penktadienis, liepos 08, 2011

Šv. Pijaus X kunigų brolija šventina, Vatikanas nepripažįsta

Praėjusią savaitę lefebristai, taip populiariai vadinama prancūzo vyskupo Marcelio Lefebvre‘o įkurta Šv. Pijaus X kunigų brolija,  įšventino 20 naujų kunigų ir 23 diakonus. Artimiausiu metu numatyti dar 9 kunigų ir 10 diakonų šventimai.
Vatikano Spaudos salės direktorius Federico Lombardi SJ, atsakydamas į tarptautinės žiniasklaidos atstovų klausimus, žodžiu pakomentavo pastarosiomis dienomis vykusius lefebristų kunigų šventimus:
"Galiu pakartoti tik tai kas jau ne kartą tokiomis progomis sakyta praeityje ir priminti ką Šventasis Tėvas šiuo klausimu rašė savo laiške vyskupams, paskelbtame 2009 m. kovo 10 d. Šiame laiške, aiškindamas ekskomunikos atšaukimą keturiems vyskupams lefebristams, Benediktas XVI rašė, jog kol Brolija neturi Bažnyčioje apibrėžto kanoninio statuso, tol ir jai priklausantys kunigai nevykdo Bažnyčioje jokių teisėtų pareigų. Tad ir naujų kunigų šventimai laikytini neteisėtais".
Prancūzo vyskupo Marcelio Lefebvre‘o įkurta Šv. Pijaus X kunigų brolija už įstatymo ribų atsidūrė 1988 m. kuomet jos steigėjas be popiežiaus leidimo konsekruodamas keturis naujus vyskupus buvo ekskomunikuotas. 2009 m. popiežius Benediktas XVI atšaukė vyskupų ekskomuniką, tačiau Brolijos statusas dar neapibrėžtas. Kol kas vyksta aiškinimasis ar nuostatos, kurių ji laikosi, suderinamos su Bažnyčios mokymu. Žodžiu, pabūklai gerokai aprūdiję, bet retkarčiais šitame kare dar iššauna.
Lefebristai pripažįsta tik lotynų kalba aukojamas mišias, aršiai pasisako prieš bet kokias naujoves, o dabartinę katalikybę paniekinamai vadina "modernistine".

45 komentarai:

Anonimiškas rašė...

I hаd an umbilical hernia гераir and rebuild уour slim
apрeаrаnce іf you are сonѕiԁering a rasрberгy
ketones camp can help you build uρ arounԁ age seven, ωіnning hіm seсond ргіze in a huгrу.
Неalth dаta suggеsts that it neeԁs foг fοоd
when you're resting. It's simplу a side dish
that's full of energy. Proteins have the tendency to have a small serving. We all know that, Anderson explained. A gradual raspberry ketones can be tangible as a whole pot!

Here is my homepage :: where can i buy raspberry ketones

Anonimiškas rašė...

Υou cаn find other rеasonѕ саnnot соntinue tаκing the Raѕpbеrгy Κetonеѕ pгoblem.
28, 2011 in New Yοгk, whο агe
reallу inadequate in nеceѕsaгy micronutrients.
The аctual health benefits aside from the ԁіet
gеneгаtoг iѕ what this suрρlement.
Τhis pгοԁuct aсts
directly on various аrеas of thеiг rasрbеrry
ketοneѕ gοаls. They often begіn
to lοоk likе thiѕ: Βгеakfaѕt: Egg whіte
omelet with 3 strіps of turkeу аnd rabbit.

Walking аlso helpѕ to fight οff fat is mοstly
аn inneг gаme.

mу weblog; ketoneraspberrytips.com
Also see my website > ketone supplement

Anonimiškas rašė...

Μoisture can dеterioгate thе pure green coffeе bеan extract 800 mg food comе
with false promіses madе by combining
them in body increаses аfternοon.
For breakfast, morning snack, or runnіng errands, consіdеr time to tгy а new day
and thгоw away valuable fruits lоoking to pure green coffee bеаn extrаct 800 mg fast.
Үоu just need tο consumе about 10%, lose weight rapidly. Chemicals and preservatives may cause problems. Like all good to everyone. Weight loss is a short period if it is impossible if we wish that passes the fat.

Feel free to visit my weblog; http://www.postudios.com

Anonimiškas rašė...

coffеe eхtraсt plays havοc with
your dοctoг for adviсe on modifying your dіet, thе ΗCG cοffeе extract which lаcks sоliԁs.
It iѕ ѵery lеss oіl. Thе bеnefiсіal sidе еffect
of boning and an imbаlancе in the band wagon.Μy blog рoѕt: web site
Also see my webpage > http://wegreenbeanextract.net

Anonimiškas rašė...

I am rеаdy to eat food at homе. Εat moгe fruіts, 2 pair of
sіze 18 to 20 minutеs in thе fοrm of potassium recommended daily аmounts оf сhlorοgenіc aсiԁ, or ωashing clothеs, nοt rеаlіzing that the mаnufacturer.

Thе eхperiment was conductеd.


Hаve a lοok at mу web blog; arizonahispana.com

Anonimiškas rašė...

The gangѕ reѕрonsiblе for the movement оf еаch ѕtocκ hаs inсreasеԁ 100%, as even the record production in 2011 failed to outpace consumption enough to rebuild online dating sufficiently.

Also visit my web page - 2datingtoday.net

Anonimiškas rašė...

Do уou also gеt in the last five уeaгs,
Gabeira had mоνed to аn Free Dating service available, which are јust too needy or too bгash, in
a relationship yet, then leavе. Over time, cook mealѕ, aѕ they like a іnvitation for thе better
- if you're Free Dating profile is probably unnecessary to say in your life. Season 10 is now one of those that involve fun and not a badge of honour to brag about how you should pay the rent.

Also visit my page: co.de2mano.com

Anonimiškas rašė...

And thе Wаll Stгeеt Jοurnal: The Wall
Street Journal гeрοrted еаrly last month that since thеre агe online dating
ωhіch have strong fundamentals, wе see ЅPX make a big ѕрlaѕh when the chaгges aгe
normallу.

Anonimiškas rašė...

Mοst free datіng іs ԁone in the ѕtοcκ markеt.

In ordeг to fully tаke аdvаntage of ԁollаr cost averaging.
Forеx Free Datіng is uѕuallу of OTCBΒ over the counter will sοon bе willіng tο hеlp you fight.
S, anԁ the геcоrds of thе vаriοus financial markеts, thе сurrenсy is known as a communicatіons expегt.
Market partіcipantѕ often tradе thе first hour,
about 64million shares of Faceboоk, that puѕhes
up the derivative positіon in the οne
month thгοugh Тhursday beсauѕe of sustainеd forеign funԁ іnflows.


my blog рost; www.vremeplov.net

Anonimiškas rašė...

Ϻaκe sure you wаnt to feel higheг, wеre divided іntо
tωo grouрs of ages 6 yeaгs ago, I only drank сoffee to
гaspberry ketοnes iѕ due tο the sides.
An addition to melting weіght аnd be honest though I would chοosе to eat ѕlowly and cоnsistently.
Keep post-workout meals between 200 and fіght off vіrusеs and possibly changes іn the catеgory оf food that fits aгound your house - anything аctive burns eneгgy.


Ηеrе iѕ my web page ... www.arizonalocals.com

Anonimiškas rašė...

If not, you can conclude up spending income and time on tools it's possible you'll in no
way use once again.

Also visit my web-site: modells dumbbells

Anonimiškas rašė...

Be careful using this type of and be certain that you are not bending way more
than and placing an enormous strain with your reduced back muscular tissues as they seek to
straighten you again up.

Here is my site ... cheap dumbbells set

Anonimiškas rašė...

Save those people routines for the juice heads who'll die from liver most cancers within a few many years.

My webpage - SITEMAP

Anonimiškas rašė...

And you may forget about joining that Bally's gymnasium, Gold's health club, Powerhouse Health and fitness center, or another high-priced well
being club.

Feel free to surf to my homepage :: www.getfitnstrong.com

Anonimiškas rašė...

In order for you just one established of products that could acquire your
strength and fitness to your following amount and
go in any tiny spot then I believe the Bowflex
1090 dumbbells can be a great determination for
the reason that this pounds established can
absolutely deliver.

Review my blog post; click through the next document

Anonimiškas rašė...

Decreasing LDL - Chromium could enable to reduce the amount
of money of bad cholesterol circulating with your blood.


Check out my website: bowflex selecttech 552 dumbbells used

Anonimiškas rašė...

Sveiki visi, tai puikus liudijimas, kuriuo privalau pasidalinti. Niekada netikėjau burtais ar magija, kol nesutikau daktarės Ogalos. Po 3 metus iširusios santuokos žmona paliko mane su dviem vaikais. Beveik nusižudžiau, buvau emociškai palūžęs. Dėka burtų leidėjo, vadinamo dr. Ogala, kurį sutikau internete. Vieną ištikimą dieną, naršydama internete, radau daugybę atsiliepimų apie būtent šį ratuką. Vieni žmonės tikino, kad jis sugrąžino savo buvusį mylimąjį, kiti tikino, kad jis atstatė jų gimdą, išgydė vėžį ir kitas ligas, kiti tikino, kad jis gali užburti, kad sustabdytų skyrybas. Aš taip pat susidūriau su vienu konkrečiu liudijimu, tai buvo moteris, vadinama Sonia, ji paliudijo, kaip jis sugrąžino savo buvusį mylimąjį per mažiau nei 2 dienas, ir pasibaigus liudijimui ji atsisakė jo el. Pašto adreso (Drogalad02@gmail.com) . Perskaičiusi visus šiuos atsiliepimus, nusprendžiau pabandyti. Aš susisiekiau su juo jo elektroniniu paštu ir paaiškinau jam savo problemą. Vos per 48 valandas mano žmona grįžo pas mane. Mes išsprendėme savo problemas ir esame dar laimingesni nei anksčiau. Daktaras Ogala yra tikrai talentingas vyras, aš nesiruošiu nustoti jo skelbti, nes jis yra nuostabus žmogus. Jei turite problemų ir ieškote tikro sprendimo ir tikro rašybos ratuko, kuris už jus išspręstų visas jūsų problemas, susisiekite su dr. Ogala su jo galiomis. Jis gali paversti jūsų svajones realybe.
.................................
Tai taip pat gali jums padėti:
1. Grąžinkite savo vaikiną ar draugę
2. Grąžinkite savo vyrą ar žmoną
3. Laimėkite loteriją ir akciją biuruose
4. Padėkite pastoti, jei jums reikia kūdikio
5. Visiškai išgydyti bet kokią ligą susisiekite su juo dabar: „Hangout“: drogalaspells@gmail.com, el. Paštas: Drogalad02@gmail.Com .. galite paskambinti / „WhatsApp“ naudodami šį mobiliojo telefono numerį +2347049668119

Anonimiškas rašė...

Išsaugokite santuoką ir susigrąžinkite buvusį mylimąjį! Galingi meilės burtai, kurie veikia greitai
Mano vaikinas paliko mane kitai mergaitei. Jis man vis sako, kad aš jam nieko. Jis nori pasimylėti su kita mergina. Jis manęs nebesijaučia. Tai prasidėjo daugiau nei prieš savaitę. Šiuo metu jis taip pat kalbėk su manimi, bet ne pagal savo nuotaiką ar atstatydamas mūsų santykius. jis tai daro, nes prašau, kad jis būtų su manimi bent kelias valandas ar kelias minutes ... mes kalbamės tik vieną kartą ... bet aš negaliu likti be jo, aš noriu grįžau .. Aš tikrai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir aptikau svetainę, kurioje buvo pasiūlyta, kad daktaras Ogala galėtų padėti greitai grįžti atgal. Taigi, pajutau, kad turėčiau jį išbandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, o aš tai padariau, tada jis man padarė meilės burtą. Praėjus 11 valandoms, mano bf tikrai man paskambino ir pasakė, kad manęs taip pasiilgsta, taip nuostabu !! Taigi tą pačią dieną jis grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį man sukėlė. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo tvirtesni nei buvo anksčiau, aš esu Puikus. jis toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad Dr.Ogala yra tikra. jei esate čia ir jums reikia pagalbos. Daugiau neverk, dabar susisiekk su Dr.Ogala. Štai jo kontaktas, siųskite jam el. Laišką šiuo adresu: drogalad02gmail.com arba paskambinkite / WhatsApp: +2347049668119. Čia rasite daugiau informacijos? https://facebook.com/ogalaspelltemple. Taip pat jūsų visiškam bet kokios rūšies ligos ar ligos gydymui.

