pirmadienis, sausio 23, 2012

Atviras laiškas dėl draudimo aukoti ir imti išmaldąGerbiami ir negerbiami Seimo nariai, Vilniaus miesto Tarybos nariai irkiti biurokratai,

Artėja rinkimai ir tai jums ne naujiena. Jūs neapgynėte viešojo
intereso, nežiūrėjote sąžinės ir padorumo ir teisingumo. Dėlei jūsų abejingumo dabar, nekaltą žmogų, sodins į kalėjimą ir visi mokesčių mokėtojai turės jį išlaikyti. Ir vėl kaltų nebus, nes niekam tai nerūpi, nes niekam nerūpi iš jūsų vargšai nei Lietuva, nei jos žmonės.
Išmalda yra ir buvo teisėtas veiksmas nežiūrint į jūsų, biurokratų,
priimtus sprendimus ir nutarimus. Išmalda buvo ir bus geras gailestinumo ir meilės artimui darbas. Pasiimkite katekizmą ir darkartą pasiskaitykite, kad geriausi darbai yra: Pasninkas, malda ir
išmalda.
 Jūs galėjote priimti tokį sprendimą tik dėlei susiklosčiusių aplinkybių Bažnyčios herarchijoje kai aukščiausius Bažnytinius postus užima taip pat vargšų ir elgetų nekentėjai  - jo eminencija kardinolas Juozas Audrys Bačkis ir jo ekscelencija Kauno metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jei jie būtų Dievo žmonės, tai jie būtų stoję prieš jūsų, biurokratų ir velnio tarnų priimtus šėtoniškus nutarimus. Jus priėmę sprendimą dėl draudimo duoti išmaldą ir padarėte nusikaltėliais visus gailestingus, geros širdies atjaučiančius žmones. Jei save laikote tikinčiais ir krikščionimis tai turite žinoti, kad išmaldos davimas yra dieviškas aktas ir išmaldos davėjui yra atlyginama danguje ir amžinybėje. Dar kartą primenu, jums biurokratai, kurie neturite žalio supratimo apie artimo meilę ir gailestingumą, kurie nieko šiame gyvenime nesukūrėte ir neieškote tiesos ir išminties, o mokate tik pasinaudoti aplinkybėmis ir situacija, kad užsitikrintumėte sau gerbūvį, kurie ateinate į valdžias ir postus, kad papildytumėte savo kišenes, kad ir jus taip pat baus Dievas, kad ir jūs taip pat esate mirtingi ir nieko su savim nepasiimsite. Jums patikėta valdžia, ne tam, kad jūs kovotumėte prieš Dievą ir jo nustatytą tvarką ir
kurtumėte savo įstatymus, o kad būtumėte teisingi patys laikytumėtės įstatymų ir būtumėte atsakingi prieš žmones ir Dievą.
Dabar, dėl jūsų abejingumo ir nesuvokimo savo priimtų nutarimų pasekmių, ir pasakysiu tiesiai, dėl jūsų biurokratiškumo, vienam elgetaujančiam jau uždėta penkiolika tūkstančių litų baudos ir jį neturintį nieko, nekaltą žmogų dabar sodins į kalėjimą kartu su nusikaltėliais. Dabar jis, kalėjime, bus maitinamas iš mokesčių
mokėtojų pinigų. Jo išlaikymas mėnesiui  valstybės mokesčių mokėtojų pinigų atsieis porą tūkstančių litų. Suskaičiuokite, kiek elgetaujančių, kiek aukojančių, kiek nekaltų paverstų nusikaltėliais ir kokia žala padaryta valstybei?  Ar jūs galvojate, kad nuteisę nekaltą  žmogų išvengsite atsakomybės Dievo teismą - jūs
būsite teisiami patys ir atsakysite už prieš Dievą, nes čia, Lietuvoje, teismai nevykdo jokio teisingumo ir visa jų sistema supuvusi, sugedusi ir korumpuota. Ar teismai apgynė Kedžio byla?... Gal ir jūs galvojate, kad bylinėsiuos dėl jūsų sprendimų teismuose?  Ne, pavesiu jus, biurokratus, Dievo teismui ir jo teisingumui. Dievas yra vargšų Tėvas!  Būsite jūs, biurokratai, ne tik vargšų prakeikti, bet ir Dievo teisiami: "Buvau, sušalęs, alkanas,kalėjime - ko nepadarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man nepadarėte, eikite šalin nuo manęs PRAKEIKTIEJI į amžinąją ugnį, kuri yra prirengta velniui ir jo angelams“, - sako Kristus.
Zuokai, ir į jį panašūs, ateina ir išeina, lieka tik jų nelabi sprendimai kurie dar ilgai po jų galioja, nes dora, teisingumas, artimo meilė ir geri darbai atėjusiems į valdžias nerūpi, nes juos įsuka į savo verpetą nelabų pagundų ratas. Tik vargšai, kaip buvę išlieka vargšais per amžius.

 Su pagarba doriems ir nepagarbiai biurokratams, brolis Kristuje Arūnas Milieška

1 komentaras:

Zita rašė...

Oho kad sugriaudėjo.
Matai kaip išeina, kai kūdikius darot katalikais jie nesipriešina ir atitinka kanoną. Bet tie kūdikėliai užauga ir nebegalite priversti jų laikytis savo katekizmo. Jei jie savo apsisprendimu taptų katalikais bent jau žinotumėte kiek tikrų brolių turite. O dabar... Nu, užjaučiu, tikrai.