardus dolerių iš daugiau kaip tūkstančio vyskupijų.
Praneša "Interfax".

Zigmo prašymu nuoroda: http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=31941

Pakistane vėl suėmė krikščionis

Pakistano policija suėmė du krikščionis, nes šie valgė dieną Ramadano mėnesį, kai visi musulmonai pasninkauja, informuoja factnews.ru, Juos apkaltino šventojo mėnesio negerbimu, nors krikščionims šiuo metu neprivalu pasninkauti. Incidentas įvyko Pendžabo provincijoje. Kaip pranešė vietos žiniasklaida, du krikščionys – Gullas Masis ir Ashiras Sohailas vyko autobusu. Kelionės metu autobusas sustojo prie viešbučio, kur keleiviai galėjo išgerti arbatos ir užkasti. Tuo metu prie jų priėjo policininkai ir apkaltino islamo pasninko nesilaikymu.
Krikščionys atsakė neprivalantys pasninkauti, nes neišpažįsta islamo. Tada policininkai juos sulaikė ir nugabeno į vietos policijos nuovadą. Po kelių dienų vyriškius perkėlė į Sargoto miesto kalėjimą, jų laukia teismas.
Greičiausiai jie bus teisiami pagal vadinamąjį "piktžodžiavimo" įstatymą, kuris praktiškai pritaikomas bet kokioje situacijoje. Sakykim, vien tai, kad esi krikščionis, jau galima traktuoti, kad įžeidi islamą ir pranašą Mochamedą.

penktadienis, rugsėjo 11, 2009

Kinų krikščionių himnaiIštrauka iš filmo."Kryžius.Jėzus Kinijoje" pasakojanti apie kinų krikščionių gyvenimą. Šioje dalyje - pasakojimas apie "Kanaano himnus" ir jų autorę Xiao Min. Tai puikus pavyzdys, kaip Dievas gali panaudoti bet kurį žmogų savo darbui, jeigu tik žmogus nori ir trokšta.
Xiao Min istorija pritrenkia to, kad tai moteris, kuri net nebaigė mokyklos, paprasta valstietė, nepažįsta natų. Vis dėlto, ji tapo pagrindine pogrindinės kinų krikščionių bažnyčios himnų autore. Net tėvai ir artimieji iš pradžių nepatikėjo, kad ji yra šių himnų autorė.

Mirtina malda

Austrijoje vienas sostinės Vienos gyventojas tragiškai žuvo besimelsdamas katalikų bažnyčioje, kai ant jo užgriuvo 400 kilogramų senovinis altorius, praneša "Интерфакс-религия".
Giunteris Linkas buvo labai religingas žmogus,sakė policija, o tą vakarą į bažnyčią jis nuskubėjo padėkoti už tai, kad jį gelbėtojai išgelbėjo iš lifto, kuriame jis buvo įstrigęs.Manoma, kad jis besimelsdamas užkabino senovinį altorių, kuris užgriuvo ant jo.
Nelaimėlio kūną žmonės rado tik kitą dieną.

ketvirtadienis, rugsėjo 10, 2009

Prezidentas veda šlovinimą


Pastorius Rodnis Hovardas-Braunas grįžo iš viešnagės Pietų Afrikoje, kur šiuo metu vyksta prabudimas. Pastorius papasakojo apie Burundžio prezidentą Pjerą Nkurunzizą, kuris yra puikus pavyzdys, kaip tarnauti žmonėms ir Dievui. Iki jo Burundyje prezidentai neišsilaikydavo ilgai, juos nužudydavo. Savaitė po to, kai užėmė savo postą Pjeras Nkurunziza pareiškė, kad keliaus po šalį dviračiu be apsaugos. "Jei norite mane užmušti, tai geras laikas jums, bet mano Dievas, kuris saugojo mane upėje nuo krokodilų, apsaugos ir nuo jūsų",- sakė jis televizijai. Šiemet sukako 4 metai, kai jis poste.
Pjeras Nkurunziza yra šlovinimo lyderis bažnyčioje ir jam padeda trys chorai, beje, dviejų tradiciniais niekaip nepavadinsi - vaikų namų auklėtinių ir apsaugininkų chorai.
Nuotraukoje - Burundžio prezidentas veda šlovinimą.
Pagal "In Vyctory"

Rusija ruošiasi tapti "Trečiąja Roma"


Rusija ruošiasi tapti "Trečiąja Roma" - apie tai prabilo Vsevolodas Čaplinas, įtakingas provoslavų šventikas, praneša "NEWSru".

"Terminą "Trečioji Roma" aš vertinu kaip "Šventoji Rusija" - kaip į šaukimą, kad mūsų tauta imtų visą atsakomybę už visą krikščionybės istoriją",- kalbėjo šventikas.

