penktadienis, balandžio 12, 2013

Šventųjų garbinimas Romos katalikų bažnyčiojeŠVENTŲJŲ GARBINIMAS

Skaitome:
„Trento Susirinkimas moko, kad `šventieji, valdantys kartu su Kristumi, aukoja savo maldas Dievui už žmones', ir kad `gera bei naudinga yra nusižeminus maldauti jų ir prašyti pagalbos bei užtarimo'." < 34 >
To moko Trento susirinkimas, bet šios minties neremia nei viena Biblijos eilutė. „Katalikų tikėjimo" autorius taip rašo:
„Visi krikščionys sutinka, kad yra teisinga ir naudinga prašyti melstis šventus žmones, jau nebesančius žemėje; negali būti bloga ir nenaudinga prašyti Šventųjų Danguje melstis dabar, kuomet jie yra taip arti Dievo ir jiems negresia pavojus Šį supykinti." < 35 >
Iš pateiktos ištraukos matome, kad autoriui labai trūksta logikos. Nesimelsdami savo draugams krikščionims, tebegyvenantiems žemėje, mes prašome juos melstis už mus ir kartu su mumis. Tai visiškai teisinga. Tačiau mūsų} draugų Danguje nepasiekia prašymai melstis už mus ir negalime melstis jiems. Kaip šie galėtų išgirsti mūsų maldas, nebūdami visur esantys ir visa žinantys? Skirtumas tarp prašymo, kad draugai krikščionys melstųsi už mus, ir maldų šventiesiems Danguje yra labai akivaizdus. Jį gali pastebėti ir vaikas.
Keletą kartų cituotoje knygoje „Katalikų tikėjimas" yra pateiktas sąrašas šventųjų, kurie buvo kanonizuoti Romos katalikų bažnyčios, ir yra sakoma, jog šis sąrašas galėtų būti padidintas šimteriopai. Jame pateikti du šimtai penkiasdešimt aštuoni šventųjų tarpininkų vardai (1964 metais - vert. pastaba). Kaip tas sąrašas atrodo šalia Šventojo Rašto?
,,Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas - Žmogus Jėzus Kristus" (1 Tim 2:5).
Jobas, kalbėdamas apie Dievą ir save, sielvarte aiškindamasis savo vargus, sušunka:
„Nėra taikintojo, kuris savo rankas ant mudviejų uždėtų" (Jobo 9:33).
Kas yra toks galingas, kad uždėtų savo ranką ant nepaprastai švento Dievo ir tuo pačiu ant apgailėtino vargšo nusidėjėlio, kuriam reikia atleidimo ir apvalymo? Jėzus buvo ,,Dievas, pasirodęs kūne". Jis buvo ir tebėra Dieviškas, amžinasis Sūnus, viena su Dievu Tėvu. Ir kas galėtų uždėti savo ranką ant nuodėmingo ir stokojančio pagalbos žmogaus? Niekas kitas, kaip tik Jėzus. Nei Mergelė Marija, nei dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai kanonizuotų šventųjų negali uždėti savo rankų ant Dievo ir prisiimti Jo reikalavimus nuodėmingųjų pasauliui, taip pat nei vienas kunigas žemėje negali atleisti nuodėmių. Mūsų Viešpats, galėjęs uždėti Savo ranką ant atstumto raupsuotojo ir įsakyti bjauriai ligai pasitraukti, galėjęs pagydyti sergantį, aklą, luošą, galėjęs skelbti Gerąją Naujieną vargšui, tik Jis vienas gali padėti savo mylinčią, atleidžiančią ranką ant nuodėmingo žmogaus.
Mus daug ko pamoko tai, kas įvyko ant Atsimainymo kalno. Petras, pamatęs Mozę ir Eliją, pasiūlė pastatyti tris palapines - vieną Viešpačiui, kitą Mozei, trečią Elijui. Jam norėjosi visus tris sustatyti į vieną gretą. Koks buvo atsakymas? Atlaidus priekaištas. Šviesus debesis apsiautė apaštalus ir balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra Mano mylimasis Sūnus, Kuriuo labai gėriuosi, JO KLAUSYKITE!" (Mt 17:5).
Mokiniai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę. Toliau skaitome:
„Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų" (Mt 17:8).
Tai, iš tikrųjų, akivaizdžiai primena Dangų. Ten mes pamatysime, kad garbinti yra leidžiama tiktai Jėzų. Mergelė Marija ir visi ten esantys šventieji vieningai, kartu su mumis, žvelgs vien į Jėzų ir garbins Jį amžinai. Tada, kaip ir dabar, bus vienintelis garbinamasis Danguje - Jėzus Kristus!


(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963)
 Komentarų nėra: