šeštadienis, balandžio 13, 2013

Dar iš Egipto - neįtikėtina

16 komentarų:

Anonimiškas rašė...

Na Koptai kreipiasi į šventuosius užmigusius brolius prašydami užtarimo maldos. Jie Kristaus kūne todėl visi užmigę broliai mums yra gyvi. Tik tie kas atskilo nuo Kristaus kūno tie niekina bendryste tarp šventųjų ir neišpažysta visiems tikriems krikščionims privalomą tikėjimo išpažinimo dalį: ....TIKIU ŠVENTŲJŲ BENDRAVIMĄ. Kam tai reikėji įrašyti privalomai į pagrindinį tikėjimo išpažinimą, juk žmonės visi bendrauja ir šventi ir ne šventi? Ogi labai paprasta, Kristus pasakė: Kas Mane tiki nors ir mirtų bus gyvas. Kristaus žodžių neįmanoma pakeisti :) Todėl ir žemėję kovojantys ir pas Kristų esantys BENDRAUJA.

Linas rašė...

Gerai,jei tai tiesa tadu mirk, pasišnekėsiu su tavim tada ir pranešiu - bendraujam:)

Linas rašė...

Beje, gal nurodytum Biblijoje, kur Petras, Paulius, Jonas ir kiti apaštalai bendravo su mirusiais?

Anonimiškas rašė...

Na Paulius gal ir nebendravo, bet ir Jėzus Kristus ir apaštalai tikrai bendravo ir net vaišinosi užstalėje. Paskaityk Jono Evangelijos 12 skyrių nuo pradžių :)

Kristaus šventieji nors ir mirę (pasauliui ir pasauliečiams) yra gyvi ten kur yra Jėzus Kristus.

Blogai skaitai Biblija Lineli.

Linas rašė...

Skaitau taip, kad matau nė į vieną nabašninką Petras ir Jonas nesikreipė nei pagalbos nei patarimo. Į mirusius kreipiasi tik burtininkai, ekstrasensai ir mediumai. beje, ir žymiai sėkmingiau negu vadinamieji tikratikiai - jiems atsako dvasios:)

Anonimiškas rašė...

Na pasityčiojimas iš šventųjų "nabašnikų" yra ne naujas dalykas :) Bedieviai nuo pat amžių pradžios taip elgėsi ir tu ne išimtis, bet tiktai tuomet Linai nereikia viešai meluoti, kad esi Krikščionis. Juk tu netiki Kristaus Žodžiu jog tie kas Juo tiki nors ir numirtų bus gyvi? O jei netiki reiškia esi NETIKINTIS :)

Linas rašė...

Tai užuot tuščiažodžiavęs parodyk man tokią vietą iš Biblijos, atiduodu pusę karalystės. O jei tokios nėra, tai tik žmonių išmislas.

Anonimiškas rašė...


Na kaip ir visi netikintieji tu tiesiog svaidaisi žodžiais nesirengdamas už juos atsakyti :) Bet pagal mūsų žodžius mes būsime nuteisti ir pagal žodžius išteisinti, teks atsakyti už kiekvieną tuščiai pasakytą žodį.

Tai va Linuk ruošk puse savo karalystės:

Jono Evangelija:

Jėzus jai tarė:
„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas tiki mane, –
nors ir numirtų, bus gyvas.

Toliau Luko Evangelija:

Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes VISI JAM GYVENA“.

Įsidėmėk, ne gyveno arba gyvens, VISI JAM GYVENA.

Ir dar. Tai, kad Šventieji Broliai bendrauja su Dievu jau dabar kalba mus ir Apreiškimo knyga:

Jie šaukė didžiu balsu, klausdami: „Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!“

Na kur atvykti atsiimti mano pusę karalystės? ;)

Be to Linuk, nepamiršk, kad kaip sakė Apaštalas Paulius: ........kuris padarė mus tinkamus būti tarnais Naujosios Sandoros – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė užmuša, o Dvasia teikia gyvybę.

Todėl Biblijos esmė tau ir neatsiveria, nes tu neesi su Kristumi Jo bažnyčioje ir todėl Jis neatvėrė tau proto raštams suprasti, tu žiūrėdamas nematai ir klausydamas negirdi.

Kaip rašė Jonas pirmame laiške: Kas sakosi jį pažinęs,
bet jo įsakymų nesilaiko,
tas melagis, ir nėra jame tiesos.

Ir antrajame laiške pridėjo: Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi ir Tėvą, ir Sūnų.