"Tai ne valdžios, o švietimo misija, tarnavimo misija. Mūsų tauta jau ne kartą vykdė šią misiją ir vykdys toliau",- pridūrė jis.
Filosofinė mintis, kad Rusija yra Dievo išrinkta ypatingiems tikslams ir savo skausmais ir vargu "atpirks" visą pasaulį nėra nauja, ji atsirado dar 18-19 amžiuose. Reikia tikėtis tai, kad Rusija ruošiasi tapti "Trečiąja Roma" nebus tolygu veiksmui, kuris buvo vadinamas "Trečiuoju reichu". Istorija rodo, kad idealai visada būna gražūs
o veiksmai deja deja.
Pagal "Newsru"

antradienis, rugsėjo 08, 2009

Valdžia nenori girdėti, kad Radvilos buvo reformatai

Reformacijos pradininkai Lietuvoje - didikai Radvilos - perlaidoti kaip bedieviai ir netikintys žmonės. Taip antradienį surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos prezidentė Renata Bareikienė.
Sprendimą Radvilas laidoti tik valstybiniu būdu be dvasininkų patarnavimų priėmė savo katalikiškomis pažiūromis garsėjantis premjeras Andrius Kubilius. Sprendimas motyvuotas tuo, kad reformatų šiuo metu yra du sinodai, todėl neaišku, kuris teisėtas

„Visi žinome, kad Radvilos buvo reformatai, globojantys, plėtojantys šitą tikėjimą ir nešantys šito tikėjimą, šviesą, kultūrą į Lietuvą. Tačiau staiga jie buvo perlaidoti kaip bedieviai ir netikintys žmonės. Mūsų Bažnyčia, mūsų parapijos ir visi tikintieji jaučiamės pažeminti ir įskaudinti, įžeisti“, - sakė R. Bareikienė.

A.Kubiliaus sprendimą Radvilas laidoti tik valstybiniu būdu be dvasininkų patarnavimų ji vadina daugiau nei keistu. Anot R. Bareikienės, į laidotuves buvo sukviesti garbingi kunigai, vyskupai iš JAV, Vokietijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos. „Galite įsivaizduoti, kaip mes jautėmės per laidojimo ceremoniją, kai palapinėje stovėjo turbūt ir garbingų žmonių, ir visokiausių, nežinau, kokiu pagrindu, surinktų, o mūsų svečiai stovėjo šone – buvo atstumti“, - retoriškai klausė R. Bareikienė.

Religines apeigas leista atlikti tik pasibaigus ceremonijai.

Musulmonai "netikėliams" leido gyventi

Daugelyje musulmonų kraštų, ypač Saudo Arabijoje, penktadienio pamokslas baigiasi malda - kad žūtų visi netikėliai islamo priešai, visų pirma Izraelis.
Tačiau dabar vienas įtakingas šeichas Salimas el-Avdachas nusprendė pakeisti maldą. Kalbėdamas per televiziją jis pasakė:"Melstis dėl visų netikėlių(t.y.kaaip nurodo islamas - nemusulmonų) sunaikinimo neleidžiama. Tokia malda - prieš dievo valią, kuris nori kad visi netikėliai stotų į tikrą kelią".
Taigi, bent jau menka viltis "netikėliams" paliekama. Kas iššaukė tokius pasikeitimus, sunku pasakyti, galbūt patys musulmonų teologai jau pasibaisėjo nekontroliuojamu ne tik "netikėlių", bet ir pačių musulmonų žudymu, kurio įkvėpėjęs yra karingasis vahabizmas, eantis oficialia Saudo Arabijos islamo versija.
Pagal "MIgnews".

pirmadienis, rugsėjo 07, 2009

"Naujoji karta" sėkmingai tarnauja Ukrainos kalėjimuose


Bažnyčia "Naujoji karta" tarnauja Ukrainos kalėjimuose, nors tarvavimas pradėtas tik 2008 pavasarį, 2009 metais misija suplanavo pradėti reguliarius tarnavimus 40 kolonijų įvairiose Ukrainos srityse. tai jau vyksta - kaip praneša "invictory.org", jau 22 kolonijose vyksta reguliarūs tarnavimai, kuriuos veda pastoriai - kapelionai, o 18 "Naujosios kartos" misijos taškų laukia savo tanautojų.