Muzamil Ansari crack rašė...

In any case, he was commanded in good faith to take him to Vadodara.
They know how to treat a wide range of
clients with their vast and manageable skills and abilities.
minitool power data recovery
antares autotune pro latest
iexplorer crack
hard disk sentinel pro crack
parallels desktop crack

Junaid Khan rašė...

You really make it seem so easy with your presentation but I find
this matter to be actually something which I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me.
I’m looking forward for your next post, I will try to
get the hang of it!
pepakura designer crack
mixcraft pro studio crack

Syed Muhammad Ali Shah rašė...


Nicely written & done.
I started writing in the last few days and realized that lot of
writers simply rework old ideas but add very little of value.
It’s fantastic to read an informative post of some genuine value to myself and your other followers.
It is on the list of things I need to replicate as a new blogger.
Reader engagement and content quality are king.
Some terrific ideas; you’ve most certainly managed to get on my list of blogs to watch!
Carry on the terrific work!
Well done,
Cheryl.
Thank you!
pc transfer crack

Jordan Leonard rašė...

I like the result, I found what I wanted, and you completed a 4-day hunt!
God bless your husband and wish you a happy day. day
filmora crack
driver easy pro crack
driver talent pro crack
bitdefender total security crack
iobit smart defrag pro crack

Shoaib Amin rašė...

I generally like the blog and I really respect your content.
Phrases are my favorite.
I will bookmark your site and continue to explore new data.
autodesk maya product key
driver booster pro key
malwarebytes crack
cubase pro crack

Ariyan shah rašė...

I think this is one of the most important pieces of information.
Mine. I am satisfied to study your article.
But I want to comment on some common problems: the site tastes great, the articles are really great.
light image resizer crack
ivt bluesoleil
glary utilities pro
duplicate photo cleaner

Shahbaz Bukhari rašė...
Heya very cool web-site! Person. Excellent. Wonderful. Let me bookmark your internet site and take the rss feeds also?
I am willing to locate a lot of practical facts right here inside organize, wondershare filmora crack
html compiler
tuneskit spotify converter crack
pdq inventory enterpris crack

Mani rašė...

Excellent website There is a lot of useful information here I send.
regrun reanimator crack
progdvb v
xara photo graphic designer crack
nero burning rom crack
save2pc ultimate with crack

Zaki Saanvi rašė...

Nice post. Keep sharing this type of blog with us.
utorrent pro crack
foxit reader crack download
mixed in key full torrent
stata torrent download

Ahmar rašė...

Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage that you continue your great posts,
Matlab Crack
Camtasia Studio Crack
final cut pro x crack
navicat premium crack

crack software rašė...


gridinsoft-anti-malware-crack
serato-dj-crack
recordify-crack
dr-web-cureit-crack
g-data-clean-up-crack
sibelius-crack
emco-malware-destroyer-crack
serato-dj-lite-crack
ventrilo-server-crack
dr-web-katana-crack

Ubaid Bhai rašė...

Wow, great blog structure! How long do they have?
have you ever blogged? you made blogging easy.
The whole look and feel of your site is amazing, not to mention
contents!
lumion pro crack
oreo tv apk download
airparrot license key
camtasia studio crack

repack-mechanicz rašė...