AMEN

be je, savo puse karalystės pasilaikyk sau, man užtenka to ką aš turiu. Juk būdamas Kristaus tarnu aš ieškau ne to kas tavo o tavęs pačio Jėzaus Kristaus garbei ir tavo pačio gerovei. Ir ne tu man turi turtą krauti, bet aš iš to ką man suteikė Kristus tave nemokamai praturtinu.

judas rašė...

Apsaugok Dieve nuo tokio atvero proto aiskinancio Rastu prasme:)
Biblija niekur nemini,kad mirusieji Kristuje ir gyvieji Kristuje bendrauja tarpusavyje.Biblija to nemoko. Paimtos Rasto vietos niekaip mums nekalba,kad tarp uzmigusiuju Kristuje ir gyvuju-vyksta bendravimas.

Linas rašė...

Mano karalystė sveika, nes NĖ vieno pavyzdžio, kur taip elgtųsi apaštalai - šauktųsi mirusių. Sakykim, Petras nesimeldė šv.Simonui po jo nužudymo. Taigi, nieko tu neturi, net vardo:) Tiksliau turi iškreiptą žmogaus okultinį mokymą, kuris nesisieja su apaštalų palikta tradicija.

Anonimiškas rašė...

Na jau Linai, tu jau su Šv.Petru spėjai pasitarti ir sužinoti, kad savo asmeninėse maldose jis nesikreipė į Šv.Steponą (būtent Steponas o ne kaip parašei Simonas buvo pirmasis kankinys už Kristų)? :)

Greitas tu. Aišku blogai, kad gavai atsakymą, nes mes kreipdamiesti į savo Šv.Brolius atsakymų (juslinių) negauname, gauname tik atsakymus įvykdytais prašymais.

Gal pasakysi, jog apie tai neparašyta Bibljoje, o kaip Šv.Petras ar Paulius nosį krapštė ar į tuoletą vaikščiojo ar rasi tai Biblijoje? Aišku ne, nes tai naturalu, visi žmonės tą daro ir to nėra reikalo įrašinėti. Taip ir Krikščionys naturaliai bendravo (ir netgi krikštyjosi už mirusiuosius, to dabar nebedaro) MALDOSE su savo broliais, kurie pasauliui (ir tau taip pat) yra mirę.

Pabandyk ir tu tiesiog kreipkis į Šv.Petrą ir paprašyk užtarimo prieš Kristų, kad tavo kokia nors reikmė būtų įvykdyta. Tik paskiau kai prašymas bus įvykdytas nevaidink, kad čia viskas atsitiktinumas :) Juk esi nuklydusi avis todėl tavo prašymai bus labai greitai patenkinti. Dėl tokio kaip tu džiaugiasi Danguje angelai labiau, jei atsiversti, nei dėl 99 teisiųjų kuriems nereikia atgailos.

Kęstutis rašė...

broliai,palikit mirusiems katalikams laidoti viens kitą ir po to bendrauti su savo mirusiais. Argi turim ką dalintis su šia žmones garbinančia stabmeldžių ir dievadirbių organizacija,kad diskutuoti su jais apie Dievo Žodį lyg jie Jį turėtų? Viskas,ką jie turi,tai savo tradiciją ir istoriją,pilną juodžiausių nusikaltimų ir Dievo vaikų kraujo,katalikybės rankomis pralieto, bei pagoniškas popiežių bules,kuriomis anie ir vadovaujasi savo "šventųjų" garbinime. Lai ir turi ko verti yra,kam ginčytis su tokiais?

Linas rašė...

Brangusis, aš į tave kreipiausi prieš pietus, kad bent vardą įsigytum, ir žemėje būdamas ir gyvas, neišgirdai. tai kaip mirusieji gali girdėti, jei tu gyvas negirdi, o skiria mus tik kilometrai keliolika:) Taigi, teologija tokia nieko verta:)

Anonimiškas rašė...

Ne kiekvienas kuris sąko man Viešpatie Viešpatie įeis į dangaus karalystę, bet tik tas kas vykdys Mano Tėvo valią :)

Tu esi Petras UOLA ir ant šios Uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai Jos neįveiks.

Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant UOLOS. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant UOLOS. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.


Labai tikiuosi, kad nepažeidžiu šio mano Mokytojo paliepimo bendraudamas su jumis:

„Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų“.

Linas rašė...

Psalmės 18:31 Kas yra Dievas, jei ne Viešpats? Kas uola, jei ne mūsų Dievas? dun dun tu, ne ant to stovi:)

Linas rašė...

Psalmės 18:31 Kas yra Dievas, jei ne Viešpats? Kas uola, jei ne mūsų Dievas? dun dun tu, ne ant to stovi:)