Slovėnijoje religijos reikalais rūpinsis... satanistas

Pasaulyje vis gražiau ir gražiau. Slovėnijos katalikai išreiškė "gilų susirūpinimą dėl Slovėnijos valstybės ir Slovėnijos vyskūpų konferencijos tolesnio bendradarbiavimo" po to, kai naujuoju religijos reikalų tvarkytoju buvo paskirtas Aleš Gulič,kuris yra vienas iš klubo «MC Bracia Szatana» steigėjų.
Taip pat katalikų hierarchus jaudina ne tik, kaip naujasis patikėtinis elgsis su jų konfesija, bet ir tai, kaip jis anksčiau pasisakė apie religinę laisvę. "Milites Christi Imperatoris" skelbia, kad Slovėnijos protestantai, provoslavai ir musulmonai irgi pasisakė prieš šią kandidatūrą.
Pagal "НХМ"

sekmadienis, rugsėjo 06, 2009

penktadienis, rugsėjo 04, 2009

Irane sadistiškai kankinamos krikščionės moterys


Pasižiūrėkite į veidus - šios dvi moterys lėtai miršta kankinamos.
Irane ruošiamasi nužudyti dvi krikščiones, kurios kilusios iš musulmonų šeimų. 27 Meriem Rostambur ir 30 Marziech Eleilambad ruošiamasi bausti mirties bausme, praneša "Agazilos.org"Jos moterys buvo areštuotos pavasarį, kai islamiška policija rado jų namuose "Naująjį Testamentą".
Šiuo metu moterys laikomos Teherano kalėjime, kur islamiško režimo pareigūnai jas kankina 5 kartus per dieną.
Atsisakiusios islamo moterys sadistiškai ir metodiškai kankinamos - penkis kartus per dieną mušamos rimbais, tuo metu kai musulmonai meldžiasi, be to, joms kasdien mažinamas maisto ir vandens davinys. Taip vyks iki to laiko, kol jos "grįš į islamą".
Vyko jau vienas teismo posėdis, prokuroras reikalavo "sugrįžti į islamą", bet jos atsisakė ir pareiškė, jog "dėl nieko nesigaili ir seks Kristumi" praneša "Портал-Кредо".
Jeigu kankinimai nesiliaus, gali būti kad antro teismo posėdžio neprireiks, jas islamo revoliucijos sergėtojai, vadovaudamiesi islamo teise, tiesiog nukankins. Kaip visada tokiais atvejais, liberali vakarų žiniasklaida tyli.

ketvirtadienis, rugsėjo 03, 2009

Australijoje pasirodė "Policininko Biblija"

Australijoje Biblijos draugija išleido "Policininko Bibliją", praneša"invictory.org". 3000 šios neįprastos Biblijos egzempliorių jau išspausdinti ir bus išdalinti policininkams.Joje yra specialios maldos, taip pat surašytos policininko etinės normos ir kiti specifiniai dalykai.
Australijoje Biblijos draugija teigia, kad Biblijų leidimas atskiroms profesinėms grupėms jau tapo įprasta praktika - daugelyje šalių yra "Parlamentarų Biblija" ir "Kareivio Biblija".

trečiadienis, rugsėjo 02, 2009

Katalikai nusprendė prieš sužadėtuves ir prieš seksą būtinai pasimelsti

Katalikai mano, kad sutuoktiniai katalikai prieš mylėdamiesi turėtų kartu pasimelsti. Speciali „Malda prieš pradedant mylėtis“ turėtų apvalyti tikinčiuosius nuo egoizmo, aiškina Katalikiškos tiesos bendruomenės atstovai. Kaip rašoma laikraštyje „The Daily Mail“, maldelė išspausdinta specialiame 64 puslapių „Maldininke sutuoktiniams“.
Maldele sutuoktiniai turėtų prašyti Dievo tikros meilės ir švelnumo. „Atveriame savo širdis tau, vienas kitam ir tavo šventai valiai“, – sakoma maldoje.

„Svarbu, kad Bažnyčia skatintų santuokos ir šeimyninio gyvenimo vertybes, taip kad tai – vienas iš kelių, – pabrėžė vyskupas. – Anksčiau, bent jau pastaruoju metu, tokių bandymų nebūta... Nieko panašaus neatsimenu.“

Naujoje knygoje katalikams yra maldų visiems vedybinio gyvenimo atvejams. Rašoma, kaip melstis prieš sužadėtuves, nusprendus susilaukti vaiko, nėštumo metu ir auklėjant vaikus.
Pagal"delfi"

"Tikėjimo žodis" keičia požiūrį į alkoholio vartojimą

Bendrija "Tikėjimo žodis", anksčiau besilaikiusi neigiamo požiūrio į alkoholio vartojimą, keičia požiūrį - tvirtinama, kad kriščionis gali vartoti alkoholį, tačiau - saikingai. Bendruomenės internetiniame tinklalapyje į skaitytojų klausimą apie alkoholį atsakė pastorius Darius Širvys.
Pateikiame pastoriaus atsakymą, atspindintį naują bendrijos "Tikėjimo žodis" požiūrį:

"Jūs pakankamai tiksliai įžvelgiate tai, ko šiuo klausimu Biblija iš tiesų reikalauja iš krikščionio: biblinis normatyvas, t.y. moralinis įsakymas, galiojantis visiems krikščionims, yra susilaikymas, susivaldymas, santūrumas (Gal 5, 23; Tit 2, 2; 2 Pt 1, 6). Šventajame Rašte nedviprasmiškai smerkiamas nesaikingas stiprių gėrimų vartojimas, tačiau nereikalaujama visiškos abstinencijos.