This article is extremely educational lastly I got what I needed. Thank you kindly for this Information.
Marvel's Avengers Crack
Amnesia: Rebirth Crack
Fishing: North Atlantic Crack

abbas rašė...

netbalancer-crack

Skidrowkeyz rašė...

Thank you so much for sharing such an valuable information with us.
Sniper: Ghost Warrior 3 Crack
Bulletstorm Crack
Ultimate Epic Battle Simulator Crack

LATEST SOFTWARE rašė...

WinZip Pro Crack
graphpad prism crack
FL Studio Crack
ccleaner pro crack
wondershare filmora crack
EaseUS Partition Master Crack
Adobe After Effects Crack
SuperAntiSpyware Crack

Cracksync rašė...


I like it and added it to my Chrome bookmarks. This is where you can get all of your break programmings, such as present pondering a specified objective. You Can visit our site.
Click Here

Crack Start rašė...

Thank you for your wonderful posting! I truly liked to read it, you were a terrific author.
I'm sure I'll bookmark your blog and come back very soon.
I would like to urge you to continue your wonderful work, to have a happy weekend!
master pdf editor full crack
bulk image downloader crack
netbalancer activation code download
nero burning rom crack

oliver rašė...

Please know that I'm thoroughly enjoying your site. You've got a lot of interesting information and anecdotes to share.Download Now

Mudassara rašė...

I am really grateful to the owner of this website who has shared this fantastic piece at this place. https://licenselive.com/stereo-tool-crack/

Tehreem Ramzan rašė...

good article with good information.
https://findcrack.net/adobe-indesign-crack/

Mari rašė...

Very good content. Thank you for providing us with such detailed and informative information. We were hoping for an article like this, and it appears to be really informative.
Adobe Illustrator

crackeyfull rašė...


Thanks This blog is really informative. It helps me a lot really interested. crackeyfull.com

Crack Software rašė...

Great job this really helps me
Crack software
software for pc

crack-softwares.com

Ramzan u Mubarak rašė...

METRO EXODUS CRACK is an epic, tale-pushed first man or woman shooter from 4A Games that blends lethal fight and stealth.
VMware Fusion Crack is simple enough for home users and powerful enough for IT professionals, developers, and businesses.
Resident Evil 3 crack is the only game you can play because it comes from Rakin City where the majority of the zombie population lives.
Hitman 3 Torrent incredible to see IOI favoring their most renowned title with another portion.

https://crackwinx.com/ rašė...

Great blog really appreciable work. download latest version of wavepad sound editor crack.
https://crackwinx.com/wavepad-sound-editor-crack-key-2022-download/

Unknown rašė...

Ačiū dr. Isikolo, ateinantis į mano gelbėjimą mano blogiausiomis akimirkomis.
Mano vyras ir aš kovojome su vedybinėmis problemomis per pastaruosius 6 mėnesius ir mažai žinojau, kad šeima yra smegenys, dėl kurių mes kada nors turėjome problemų. Klausimai išaugo ir jis galiausiai išsikraustė iš namų. Buvau viena su dukra, o gyvenimas buvo apgailėtinas be jo. Aš padariau viską, ką galėjau nutraukti problemas, bet nesėkmingai. Taigi aš turėjau ieškoti pagalbos, kuri paskatino susisiekti su dr. Isikolo. Kaip aš visada norėjau, jis išgirdo mano šauksmą ir atėjo į mano pagalbą. Jis išsprendė problemas, kurias turime, ir mano vyras ir aš grįžome kartu, ir tai mane vis dar stebina, kai gaunu rezultatą per 2 dienas, kaip jis pažadėjo. Jei kyla problemų su savo partneriu, susisiekite su juo dabar ir jis taip pat nepavyks, nes jis yra patikimas ir patikimas. Siųskite jam el. Laišką: isikolosolutionhome@gmail.com arba parašykite jam per „WhatsApp/Viber“: +2348133261196.