Paulius moko, kad krikščionys neturi turėti problemų, susijusių su maistu ir gėrimu: „Maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome, nieko nelaimime, ir kai nevalgome, nieko neprarandame" (1 Kor 8, 8); „Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje" (Rom 14, 8); „Jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims, tai kodėl gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, pasiduodate nuostatoms („Neliesk! Neragauk! Neimk!" - visa tai vartojama dingsta) pagal žmonių priesakus bei doktrinas?" (Kol 2, 20-22).

Krikščioniška laisvė leidžia tiek saikingai vartoti alkoholį, tiek visiškai nuo jo susilaikyti, tačiau nei viena, nei kita nėra labiau dorybinga. Visiškas susilaikymas tik tada nėra pateisinamas ir geras, jei ši praktika laikoma labiau bibliška, dvasiška ar taikoma kaip normatyvas kitiems.

C. S. Lewis savo knygoje „Tiesiog krikščionybė" šiuo klausimu rašo: „Būtų neteisinga manyti, kad visi krikščionys privalo būti visiškai negeriantys; islamas, o ne krikščionybė yra absoliučios blaivybės religija. Žinoma, bet kuriam krikščioniui gali būti privaloma tam tikru metu susilaikyti nuo svaigiųjų gėrimų dėl kelių priežasčių: jis yra toks žmogus, kuris pradėjęs gerti, nebegali sustoti; ar todėl, kad pinigus nori atiduoti vargšams; arba todėl, kad yra su girtauti linkusiais žmonėmis ir nenori jų pastūmėti gerti. Tačiau pats nesmerkia; ir jam malonu matyti, kaip kiti žmonės džiaugiasi tuo dalyku, nuo kurio jis susilaiko. Vienas iš blogo žmogaus bruožų yra tas, kad ko nors atsisakydamas pats, jis nori, jog ir visi to atsisakytų. Tai nėra krikščioniška. Krikščionis gali apsispręsti dėl ypatingų priežasčių atsisakyti ko nors: vedybų, mėsos, alaus ar kino; bet kai tik jis pradeda aiškinti, kad tie dalykai yra patys savaime blogi, imama iš aukšto žiūrėti į šių dalykų neatsisakiusius, - jis jau klysta" (76 psl.).

Svarbu pastebėti, jog, pasak Pauliaus (1 Kor 8; Rom 14), tikintieji yra moraliai įpareigoti atsižvelgti į „silpnuosius", t.y. tuos, kurie sąžinėje (be to, psichologiškai ir fiziologiškai) nėra laisvi nuo tam tikrų įtakų. Pavyzdžiui, jei kieno nors saikingas mėgavimasis alkoholiniais gėrimais gali ką nors iš aplinkinių vesti į girtuoklystę, t.y. į nuodėmę, tuomet geriau visiškai susilaikyti - „gera yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas tavo brolį piktina, žeidžia ar silpnina" (Rom 14, 21). Taip elgtis skatina meilė bei krikščioniška moralė, nes girtuoklystė yra priešiška sveikam krikščioniškam gyvenimui ir turi būti aiškiai smerkiama ir uždrausta bažnyčios nariams. Biblinis susilaikymas arba visiška blaivybė (abstinencija) turi būti apgalvota, sąmoninga ir nukreipta į silpnesniųjų poreikius (Rom 14; 1 Kor 8).

Mano įsitikinimu, bažnyčios „Tikėjimo žodis" narys turi teisę tiek į visišką abstinenciją, tiek į saikingą alkoholio vartojimą, jei tai neskaudina, nežeminina bei nepiktina aplinkinių, o taip pat nestumia nei jo paties, nei silpnesniųjų į nesusivaldymą ir girtuoklystę.

Pastorius Darius Širvys"

antradienis, rugsėjo 01, 2009

Bažnyčioje skambės opera

JAV Šenektedžio mieste, netoli Niujorko, operos trupė "Liht Opera"nusipirko katalikų bažnyčią,kurią pertvarkys į teatrą, praneša invictory.org.
Operos trupė nusipirko šv.Jono Krikštytojo bažnyčią, kuri yra seniausia apylinkėje, statyta 1839 metais. Naujas teatras, įkurtas bažnyčioje po rekonstrukcijos, turėtų atsidaryti 2010 metais, salėje bus 300 vietų, o buvusioje parapijos mokykloje įsikurs teatro klasės.
Katalikų bažnyčia Jav patiria rimtų bėdų, nes vien Niujorko vyskupijoje šiemet uždarytos 33 parapijos. Parduotoji šv.Jono Krikštytojo bažnyčia yra viena iš jų.